Fotoarchív

  Zpět na seznam galerii 

Vyléèení poranìné kùže pomocí urinoterapie.

Po návratu z jednoho našeho bìhání v lese jsme zjistili, že naše doga Elza má na pøední levé noze u bíle náprsenky díru v kùži velkou jako pìst. Nevìdìli jsme pøesnì, kdo ji pokousal, zda 3x menší podvraák, se kterým se honila, nebo 1,5 x vìtší divoèák, kterého honila ona. S nejvìtší pravdìpodobností si to poranìní neuvìdomila ani ona sama. Normální èlovìk by bìžel za doktorem veterináøem, který by ji to urèitì pod narkózou sešil, pro jistotu by ji nasadil antibiotika a ještì by dostala krunýø, aby si nevyndala stehy. V nìm by vypadala jako kosmonaut. Nic z toho se nám nezamlouvalo, a jelikož už jsme mìli zkušenost s podobným, ne-li vìtším poranìním u pøedcházejícího pejska, tak jsme to zaèali léèit sami. Nejprve bylo potøeba ránu desinfikovat její vlastní moèí. Zachytit moè do èásti uøíznuté pet láhve šlo docela lehce. Moèí jsme ji poranìné místo omývali témìø u každého èùrání. Nastalo nekoneèné lízání rány, co jí pravdìpodobnì podráždilo žaludek, takže první den každou chvíli kašlala a zvracela. Asi po ètyøech dnech zvracení i kašel zmizeli. Od první chvíle jsme alespoò 3 x dennì promaèkávali Br bod a C – bod po 20 krát. Kromì toho jsme zdiagnostikovali reflexní plošky na zadních pacièkách, ale neobjevili se žádné bolestivé reakce, co nás uklidnilo. Nasadili jsme jedno z nejlepších pøírodních antibiotik Lichoøeøišnici vìtší (3x20 kapek), MMS (2x4 kapky) a Lugolùv roztok (2x5 kapek), co je vlastnì jodová tinktura na vnitøní upotøebení, která také pùsobí proti infekci (3x10 kapek, vždy spolu s Lichoøeøišnici). Jednou dennì jsme dìlali reiky a mentální léèbu (pøedstavovali jsme si, jak ránu stahujeme a rukou jsme modelovali šití). Po týdnu se zaèala rána zmenšovat. Mìsíc a pìt dnù po prvním ošetøení byla rána scelená. Za nìkolik dnù poté, beze stopy zmizela. Urinoterapie je zázrak.


obr/galerie/male/1028_53_9m.jpg
obr/galerie/male/1018_53_8m.jpg
obr/galerie/male/1017_53_7m.jpg
obr/galerie/male/1016_53_6m.jpg
obr/galerie/male/1015_53_5m.jpg
obr/galerie/male/1014_53_4m.jpg
obr/galerie/male/1013_53_3m.jpg
obr/galerie/male/1012_53_2m.jpg
obr/galerie/male/1011_53_1m.jpg

Komente ke galerii     

Zatm zde nen dn koment..


Pidn novho komente
Jmno:
E-Mail:
www:
Koment:
Prosm napite slic toto slo "pt": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz npovdu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist