Fotoarchív

Seřadit podle data od nejstarších / od nejmladších


Vloženo: 19. 08. 2015 | Zobrazeno: 7594 | Počet fotek: 85 | Počet komentářů (2)
Vìènì zelený ostrov na severozápadì Evropy nás lákal už dost dlouho, a tak jsme koncem záøí 2014 odletìli do Dublinu. Tam jsme si pùjèili auto, abychom mohli po ostrovì volnì cestovat. Vidìli jsme krásnou pøírodu, kouzelné pobøeží, historické a kulturní památky, ale ochutnali jsme i originál pivo Guinness a 12 – ti letou irskou whisky. Vystoupali jsme naboso na Horu svatého Patrika (765 m). Na tomto ostrovì podnebí ovlivòuje teplý Golfský proud. Panuje celoroènì skoro stejná teplota 14 až 16 °C, kromì ledna a února, kdy je 4 – 7 °C. Na poèasí jsme mìli štìstí, protože jsme celou dobu mìli sluneèno a nadprùmìrné teploty.

Vloženo: 05. 04. 2015 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 76 | Počet komentářů (0)
Už více než 25 let se profesionálnì vìnujeme léèitelství. Jako každou jinou profesi, když chce èlovìk dìlat na vysoké úrovni, musí se neustále vzdìlávat. Je pravdou, že velké množství tìchto informací pochází z Èíny. A tak nás návštìva Èíny vždy velmi lákala. Až se nám to koncem dubna 2014 splnilo. Vidìli jsme Peking a Zakázané mìsto, Velkou èínskou zeï, ale hlavnì v Tijanjinu jsme mìli možnost být na exkurzi na jednej z nejvìtších univerzit tradièní èínské medicíny a na vlastní oèi vidìt, jak to v praxi funguje. Více o cestì se dovíte na http://www.patakyovi.cz/clank y.php.

Vloženo: 18. 01. 2015 | Zobrazeno: 7593 | Počet fotek: 9 | Počet komentářů (0)
Po návratu z jednoho našeho bìhání v lese jsme zjistili, že naše doga Elza má na pøední levé noze u bíle náprsenky díru v kùži velkou jako pìst. Nevìdìli jsme pøesnì, kdo ji pokousal, zda 3x menší podvraák, se kterým se honila, nebo 1,5 x vìtší divoèák, kterého honila ona. S nejvìtší pravdìpodobností si to poranìní neuvìdomila ani ona sama. Normální èlovìk by bìžel za doktorem veterináøem, který by ji to urèitì pod narkózou sešil, pro jistotu by ji nasadil antibiotika a ještì by dostala krunýø, aby si nevyndala stehy. V nìm by vypadala jako kosmonaut. Nic z toho se nám nezamlouvalo, a jelikož už jsme mìli zkušenost s podobným, ne-li vìtším poranìním u pøedcházejícího pejska, tak jsme to zaèali léèit sami. Nejprve bylo potøeba ránu desinfikovat její vlastní moèí. Zachytit moè do èásti uøíznuté pet láhve šlo docela lehce. Moèí jsme ji poranìné místo omývali témìø u každého èùrání. Nastalo nekoneèné lízání rány, co jí pravdìpodobnì podráždilo žaludek, takže první den každou chvíli kašlala a zvracela. Asi po ètyøech dnech zvracení i kašel zmizeli. Od první chvíle jsme alespoò 3 x dennì promaèkávali Br bod a C – bod po 20 krát. Kromì toho jsme zdiagnostikovali reflexní plošky na zadních pacièkách, ale neobjevili se žádné bolestivé reakce, co nás uklidnilo. Nasadili jsme jedno z nejlepších pøírodních antibiotik Lichoøeøišnici vìtší (3x20 kapek), MMS (2x4 kapky) a Lugolùv roztok (2x5 kapek), co je vlastnì jodová tinktura na vnitøní upotøebení, která také pùsobí proti infekci (3x10 kapek, vždy spolu s Lichoøeøišnici). Jednou dennì jsme dìlali reiky a mentální léèbu (pøedstavovali jsme si, jak ránu stahujeme a rukou jsme modelovali šití). Po týdnu se zaèala rána zmenšovat. Mìsíc a pìt dnù po prvním ošetøení byla rána scelená. Za nìkolik dnù poté, beze stopy zmizela. Urinoterapie je zázrak.

Vloženo: 16. 05. 2013 | Zobrazeno: 7586 | Počet fotek: 58 | Počet komentářů (4)
Asi po dvou letech po tom, jak nám umøela Gella, se najednou objevila touha mít znovu psa. A zrovna v chovní stanici, ze které vzešla i Gella se narodilo celkem 17 štìòat bìhem 15 dní. Pøi výbìru jsme hodnì vsázeli na intuici. Až k pánièkovi pøišla jedna princezna a olýzla mu ucho. Jedna z tìch dam v oknì je Elzina máma. Dál jsou tam všichni sourozenci (8) pohromadì. Elza ( na prsou má motýla) bude žít a potkávat se se svou sestrou Elizabet, kterou si vzal náš syn Martin. Obrázky budem postupnì pøidávat. Doge je velmi ušlechtilý pes.

Vloženo: 31. 12. 2012 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 3 | Počet komentářů (0)
Èlovìka na cestì životem potkává velké množství ve¾kých i nenápadných uèitelù. Mùžou být v podobì rodièù, uèitelù ve škole, partnerù, ale i významných osobností. Pro nás byla taková významná osobnost naš mistr: Ing. Jiøí Janèa CSc. Od nìj jsme se nauèili základy reflexologické vìdy, kterou se snažíme v souèasnosti dál rozvíjet a šíøit mezi lidi. Na jednom z naších posledních setkání nám napsal tohle vìnování do jedné z svých mnoha knih; Alternativní medicína (EMINENT): "Nejlepším žákùm a následovníkùm. Srdeènì, 9.9.2003, Janèa". Moc si toho vážíme a s láskou dìkujeme.

Vloženo: 30. 12. 2012 | Zobrazeno: 7590 | Počet fotek: 15 | Počet komentářů (1)
Nejlepším imunitním tréninkem je otužování. Do ledu se dostanete postupnì. Nejprve studenou sprchu, a pak nepøestávat s koupáním od léta až do zimy.

Vloženo: 29. 12. 2012 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 1 | Počet komentářů (1)
Je to anticena, kterou jsme dostali od tzv. vìdcù - skeptikù v kategorii družstev 9.3.2008 za "glorifikaci léèitelství, zvláštì reflexologie, a za oèeròování moderní medicíny", na kterou jsme celkem pyšní, protože jsme se tím octli ve spoleènosti lidí, kterých si moc vážíme, napøíklad: Prof. MUDr. Stanislav Grof, M.D., Ph.D., Jaroslav Dušek, Tomáš Pfeiffer, Mudr. Josef Jonáš,Dr. Raymond A. Moody jr. a jiných.

Vloženo: 23. 08. 2012 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 67 | Počet komentářů (1)
V srpnu 2009 jsme podnikli spolu s našimi dobrými známými cestu do Ameriky. Naším cílem byli národní parky, hlavnì Yellowstone National Park. Ale navštívil jsme jich ještì dalších 5 vèetnì Grand Canyon National Park. Hlavní stan jsme mìli v Salt Lake City. Podaøilo se získat nejvzácnìjší vstup do Wave canyon, kam se dokonce losuje z velkého množství zájemcù o vstup. Dennì je to umožnìno pouze dvìma desítkám lidí kvùli tomu, aby se neznièil velmi krásny, ale pøi tom velmi køehký pøírodní úkaz.

Vloženo: 23. 07. 2012 | Zobrazeno: 7586 | Počet fotek: 19 | Počet komentářů (0)
V týdnu od 15. do 21. 7. se uskuteènil Týden s reflexní terapii v Koutech nad Desnou. Atmosféra byla úžasná, cítili jsem se výbornì, lidi byli skvìlí. S láskou v srdci vzpomínáme na spoleènì prožité okamžiky.

Vloženo: 07. 05. 2012 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 55 | Počet komentářů (1)
V lednu 2009 jsme uskuteènili cestu do jižního Mexika. Tady jsou obrázku k èlánku: Reflexní terapeuti na Yucatánu.

Vloženo: 16. 04. 2012 | Zobrazeno: 7590 | Počet fotek: 31 | Počet komentářů (0)
Obrázky k èlánku Naše cesta do Indie.

Vloženo: 16. 04. 2012 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 28 | Počet komentářů (1)
Cesta na sever v parném létì.

Vloženo: 17. 04. 2011 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 4 | Počet komentářů (0)
28. bøezna jsme si udìlali výlet do Olomouce, do rozhlasu, kde jsme s milou paní Kajlíkovou natoèili povídání o reflexní terapii. My vítáme každou pøíležitost, pøi které mùžeme propagovat tuto skvìlou, jednoduchou léèební metotu. Aby co nejvíce lidi vìdìlo o tom, že existuje tady možnost úèinné pomoci i svépomoci. Jak to vypadalo ve studiu, vidíte na fotografiích. http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=1063

Vloženo: 17. 04. 2011 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 3 | Počet komentářů (0)
Nad Spišským Podhradím, pod Spišským hradem roste tahleta nádhera.

Vloženo: 13. 12. 2010 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 3 | Počet komentářů (1)
Mám velkou radost z toho, že se objevil èlovìk, který to chtìl také zkusit. Tady je jeho dopis: Vážený pane Pataky, chtìl bych Vám podìkovat za inspiraci pro bìh naboso na Velké Kunratické. Je to pár let, co jsem se doèetl o tom, že VK takto bìháte (nevìøil jsem...), loni jsem Vás míjel na trati a letos už mi to nedalo a to zkusil jsem boty zout také. I pøes to, že jsem bìh naboso v podstatì vùbec netrénoval, moje nohy závod "pøežili" v pohodì a jen jsem nìkolik dní trochu cítil pár kostí v chodidlech.

Vloženo: 12. 05. 2010 | Zobrazeno: 7592 | Počet fotek: 9 | Počet komentářů (6)
Jako každý rok i letos jej zabìhl bos a v relativnì dobrém èase. Chodidla vydržela a nebyly žádné krize.

Vloženo: 01. 01. 2010 | Zobrazeno: 7640 | Počet fotek: 1 | Počet komentářů (1)
12. prosince se uskuteènilo v Jesenici u Prahy v ZŠ jubilejní desáté Setkání reflexních terapeutù a pøátel reflexní terapie. Semináø se nesl v tvùrèím duchu a pøíjemné pøedvánoèní atmosféøe. Úèastníci informovali o svých zkušenostech z reflexní terapii a souvisejících metod.

Vloženo: 01. 01. 2010 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 8 | Počet komentářů (2)
Na jaøe roku 2009 mìli možnost zájemci o reflexní terapii poprvé absolvovat Školu reflexní terapie i na Slovensku, v Senci u Bratislavy. ŠRT jsme organizovali v spolupráci s masérskou školou ŠKOMAS v Bratislavì, manžely Varovièovými.

Vloženo: 18. 07. 2009 | Zobrazeno: 7591 | Počet fotek: 18 | Počet komentářů (1)
Již tradiènì se i letos uskuteènilo setkání fandù reflexní terapie v Koutech Nad Desnou. Kromì úžasné atmosféry, kterou úèastníci vytvoøili bylo i krásné poèasí. A pøíroda v Jeseníkách je skuteènì pøekrásná.

Vloženo: 09. 04. 2009 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 2 | Počet komentářů (0)
Dne 18.3. 2009 jsem v Kavárnì Vladimíra Menšíka v Brnì,Veselá 3, kolem 17.00 hod.na dámské toaletì, zapomnìla støíbrný prsten s tyrkysovým oèkem. Když jsem se po chvilce pro nìj vrátila, už tam nebyl. Pravdìpodobnì jej vzala paní, která šla na toaletu po mnì. Ten prsten nemá velkou hodnotu jako pøedmìt, ale pro mì znamená nezapomenutelné vzpomínky. Prosím paní, která ten prsten našla, aby se pøihlásila na pataky@volny.cz, nebo mobil 603 579 449, pevná linka,záznamník 2 419 415 02. Ráda se Vám odmìním. Pøedem moc dìkuji. S pozdravem, Beata Patakyová.

Vloženo: 10. 11. 2008 | Zobrazeno: 7587 | Počet fotek: 9 | Počet komentářů (0)
Letos bylo na VK krásné poèasí. Sluneèno a relativnì teplo. Také oproti loòské, zablácené, se i èas zlepšil témìø o 3 minuty. Chodidla, jako vždy, vydržela bez úrazu. Podpora synù Julka a Martina a také Zuzky byla výrazná. Julek dokonce bìžel už podruhé.

Vloženo: 08. 07. 2008 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 1 | Počet komentářů (2)
Vážení pøátelé, je nám velkou ctí, že pravidelnì již nìkolik let každý mìsíc pøispíváme èlánkem o reflexní terapii do mìsièníku REGENERACE. I touto cestou Vás pozýváme na naší pøednášku „Jsme nejen to, po èem chodíme,“ kterou jsme pøipravili speciálnì pro listopadové setkání REGENERACE V LUCERNÌ. Více informací na http://regenerace.cz/15let.php . Na obrázku si povídáme s návštìvníky stánku REGENERACE na veletrhu Biostyl v bøeznu 2008.

Vloženo: 04. 06. 2008 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 56 | Počet komentářů (1)
Jedním z nejoblíbenìjších témat Júlia na fotografování je Spišský hrad. Fotografuje jej od svých chlapeckých let z každé možné strany a pøi každé pøíležitosti. Spišský hrad je jeho velká láska.

Vloženo: 09. 04. 2008 | Zobrazeno: 7587 | Počet fotek: 11 | Počet komentářů (2)
Kurz reflexnej terapie sa konal v Michalovciach zaèiatkom apríla v príjemnom prostredí so¾nej jaskyne. Bola to prvá z dvoch akcií na Východnom Slovensku. Ïalšia bude 31.5.-1.6. v Košiciach.

Vloženo: 06. 03. 2008 | Zobrazeno: 7587 | Počet fotek: 7 | Počet komentářů (1)
V únoru a bøeznu 2008 jsme pøednášeli reflexní terapii pro zamìstnance Lázní Velichovky. Kurz zorganizovala paní Jiráková, vedoucí Institutu Medical Wellness. Setkali jsme se tady s milými lidmi, kteøí projevovali velký zájem o Technologii Patakyových.

Vloženo: 28. 02. 2008 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 9 | Počet komentářů (2)
Èeská televize 28.2.2008 natáèela u Patakyových dokument o reflexní terapii pro seniory do poøadu Barvy života.

Vloženo: 30. 01. 2008 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 5 | Počet komentářů (2)
Robíme kurzy reflexnej terapie i na Slovensku. Jeden z nich bol práve v Modre v októbri 2007. Ïalšie v roku 2008 chystáme na Zemplínskej Šírave, v Košiciach a v Turèianskych Tepliciach. Na Jeseò to zase bude v Modre pri Bratislave. Bližšie informácie o týchto akciách nájdete v: Naše kurzy/Termíny kurzou.

Vloženo: 08. 12. 2007 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 9 | Počet komentářů (0)
Nové reflexní plošky, uvolnìní køížové oblasti pomocí C-bodu na bøichu, tao a instalace mikrokosmické dráhy, hlavní bod V na krku, metody uvolnìní citového napìtí, Petr Vlèek-reflexní terapie tìla a duše, Martin Kolár-bylinky a Herba vitalis, RT v kruhu, meditace, energetický vláèek a zpìv manter.

Vloženo: 28. 11. 2007 | Zobrazeno: 7591 | Počet fotek: 24 | Počet komentářů (2)
Koncem srpna a zaèátkem záøí 2007 absolvovali dva turnusy úèastníkù pobyt u moøe v Saint Tropez s reflexní terapii. Zùstali nám krásné vzpomínky na sluneèní pobøeží a fantastické lidi. Nabízíme nìkolik obrázkù na pøipomenutí si krásných okamžikù.

Vloženo: 13. 05. 2007 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 6 | Počet komentářů (3)
Dìkuji moc všem svým pøíznivcùm za fandìní. Dopadlo to výbornì s èasem kolem 3:50. V cíli vidíte nejš?astnìjšího èlovìka na svìtì. Július.

Vloženo: 14. 12. 2006 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 5 | Počet komentářů (0)
Již tradiènì se zaèatkem prosince konalo ve Spoleèenském centru v Jesenici u Prahy Setkání pøátel manželù Patakyových. Ikdyž ten název zní trochu dùvìrnì, probírala se reflexní terapie se vším všudy.

Vloženo: 07. 11. 2006 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 4 | Počet komentářů (2)
Již øadu let organizujeme a vedeme ŠRT v Jesenici u Prahy. Je urèena pro zájemce, vìtšinou z øad absolventù naších kurzù, kteøí chtìjí prohloubit svoje znalosti z reflexní terapie. Její hlavní pøedností je to, že všechny potøebné reflexní plošky a postupy technologie Patakyových se zde i prakticky pod našim dohledem procvièují. Jsou to tøi soboty vždy po mìsíci, takže žáci mají dost èasu prakticky si vyzkoušet, co se nauèili a konzultovat nejasnosti.

Vloženo: 23. 07. 2006 | Zobrazeno: 7591 | Počet fotek: 16 | Počet komentářů (1)
V èervenci 2006 se uskuteènil nezapomenutelný týden s reflexní terapii v Koutech nad Desnou. Sešli se na nìm krásní lidé. Kromì pøednášek a procvièování technologie manželù Patakyových jsme absolvovali exkurzi do nedaleké pøeèerpávací elektrárny Dlouhé stránì a pøíjemné spoleèenské posezení.

Vloženo: 08. 06. 2006 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 20 | Počet komentářů (1)
Jsme rádi, že mùžem žít a pracovat v tak pìkném kraji.

Vloženo: 08. 06. 2006 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 8 | Počet komentářů (1)
Július letos bìžel paražský maratón (42,195 km) jubilejnì po desáte v souvislé øadì a po deváté bos. Je to dùkaz o tom, že si lze udržet stálé zdraví.

Vloženo: 21. 01. 2006 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 5 | Počet komentářů (4)
Beátka se narodila v Rožòavì na Slovensku. Jinak se tomu kraji øíká Gemer.

Vloženo: 20. 01. 2006 | Zobrazeno: 7586 | Počet fotek: 58 | Počet komentářů (5)
V této galerii vám nabídnu pohled na mùj rodný kraj a jeho krásy.

Vloženo: 19. 12. 2005 | Zobrazeno: 7590 | Počet fotek: 12 | Počet komentářů (2)
Setkání pøátel manželù Patakyových je hlavnì dìkovací a oslavná akce pro reflexní terapii, metodu, díky které èlovìk pøestal být ovcí, odkázanou na milost a nemilost nemilosrdné medicíny. Letos nám navždy odešel náš mistr p. Janèa. Cítíme zodpovìdnost za další osud této ZÁKLADNÍ METODY. Jsou tady okamžiky u spoleèného stolu, prvé zážitky bosé chùze ve snìhu, i zkoušení nové podpùrní metody Mary Staggs Detox (paní, která jej zkouší se pomocí alternativní mediciny vyléèila z tìžké nemoci u èeho ji pomáhal její manžel lékaø).

Vloženo: 27. 11. 2005 | Zobrazeno: 7590 | Počet fotek: 19 | Počet komentářů (0)
Momentky z listopadového kurzu RT v Koutech...

Vloženo: 26. 11. 2005 | Zobrazeno: 7589 | Počet fotek: 7 | Počet komentářů (0)
V létì 2005 se uskuteènil už druhý pobyt s reflexní terapii v Chorvatsku, který organizovala cestovní kanceláø Travel Sport (Martin aKatka Kolárovi), http://www.novyobzor.cz.

Vloženo: 22. 11. 2005 | Zobrazeno: 7588 | Počet fotek: 3 | Počet komentářů (0)
Energetický vláèek pomáha zvyšovat citlivost vnímání bioenergií, zvyšuje kondici "vogonkù", vytváøí velmi silné energetické pole pro dobré vnímání informací z reflexní terapie.

Vloženo: 20. 11. 2005 | Zobrazeno: 7586 | Počet fotek: 14 | Počet komentářů (0)
Beáta vede instruktážní kurz v Plzni. Poèet úèastníkù je na nìm omezen, aby byla možnost všechny postupy technologie procvièit.

Vloženo: 17. 11. 2005 | Zobrazeno: 7590 | Počet fotek: 10 | Počet komentářů (1)
Perfektní lidi se sešli v Èeladné, aby se trošku vyškolili v reflexní terapii.

Vloženo: 07. 11. 2005 | Zobrazeno: 7591 | Počet fotek: 4 | Počet komentářů (0)
V létì 2005 mi Beátka koupila k padesátinám motorku. Je to Honda CBF 500.

Vloženo: 01. 11. 2005 | Zobrazeno: 7732 | Počet fotek: 84 | Počet komentářů (8)
Naše Gella a její štìòátka. Narodili se v sobotu 15.10.2005.


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist