lnky

 Zpt na seznam lnk 

Lcn nerv

Moná, e reflexní terapie je jedinou metodou, kterou lze léit a vyléit ochrnutí lícního nervu, které se projevuje ustrnutím líce, znehybnním koutku úst, nebo oních víek. Pi správném zmáknutí dojde k okamitému proteplení v postiené ásti. Léebný efekt je závislý od trvání ochrnutí. Pi bezprostedním ošetení je úinek stoprocentní. ím však ubhne delší doba od ochrnutí, zmenšuje se i monost úplného vyléení. Reflexologickým psobením se však neme nic zkazit, take doporuujeme pokusit se léit i starší pípady.

Makání lícního nervu nehtem Nachází se na tvrtém prstu, jeho druhém (prostedním) lánku, ze strany malíku, uprosted. Maká se nehtem na místní nerv, orientovaným kolm na jeho prbh.

Nerv, podobn, jako íalka, má snahu zpod nehtu uhýbat. Teba ho však zatlait do kouta a tam pitisknout o kost. Psobíme na ty stran, kde je potí ( pro jistotu je teba vyzkoušet i na druhé). e je to správné místo poznáme podle velké bolesti. Denn se musí makat ptkrát i víc po 15 a 30 zmáknutí najednou. A pi déletrvajícím ochrnutí vydret i nkolik msíc.

Pro trvalou stimulaci nkdy pilepíme na to místo mdný (vhodnjší je zlatý ) plíšek („ervený" kov stimuluje, bílý tlumí, jako napíklad stíbro, cín, jedna koruna eská, hliníku se ale vyhýbáme). Na ovlivování nervových zakonení se velmi osvdili semínka Msínice vytrvalé (Lunria rediviva). Má to tu výhodu, e kdy jej správn pilepíme, psobí inteligentn. Pi poteb stimulace stimuluje a pokud je nerv pedrádn, nebo v zántu tak tlumí. V echách je chránná, ale na Slovensku je moné ji a její semínka nasbírat. Více informací o ní lze získat v Herbái léivých rostlin od Jani a Zentricha (EMINENT).

Letos jsme mli v ordinaci kluka (10), který byl asi titvrt roku po tom, co ho porazilo auto. Byl prý na tom tenkrát velmi špatn, ale jakoby zázrakem se z toho dostal a jako památka na hrznou událost mu zstalo nepohyblivé levé víko. íkal, e kdy se napíklad koukal do zrcadla a zavel oi, poád se v nm vidl. Tato porucha ho dost znervózovala. Díky tímsíní snaze a kadodenního makání milující babikou se víko zaalo znovu pohybovat. Sice ze zaátku s mírným zpodním, ale rozdíl se postupn ztrácí.

Jiný pípad se stal u dív. Jeden náš dobrý známy (31) ml v koupeln náhlý výpadek vdomí a pádem si poranil hlavu. Okamit ho pevezli do nemocnice, ale tam nezjistili ádnou píinu náhlého bezvdomí. Ani na srdci, ani v mozku. Po této píhod mu však zstal nepohyblivý koutek úst. Jako ešení mu navrhovali operaci. Stalo se mu to v pátek a v nedli si tajn odskoil k nám do ordinace. Je teba íct, e pi makání lícního nervu trpl jako zvíe. Ale nejvíc mu záleelo na tom, jak bude vypadat a proto staten drel. V pondlí ráno u vizity doktoi nemohli pochopit, jak rychle zmizelo tak hroziv vyhlíející ochrnutí lícního nervu.

Naše klientka (45) trpla parezou lícního nervu. Léili ji léky ti msíce, ale bez píznivého výsledku. Zaínala se u vyhýbat spolenosti a hodn trpla i psychicky. Po dvou sezeních u nás a samozejm vlastním kadodenním usilovném makání došlo k oivení celé postiené oblasti oblieje.


Pidno: 04. 12. 2007 21:30


Komente k lnku     

Od: hostonsky daniel | www | 06. 03. 2024 12:31
Rychl? ?v?r 500000 a? 10000000 do 1hodiny


Nebankovn? p?j?ka za 48 hodin. Pot?ebujete financov?n? Pro v?? d?m, Pro va?i firmu, Chcete-li koupit auto, Chcete-li koupit motocykl, Chcete-li vytvo?it vlastn? firmu, Pro va?e osobn? pot?eby nepochybujte. Nab?z?m osobn? p?j?ky od 10 000 K? do 50 000 000 K? s ro?n? ?rokovou sazbou 2%. Nez?le?? na v??i. Ve sv? ??dosti o p?j?ku uve?te po??te?n?, kterou chcete uplatnit, a datum splacen?. Napi?te n?m sv? osobn? pd?j?ky e-mailem: hostonskydaniel23@gmail.com

Od: Vojt?ch Kr?l | www | 12. 08. 2023 02:53
V?hodn? a solidn? k financ?m.

Jste ve sv?zeln? finan?n? situaci a nev?te kam se obr?tit, proto?e banka v?m z n?jak?ho d?vodu va?i ??dost zam?tla. Pak vyu?ijte t?to skv?l? p??le?itosti a z?skejte ?v?r od 41.000 K? a? do 10.500.000 K?. Splatnost tohoto ?v?ru se d? nastavit a? na 240 m?s?c? s mo?nost? p?ed?asn?ho splacen? kdykoliv zdarma bez nav??en?. V?c informac? o tomto ?v?ru v?m poskytnu na: emailu: VOJTECHKRAL2@GMAIL.COM.
Vojt?ch Kr?l.

Od: darvis | www | 16. 05. 2023 11:19
Speci?ln? nab?dka rychl? p?j?ky Dobr? den, jsem fyzick? osoba nab?zej?c? p?j?ky po cel? ?R. M?t kapit?l, kter? bude pou?it na poskytov?n? kr?tkodob?ch i dlouhodob?ch p?j?ek mezi fyzick?mi osobami v rozmez? od 40 000 K? do 80 000 000 K? v?em v??n?m lidem, kte?? to opravdu pot?ebuj?, ?rokov? sazba je 3% Poskytuji p?j?ky Finan?n?, Home p?j?ka, investi?n? p?j?ka, auto, osobn? p?j?ka. Jsem p?ipraven uspokojit sv? z?kazn?ky maxim?ln? do 1 dne od obdr?en? va?? p?ihl??ky. E-mailem: darvismontes3@gmail.com

Od: JARSOLAV | www | 24. 02. 2023 21:07
P?ipraveno do 24 hodin pro celou republiku
Dobr? den, abych V?m pomohl p?ekonat r?zn? finan?n? starosti a snadno ?elil Va?im budouc?m c?l?m a p?i v?ech Va?ich n?kupech a p??prav?ch na dovolenou V?m p?edkl?d?m nab?dky p?j?ek a p?j?ek lidem v nesn?z?ch nebo t?m, kte?? cht?j? pomoci vy?e?it n?jakou svoji finan?n? situaci. probl?my nebo za??t podnikat. Nab?z?m p?j?ky od 30 000 do 60 000 000 K? s dobou spl?cen? 1 a? 30 let s maxim?ln? ?rokovou sazbou 3% a pro v?ce informac? o m? nab?dce mi napi?te nebo m? kontaktujte na email: Jaroslav.dlouhy8@gmail.com

Od: JARSOLAV | www | 24. 02. 2023 21:07
P?ipraveno do 24 hodin pro celou republiku
Dobr? den, abych V?m pomohl p?ekonat r?zn? finan?n? starosti a snadno ?elil Va?im budouc?m c?l?m a p?i v?ech Va?ich n?kupech a p??prav?ch na dovolenou V?m p?edkl?d?m nab?dky p?j?ek a p?j?ek lidem v nesn?z?ch nebo t?m, kte?? cht?j? pomoci vy?e?it n?jakou svoji finan?n? situaci. probl?my nebo za??t podnikat. Nab?z?m p?j?ky od 30 000 do 60 000 000 K? s dobou spl?cen? 1 a? 30 let s maxim?ln? ?rokovou sazbou 3% a pro v?ce informac? o m? nab?dce mi napi?te nebo m? kontaktujte na email: Jaroslav.dlouhy8@gmail.com

Od: JARSOLAV | www | 24. 02. 2023 21:07
P?ipraveno do 24 hodin pro celou republiku
Dobr? den, abych V?m pomohl p?ekonat r?zn? finan?n? starosti a snadno ?elil Va?im budouc?m c?l?m a p?i v?ech Va?ich n?kupech a p??prav?ch na dovolenou V?m p?edkl?d?m nab?dky p?j?ek a p?j?ek lidem v nesn?z?ch nebo t?m, kte?? cht?j? pomoci vy?e?it n?jakou svoji finan?n? situaci. probl?my nebo za??t podnikat. Nab?z?m p?j?ky od 30 000 do 60 000 000 K? s dobou spl?cen? 1 a? 30 let s maxim?ln? ?rokovou sazbou 3% a pro v?ce informac? o m? nab?dce mi napi?te nebo m? kontaktujte na email: Jaroslav.dlouhy8@gmail.com

Od: JARSOLAV | www | 24. 02. 2023 21:06
P?ipraveno do 24 hodin pro celou republiku
Dobr? den, abych V?m pomohl p?ekonat r?zn? finan?n? starosti a snadno ?elil Va?im budouc?m c?l?m a p?i v?ech Va?ich n?kupech a p??prav?ch na dovolenou V?m p?edkl?d?m nab?dky p?j?ek a p?j?ek lidem v nesn?z?ch nebo t?m, kte?? cht?j? pomoci vy?e?it n?jakou svoji finan?n? situaci. probl?my nebo za??t podnikat. Nab?z?m p?j?ky od 30 000 do 60 000 000 K? s dobou spl?cen? 1 a? 30 let s maxim?ln? ?rokovou sazbou 3% a pro v?ce informac? o m? nab?dce mi napi?te nebo m? kontaktujte na email: Jaroslav.dlouhy8@gmail.com

Od: wogeova | www | 20. 02. 2023 11:15
V?tejte 24hodinov? v?p?j?n? slu?by
Dobr? den, abych V?m pomohl p?ekonat r?zn? finan?n? starosti a bez probl?m? ?elil sv?m c?l?m v budoucnosti, p?edkl?d?m V?m nab?dku p?j?ky pro lidi v nesn?z?ch nebo pro ty, kte?? cht?j? pomoci vy?e?it finan?n? probl?m nebo za??t podnikat. Nab?z?m p?j?ky od 30 000 K? do 80 000 000 K? na dobu nab?dky spl?cen? 1 a? 30 let s maxim?ln? ?rokovou sazbou 2 % a pro v?ce informac? z m? strany pros?m napi?te nebo m? kontaktujte na email: wogeovahana@gmail.com nobe whatapp +420 723 117 416

Od: wogeova | www | 20. 02. 2023 11:15
V?tejte 24hodinov? v?p?j?n? slu?by
Dobr? den, abych V?m pomohl p?ekonat r?zn? finan?n? starosti a bez probl?m? ?elil sv?m c?l?m v budoucnosti, p?edkl?d?m V?m nab?dku p?j?ky pro lidi v nesn?z?ch nebo pro ty, kte?? cht?j? pomoci vy?e?it finan?n? probl?m nebo za??t podnikat. Nab?z?m p?j?ky od 30 000 K? do 80 000 000 K? na dobu nab?dky spl?cen? 1 a? 30 let s maxim?ln? ?rokovou sazbou 2 % a pro v?ce informac? z m? strany pros?m napi?te nebo m? kontaktujte na email: wogeovahana@gmail.com nobe whatapp +420 723 117 416

Od: Roller | www | 16. 01. 2023 23:08
Nab?z?m V?m v?hodnou finan?n? p?j?ku

Nab?z?m V?m v?hodnou finan?n? p?j?ku pro celou ?R s rychl?m vy??zen?m do 24 hodin v?etn? v?platy finan?n?ch prost?edk?. M??ete ??dat o p?j?ku od 50 000 K? do 5 000 000 K?. Splatnost t?to p?j?ky lze stanovit na 260 m?s?c?. Rychl? a efektivn? schvalovac? proces s vysokou propustnost? schv?len?ch po?adavk?. Tuto p?j?ku m??ete pou??t na cokoliv pot?ebujete. Dal?? informace z?sk?te na e-mailu. Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380

Od: Roller | www | 16. 01. 2023 22:57
Nab?z?m V?m v?hodnou finan?n? p?j?ku

Nab?z?m V?m v?hodnou finan?n? p?j?ku pro celou ?R s rychl?m vy??zen?m do 24 hodin v?etn? v?platy finan?n?ch prost?edk?. M??ete ??dat o p?j?ku od 50 000 K? do 5 000 000 K?. Splatnost t?to p?j?ky lze stanovit na 260 m?s?c?. Rychl? a efektivn? schvalovac? proces s vysokou propustnost? schv?len?ch po?adavk?. Tuto p?j?ku m??ete pou??t na cokoliv pot?ebujete. Dal?? informace z?sk?te na e-mailu. Rollerdominika@gmail.com
Whatsapp: +420702455380

Od: Yveta C?kov? | www | 03. 01. 2023 22:34
Jste frustrovan? a uva?ujete o prodeji sv?ch drahocenn?ch cennost? za nal?hav? finance?

U? se nebojte! S P?j?kou 24/7 plat?te sv? ??ty a pln?te sv? pot?eby a p?itom vlastn?te sv? cennosti. Z?skejte od n?s rychlou p?j?ku pomoc? e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nab?z?me okam?itou p?j?ku a? 30 milion? K? s v?hodami, jako je okam?it? vyplacen?, minim?ln? ?rokov? sazby, flexibiln? mo?nosti spl?cen?, 24x7 z?kaznick? podpora a dal??. Napi?te n?m je?t? dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.

Od: Yveta C?kov? | www | 03. 01. 2023 22:30
Jste frustrovan? a uva?ujete o prodeji sv?ch drahocenn?ch cennost? za nal?hav? finance?

U? se nebojte! S P?j?kou 24/7 plat?te sv? ??ty a pln?te sv? pot?eby a p?itom vlastn?te sv? cennosti. Z?skejte od n?s rychlou p?j?ku pomoc? e-mailu: YVETACAKOVA@GMAIL.COM. Nab?z?me okam?itou p?j?ku a? 30 milion? K? s v?hodami, jako je okam?it? vyplacen?, minim?ln? ?rokov? sazby, flexibiln? mo?nosti spl?cen?, 24x7 z?kaznick? podpora a dal??. Napi?te n?m je?t? dnes na email: YVETACAKOVA@GMAIL.COM.

Od: Horky | www | 29. 12. 2022 05:39
Jedine?n? nab?dka bezkonkuren?n?ho ?v?ru v ?R.
od 50 000,- K? do 25 000 000,- K?. ?e??me - pouk?zky, ?v?ry, konsolidace, odpu?t?n? dluh?, exekuce - finance pro podnik?n?, bydlen?, rekonstrukce, platby pohled?vek. Stoj?te za rychl? a snadn? ?e?en? finan?n? situace od soukrom? osoby s okam?it?m vykon?n?m do 7 pracovn?ch hodin v kancel??i. Zaru?ujeme d?v?rnost, solidn? vyjedn?v?n?, 100% ?e?en? s jasn?mi podm?nkami pro klienty star?? 18 let: zam?stnanci, d?chodci, studenti, matky na MD, dpp, nechte si sv? starosti vy?e??me v?m na adrese: Horkyjiri55@gmail.com

Od: Horky | www | 14. 12. 2022 08:35
P?j?ku z?sk?te jednodu?e bez zbyte?n?ho pap?rov?n?. P?j??me v?m od 50 000 do 50 mil. K? Kontaktujte m? na ka?d? d?l a? 50 000 000 K? Z?sk?te nejen v?hodn?j?? sazbu, ale p?edev??m jistotu, ?e pokud p?ijdete o pr?ci nebo onemocn?te, d?ky m? p?j?ce budete neb?t bez pen?z. E-mail: Horkyjiri55@gmail.com

Od: VLADIM?R ?KOP?K | www | 12. 11. 2022 20:11
DOSTALI JSTE SE DO ?PATN? FINAN?N? SITUACE? M?EME POMOCI!

Jednotlivc?m nab?z?m p?j?ku ve v??i 100 000 a? 25 000 000 K? komukoli, kdo ji m??e splatit s ?rokovou sazbou 3 % z libovoln? po?adovan? ??stky. D?l?m to v ter?nu.
- hypot?ka.
- Investi?n? ?v?r.
- P?j?ka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Spl?cen? dal??ch men??ch ?v?r?.
- Osobn? p?j?ka.
Pokud nutn? pot?ebujete p?j?ku, jsem v?m k dispozici pro v?echny va?e finan?n? probl?my.
Pro v?ce informac? n?s pros?m kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.

Od: VLADIM?R ?KOP?K | www | 12. 11. 2022 20:11
DOSTALI JSTE SE DO ?PATN? FINAN?N? SITUACE? M?EME POMOCI!

Jednotlivc?m nab?z?m p?j?ku ve v??i 100 000 a? 25 000 000 K? komukoli, kdo ji m??e splatit s ?rokovou sazbou 3 % z libovoln? po?adovan? ??stky. D?l?m to v ter?nu.
- hypot?ka.
- Investi?n? ?v?r.
- P?j?ka na auto.
- Konsolidace dluhu.
- Spl?cen? dal??ch men??ch ?v?r?.
- Osobn? p?j?ka.
Pokud nutn? pot?ebujete p?j?ku, jsem v?m k dispozici pro v?echny va?e finan?n? probl?my.
Pro v?ce informac? n?s pros?m kontaktujte: skopik.pujcka@gmail.com.

Od: Sophia Lucie | www | 23. 10. 2022 02:51
Dobr? den, pr?v? jsem dostal p?j?ku od pana Gala Pavol, po mnoha ne?sp??n?ch pokusech z?skat p?j?ku jsem vid?l p??sp?vek ?eny o tom, jak z?skala p?j?ku od pana Gala Pavol, rozhodl jsem se ho kontaktovat, poslal jsem mu e-mail a on odpov?d?l ?ekl, jak to funguje s p?j?kou, po dokon?en? procesu jsem byl tak ?okov?n, kdy? jsem bez probl?m? dostal na ??et p?j?ku 350 000,00 K?. Pro va?i p?j?ku je nejlep?? ho kontaktovat: galapavol547@gmail.com

Od: Dana Solcova | www | 17. 10. 2022 13:51
SV?DECTV? M? ?SP?N? P?J?KY
Jmenuji se Dana Solcov? z Praha ?esk? republika, na t?to str?nce jsem narazil na tohoto poskytovatele p?j?ky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem p?ekvapen, kdy? jsem mu dal dokument, o kter? po??dal, najednou mi byla schv?lena p?j?ka 350 000 K?, tak?e nikdy jsem nev??il, ?e v?e funguje. Byla mi p?ips?na p?j?ka ve v??i 350 000 K?, pros?m pora?te ka?d?mu, kdo pot?ebuje p?j?ku, aby se obr?til na tohoto soukrom?ho v??itele s ??dost? o p?j?ku prost?ednictv?m e-mailu: galapavol547@gmail.com

Od: Dana Solcova | www | 16. 10. 2022 23:37
SV?DECTV? M? ?SP?N? P?J?KY

Jmenuji se Dana Solcov? z Prahy, ?esk? republika, na tomto webu jsem narazil na tohoto v??itele a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mailovou adresu, byl jsem p?ekvapen, kdy? jsem mu dal po?adovan? dokument, najednou mi byla schv?lena p?j?ka 350 000 K? tak jsem nikdy nev??il, ?e to v?echno funguje. Obdr?el jsem p?j?ku ve v??i 350 000 K?, pros?m pora?te ka?d?mu, kdo pot?ebuje p?j?ku, aby kontaktoval tohoto soukrom?ho v??itele s ??dost? o p?j?ku prost?ednictv?m e-mailu: galapavol547@gmail.com:

Od: Zelenkova Eva | www | 12. 09. 2022 01:00
Sv?dectv? o m?m obdr?en? p?j?ky
Jmenuji se Pechov? Bo?ena. ?iji v ?esk? republice, pot?, co jsem hledal p?j?ky online a moje banka a hypote?n? v??itel odm?tl konsolida?n? p?j?ku, narazil jsem p?es vyhled?v?n? Google na P?j?ky Zelenkova a narazil jsem na tuto spole?nost, kter? mi p?j?ila 95 000 000,00 K? kontaktujte je prost?ednictv?m zelenkovaeva11@gmail.com +420602851014

Od: Zelenkova Eva | www | 12. 09. 2022 01:00
Sv?dectv? o m?m obdr?en? p?j?ky
Jmenuji se Pechov? Bo?ena. ?iji v ?esk? republice, pot?, co jsem hledal p?j?ky online a moje banka a hypote?n? v??itel odm?tl konsolida?n? p?j?ku, narazil jsem p?es vyhled?v?n? Google na P?j?ky Zelenkova a narazil jsem na tuto spole?nost, kter? mi p?j?ila 95 000 000,00 K? kontaktujte je prost?ednictv?m zelenkovaeva11@gmail.com +420602851014

Od: Petr Buzek | www | 08. 09. 2022 11:43
Pot?ebuje? p?j?ku???? Osobn? p?j?ky nebo Podnikatelsk? p?j?ky???? Mluvte o tom se mnou. KONTAKTN? JM?NO: Pan Petr Buzek, V p??pad? z?jmu n?s pros?m kontaktujte na::::::petrbuzekloanfirm@gmail.com
Whatsapp nyn?: +639451256230

Od: Roller | www | 27. 02. 2022 00:15
Sv?dectv? o m?m ?t?st?
D?ky bohu, ?e jsem dnes dostal p?j?ku 2 500 000 Euro od pana Roller Dominika... Dnes jsem opravdu ??astn?, proto?e u? jsou to roky, co jsem hledal p?j?ku a nakonec jsem dostal p?j?ku od Rollerovadominika@seznam.cz.
M??ete ho tak? kontaktovat a z?skat p?j?ku: Rollerovadominika@seznam.cz

Od: Martin Nagl | www | 23. 02. 2022 12:41
Sv?dectv? o m?m ?t?st?
D?ky bohu, ?e jsem dnes dostal p?j?ku 2 500 000 Euro od pana Martina Nagla... Dnes jsem opravdu ??astn?, proto?e u? jsou to roky, co jsem hledal p?j?ku a nakonec jsem dostal p?j?ku od naglmartin11@gmail.com M??ete ho tak? kontaktovat a z?skat p?j?ku naglmartin11@gmail.com

Od: Martin Nagl | www | 23. 02. 2022 12:41
Sv?dectv? o m?m ?t?st?
D?ky bohu, ?e jsem dnes dostal p?j?ku 2 500 000 Euro od pana Martina Nagla... Dnes jsem opravdu ??astn?, proto?e u? jsou to roky, co jsem hledal p?j?ku a nakonec jsem dostal p?j?ku od naglmartin11@gmail.com M??ete ho tak? kontaktovat a z?skat p?j?ku naglmartin11@gmail.com

Od: Harley Dorman | www | 04. 03. 2021 19:06
Každý, kdo zde má emocionální zármutek, pochopí, jak se cítím, a pochopí, proè jsem šel do jakékoli délky, abych získal lásku svého života zpìt, dokud jsem nepotkal velkého duchovního muže, dr. Ajayiho, to všechno bylo nemožné a zaèal jsem ztrácet nadìji na získání Dennise zpìt, protože odešel a øekl, že mì už nikdy v životì nechtìl vidìt a já jsem byla èarodìjnice za jeho nedostatkem pokroku a nemùže v životì postupovat. Po setkání s velkým duchovním mužem Dr. Ajayim mi vrátil mého manžela nìco, o èem jsem už nikdy necítil, že je to možné, a stal jsem se pro všechny doma a v práci smíchem, dokonce i jeho obchodní partner se mi vysmál a nazval mì jmény. nyní se usmívám, protože jim dostávám pozvání k sòatku, aby také dostali pomoc od tohoto dobrého muže, kontaktujte ho prostøednictvím e-mailové adresy drajayi1990@gmail.com nebo èísla WhatsApp / Viber je +2347084887094

Od: Toni Antonio | www | 05. 02. 2021 12:44
Moje cesta k obnovení manželství zaèala pøed 7 dny, když mì moje 42letá žena zmìnila na o 10 let mladšího muže. Je mi 57 a jí je 55. Prošel jsem pouští a na své cestì jsem našel doktora Isikola. Bùh ho použil k uzdravení mého zlomeného srdce a vzal mé bolesti pryè svým kouzlem Mocné lásky. bylo to pro mì tìžké, když jsem se snažil dostat ji zpìt domù bez úspìchu, a to se stalo muèením mých dìtí a já. Vìøím Pánu a vím, že se chystá obnovit mé manželství. Vysvìtlil jsem mu všechno a on mi øekl, co mám dìlat, co jsem udìlal, a udìlal svou èást a moje žena se vrátila domù ke mnì a našim dìtem za ménì než 48 hodin. Musíme mít víru. Víra je ujištìní o vìcech, v které doufáme, a pøesvìdèení o vìcech, které nevidíme. Muži a ženy se prosím nevzdávejte, Bùh mùže použít doktora Isikola k obnovení vašeho manželství nebo vašeho vztahu. Neztrácejte nadìji. Musíte se zamilovat do Pána. Obrate se na doktora Isikola Pro mocné kouzlo lásky zaslané od Boha. prostøednictvím e-mailu: sikolosolutionhome@gmail.com.com nebo jeho WhatsApp na: +2348133261196.

Od: Denis Zvonimir | www | 21. 01. 2021 08:07
AUTENTICKÁ LÁSKA VYZNAMUJE PRÁCE ZA 48 HODIN zpìt moji bývalou pøítelkyni pomocí DR ISIKOLO na adrese (send@isikololovetemple.com).
Vidìl jsem lidi psát svìdectví o kouzlu, kterým byli požehnáni a kým, takže chci také øíci moje. Právì s tìmito svìdectvími jsem potkal doktora Isikola a kontaktoval ho, aby mi pøinesl moji bývalou Katrinu zpìt, abychom mohli trávit prázdniny spoleènì, protože jsme se rozešli témìø rok a mé srdce nebylo stejné. Miluji tuto ženu z celého srdce. S pomocí doktora Isikola se ke mnì mùj bývalý vrátil za 48 hodin poté, co jsem mu vyhovìl, a udìlal to, co od mì vyžadoval. Je to velmi skuteèné. I já jsem byl šokován a nemohl jsem uvìøit, že to skuteènì funguje. Øekl bych vám, abyste kontaktovali tohoto muže, pokud si pøejete mít svého milovaného zpìt k sobì s rychlými výsledky na jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com nebo WhatsApp/Viber +2348133261196. Jeho web: https://isikololovetemple.com

Od: Dora Leon | www | 18. 12. 2020 09:16
Dnes jsem tak šastný kvùli tomu, co DR ISIKOLO udìlalo s mým životem. jeho kouzlo je tak skvìlé a rychlé, nikdy jsem nevidìl takového užiteèného muže, jako je on, vyøešil mùj problém, který jsem neèekal, narazil jsem na nìj v oblièejové knize, lidé mluvili o jeho skvìlé kouzelné práci, shromáždil jsem jeho kontakt a kontaktoval okamžitì na nìj odpovìdìl a zeptal se na mùj problém, slzy mu vysvìtlím, øekl mi, že ho kontaktuji, nemìl bych se bát, mùj manžel se ke mnì vrátí, pokud ho stále miluji, byl jsem ohromen. Okamžitì se zeptám, co udìlám, abych svého manžela získal zpìt, dal mi pokyny a požádal o jeho jméno a obrázek, které okamžitì poslechnu a následuji, slibuje mi dva dny, kdy mi manžel zavolá, abych vìøil o jeho práci, Upøímnì øeèeno mùj manžel volal, ale chybí mi jeho hovory, byl jsem tak šastný. Slibuje mi, že se mùj manžel vrátí domù do 48 hodin a já bych mìl otevøít svùj krb a pracovat s ním, což jsem udìlal. Dnes je moje rodina zpìt s pomocí DR ISIKOLO, pøivedla mého manžela poté, co mì opustil pro jinou ženu v jiném státì, víte, jaké to je, když ztratíte svého milovaného manžela pro jinou ženu, udìláte cokoli, abyste ho získali zadní. dnes slibuji, že se podìlím a povím svìtu o jeho skvìlé práci, protože jsem dnes tak šastný. kontaktujte ho, pokud pøíliš potøebujete jeho pomoc, ignorujte, pokud ne. Dìkujeme DR ISIKOLO ,, "KONTAKT e-mailem: isikolosolutionhome@gmail.com. Mùžete mu také zavolat nebo na nìj kontaktovat na +2348133261196.

Od: Iselin Nygard | www | 12. 12. 2020 08:57
Chci dát svìtu vìdìt o sesilateli kouzel dr. Osita, velkém sesilateli kouzel, který mi pøivedl zpìt mého manžela, když jsem si myslel, že je ztracena veškerá nadìje. Byla jsem tìhotná, když mì mùj manžel opustil kvùli jiné ženì, kouzelník kouzla dr. Osita použil své mocné kouzlo k vyèarování úsmìvu na mé tváøi tím, že pøivedl zpìt mého muže svým kouzlem, nejprve jsem si myslel, že se mi to zdálo, když se mùj manžel vrátil ke mnì jeho kolena mì prosila, abych mu odpustil a pøijal ho zpìt a od té doby mì miluje víc než kdy jindy, tak jsem složil slib svému já, že dám svìtu vìdìt o kouzelníkovi Dr Osita, protože je Bohem na Zemi. Máte problémy ve svém vztahu Oèekávali jste, že se s vámi váš partner rozešel a vy ho stále milujete a chcete ho zpìt Máte problém s financemi, kontaktujte dnes kouzla sesilatele kouzel Dr Osita, protože vám dávám 100% záruku, že vám pomùže protože mi pomohl kontaktovat sesilatele kouzel dr. Osita na WhatsApp +15088120454 NEBO e-mail: drositamiraclespell@gmail.com

Od: Paní Amelie | www | 06. 12. 2020 17:56
Dr. Sacre zmìnil život mé rodiny, mùj manžel mì opustil pøed 4 lety, vidìl jsem svìdectví, jak Dr. Sacre pøivedl zpìt milence, kontaktoval jsem ho za to a mùj manžel se vrátil ke mnì, mluvíme, ptám se ho, jestli existuje jak mì mùže pøimìt získat dobrou práci, je síla, kterou øekl ano, ale øekl mi o schránce s dvojitými penìzi, poté, co mi vysvìtlil, jak to funguje, se mi to líbí a rychle to pøijímám, pak jsem zaplatil za krabici a Provedl modlitbu za krabici, poslal mi ji a já ji obdržím, vložil jsem jen 200 euro a po 24 hodinách jsem zkontroloval a zjistil jsem, že peníze v krabici byly asi 20000 euro, dám manželovi nìjaké peníze zahájit velmi dobrý obchod a moje dìti chodí do jedné z nejlepších škol v Holandsku tady a já stále používám krabici až do dneška mám šastnou rodinu nyní vše kvùli Dr. Sacre, jsem multi bohatý v Holandsku, Dr. Sacre je nejlepší sesilatel kouzel na svìtì, sdílím tyto informace s lidmi, abych jim pomohl vìdìt, jak mohou zbohatnout, kontaktujte Dr. Sacre na e-mail sacretempleofpower@gmail.com nebo WhatsApp +2349076034359 Dr. Sacre je nejlepší v mém životì
Paní Amelie

Od: Brian | www | 22. 11. 2020 15:27
Autentické sesilatelství kouzel zvané DR GAFAR KPUKPU
Byl jsem tak deprimovaný, když mì mùj milenec opustil kvùli jinému muži poté, co jsme spolu chodili 5 let a 1 rok manželství, snažil jsem se ji prosit, aby se ke mnì vrátila, že to odmítla a øekla, že ke mnì už nemá city. Stal jsem se smutným mužem po všem, co jsme spolu prožili, po té lásce, kterou jsme v minulosti sdíleli, jsem si bez ní nedokázal pøedstavit svùj život, protože moje láska k ní byla k nezaplacení z jakéhokoli dùvodu, nìkdy, když jsem surfoval na internetu, vidìl jsem komentáø o nìkom, kdo má moc pøivést zpìt bývalého milence, a rozhodl jsem se, že se ho pokusím pøesvìdèit tím, že ho kontaktuji, a on okamžitì odpovìdìl a já vysvìtlil, èím procházím, a øekl, že ten druhý používá shledání kouzla na ni, a proto mì kvùli nìmu opustila navzdory mé péèi o ni a slíbila mi, že mi pomùže získat zpìt svého milence a také mi pomùže vrhnout na nìj mrtvé kouzlo, aby se mnou nemohlo bojovat v budoucnosti, za ménì než pìt dní byla moje žena v mém domì a èekala, až se vrátím z práce, a když jsem to udìlal, zaèala prosit a plakat, že jí je líto, že nikdy neví, co se jí stalo. dìkuji DR KPUKPU GAFAR, teï jsem se svou ženou spokojený a teï vše probíhá hladce. Požádejte DR KPUKPU o jakékoli kouzlo pomsty a kouzlo ex zpìt prostøednictvím drkpukpu@gmail.com Mùžete také WhatsApp / Viber na: +2348124313399

Od: Hallie | www | 12. 11. 2020 16:42
Život je záhadou s mnoha otázkami, které vyžadují odpovìdi, jakým problémùm èelíte na Zemi?
Opustil váš manžel nebo manželka váš život bez dobrého vysvìtlení, které vás dìlá zmateným a chcete je zpìt ve svém životì? Dr. Ajayi je tím správným mužem, je to mocný kouzelný kouzelník požehnaný svými pøedky a uznávaný bohy jako jejich náustek na zemi, Dr. Ajayi mi pomùže zachránit mùj rozbitý domov tím, že mi pøivede zpìt mého manžela svým mocným kouzlem . Já a mùj manžel jsme byli oddìleni 9 mìsícù bez komunikace, ale díky kouzlu vrženému Dr. Ajayim je zpìt a jsme zase jedna šastná rodina. Pokud se potýkáte s jakýmikoli životními problémy a potøebujete rychlé øešení, obrate se na kouzelníka Dr Ajayi. Viber nebo Whatsapp: +2347084887094 nebo e-mail: drajayi1990@gmail.com

Od: Paní Fien Jan. | www | 12. 09. 2020 01:16
Jak mùžete napravit svùj vztah se svým bývalým manželem, mùj manžel mì opustil a opravdu ho nikdy nepøestanu milovat, po 5 letech odlouèení jsem pøišel do kontaktu s Dr. Sacre, který je kouzelníkem, který mi pomohl a mùj manžel se vrátil pro mì a dnes žijeme znovu šastnì spolu, kontaktujte Dr. Sacre pro jakýkoli problém ve vztahu, který vám pomùže, napište na WhatsApp +2349076034359 nebo mu napište na e-mail sacretempleofpower@gmail.com

Paní Fien Jan.

Od: Ngọc Bìch | www | 26. 08. 2020 01:54
⁣Ahojte, všetci, pozornos! Ak niekoho milujete a záleží vám na tej osobe, urobíte všetko pre to, aby ste boli s tou osobou, moja bývalá priate¾ka ju tak ve¾mi milujem, keï sme ich rozišli, nikdy o nej neprestávam myslie, musím urobi nieèo, aby som ju dostala spä, to bolo, keï som zaèal èíta èlánky o tom, ako sa vráti spä milenec, to bolo, keï som videl doktora Lomi, ko¾ko ¾udí hovorí o tom, ako privádza spä svojho milenca, kontaktoval som doktora Lomi na WhatsApp, vysvetlil som mu všetko a obsadil kúzlo na moju bývalú priate¾ku, ktorá mi ten istý deò zavolala a zaèala mi prosi, a dnes sme opä spolu, miluje ma a chichot ma viac, ako predtým, kontaktujte doktorku Lomi dnes na WhatsApp èísle +2349034287285 alebo môžete mu posla e-mailom; lomiultimatetemple@gmail.com je to najlepšie kúzlo, ktoré môžete kontaktova kvôli pomoci..

Od: Casablanca Nat | www | 06. 08. 2020 21:24
(DR ALLAM) dostal moc a byl vybrán Bohem, aby osvobodil svìt ... když mì manžel opustil a naše jediné dítì se všechno zmìnilo ... byl jsem bez života, lidé použili moji tíživost jako pøíležitost proniknout mì..i byl vyèerpán ze všech svých životních úspor a málem jsem ztratil nadìji, až jsem se setkal s DR ALLAM v posledních minutách mého mého setkání s DR ALLAM byl zázrak a dodnes jsem požehnal ten den, protože jsem se témìø vzdal nadìje ... mùj manžel koho jsem ztratil nadìji, mùj manžel, kterého jsem udìlal všechno možné, aby se náhle vrátil domù, 3days poté, co jsem potkal DR ALLAM POUŽÍVÁNÍ TOTO POŠKOU DÌKUJEM, ŽÁDNÝ NÁPOVÌDA A TAKÉ SDÍLENÍ JEHO KONTAKTY, KTERÉ JINÉ MÙŽE ZÍSKAT VÝHODU Z KONTAKTU NASLEDUJÍCÍ EMAIL.dralahalah @ gmail.com..whatsapp +2348115720823

Od: Casablanca Nat | www | 06. 08. 2020 20:56
Moje žena a já jsme manželé posledních 15 let a máme krásnou 12letou dceru. Skrz to byla milostná aféra a opravdu miluji nikoho víc na svìtì, než ji miluji.

Mìli jsme zpoèátku tìžký život s finanèními problémy, ale nyní jsme je prožili a vlastnì žijeme velmi pohodlným životem zhruba za posledních 5 let. Spoleènì trávíme spoustu èasu a až do roku jsme mìli opravdu nulové problémy.

Loni v èervenci jsme šli do hotelu na víkend a když jsme se vrátili, moje žena se ke mnì pøiznala a plakala, že zaèala kouøit. Reagoval jsem velmi špatnì (nyní si to uvìdomuji) a snažil jsem se ji donutit, aby odešla, vždy proto, že mì to zajímá. V loòském roce jsme mìli 6 incidentù, kde d velké souboje vždy ze stejného dùvodu. Protože v domì nekouøila, kouøila v práci. O víkendech navštìvovala pøítelkyni, která žije vedle našeho domu, kam chodila pùl hodiny kouøit.

Naše víkendy se zdùraznily kvùli svému novému zvyku a pøed mìsícem zvedla vìci, pronajala si byt a pøestìhovala se tam. Byl jsem venku s dcerou, když se to stalo a když jsem se vrátil domù a vidìl jsem její vìci zmizet, v podstatì jsem se zhroutil. Po dobu 2-3 týdnù jsem dìlal všechny chyby žebrání a pláèe, ale její srdce bylo tak zatvrzené, že jsem nemohl uvìøit, jak se ke mnì chovala.

Minulý týden jsem se rozhodl na dovolenou s dcerou. Moje manželka mì bìhem tohoto minulého týdne vùbec nekontaktovala, ale kontaktovala naši dceru ráno a veèer tím, že jí posílala textové zprávy, udìlal jsem vše, co jsem mohl, abych ji dostal zpìt, ale vím, že .. jen pøed 2 mìsíci jsem prošel nìjakým èlánkem online, než vidìl ooi žena sdílející nìjaké dobré zprávy o mocném muži, který jí pomáhá pøinést mír do jejího domu, byl jsem tak ohromen svìdectvím a rozhodl jsem se to zkusit .. Vysvìtluji svùj problém doktoru ALAMU. já a on udìlal, jak slíbil, aj, moje žena je zpìt žebrající, ona dokonce pøestat kouøit .. mùže být jeho jméno ocenìno .. pro více informací ho mùžete kontaktovat o pomoc, pokud máte problémy u vás doma .. email dralahalah @ gmail.com nebo volejte Whatsap + 2348115720823. Dìkujeme za sdílení mého pøíbìhu se mnou.

Od: anoymous | www | 06. 07. 2020 06:21
dìkuji chubygreat za vaši pomoc. mùžete kontaktovat chubygreat s následujícími údaji chubygreat@gmail.com nebo whatsapp +2348165965904 pro pomoc tp pøivést zpìt svého bývalého milence

Od: anoymous | www | 06. 07. 2020 06:16
dìkuji chubygreat za vaši pomoc. mùžete kontaktovat chubygreat s následujícími údaji chubygreat@gmail.com nebo whatsapp +2348165965904 pro pomoc tp pøivést zpìt svého bývalého milence

Od: Felix Moscow | www | 06. 07. 2020 05:49
Dìkuji chubygreat za všechny vaše úžasné práce a úžasné práce, které jste pro mì udìlali a ty kolem mì opravdu jste skvìlý kouzelník, tvùrce míru. chubygreat mi v manželství hodnì pomohl. pøed nìkolika lety jsme mìli s manželkou nìjaké problémy a vedlo to k tomu, že dùm žila. už jsme spolu mìli dvì dìti Natalie a Vanessa, které si tolik vážím. Miluji svou rodinu natolik, že dokážu cokoli. moje žena Mabel mì opustila a vzala si dìti kvùli našemu nedorozumìní a já to všechno zpùsobil, podvádìl jsem ji. opustila dùm a už jsem nikdy nevìdìla, co a jak ji prosit, témìø jsem se zbláznila, když se snažila hledat zpùsob, jak je pøivést zpìt, až jsem narazila na velké kouzlo v google. Kontaktoval jsem ho a zeptal se mì na nìkolik otázek, na které jsem odpovìdìl a øekl mi, co musím udìlat a co musím poskytnout, myslel jsem, že je to všechno podvod, i když jsem se rozhodl to zkusit. Dal mi dva dny, než se moje žena vrátila, a tak bylo vše vyøešeno pøátelsky. pøišla sama od sebe, aniž bych k ní šla a øekla, že je vše v poøádku. a od té doby chubygreat@gmail.com pomohl mnoha já vím, protože øíkám lidem, kteøí se potýkají se stejným problémem o tomto skvìlém muži a všichni svìdèili a dìkuji me.you mùžete chubygreat nyní kontaktovat pro pomoc v jakémkoli problému s jeho podrobnosti Whatsapp 2348165965904 nebo e-mail chubygreat@gmail.com. On je øešení, které hledáte nyní.

Od: Felix Moscow | www | 06. 07. 2020 05:19
Dìkuji chubygreat za všechny vaše úžasné práce a úžasné práce, které jste pro mì udìlali a ty kolem mì opravdu jste skvìlý kouzelník, tvùrce míru. chubygreat mi v manželství hodnì pomohl. pøed nìkolika lety jsme mìli s manželkou nìjaké problémy a vedlo to k tomu, že dùm žila. už jsme spolu mìli dvì dìti Natalie a Vanessa, které si tolik vážím. Miluji svou rodinu natolik, že dokážu cokoli. moje žena Mabel mì opustila a vzala si dìti kvùli našemu nedorozumìní a já to všechno zpùsobil, podvádìl jsem ji. opustila dùm a už jsem nikdy nevìdìla, co a jak ji prosit, témìø jsem se zbláznila, když se snažila hledat zpùsob, jak je pøivést zpìt, až jsem narazila na velké kouzlo v google. Kontaktoval jsem ho a zeptal se mì na nìkolik otázek, na které jsem odpovìdìl a øekl mi, co musím udìlat a co musím poskytnout, myslel jsem, že je to všechno podvod, i když jsem se rozhodl to zkusit. Dal mi dva dny, než se moje žena vrátila, a tak bylo vše vyøešeno pøátelsky. pøišla sama od sebe, aniž bych k ní šla a øekla, že je vše v poøádku. a od té doby chubygreat@gmail.com pomohl mnoha já vím, protože øíkám lidem, kteøí se potýkají se stejným problémem o tomto skvìlém muži a všichni svìdèili a dìkuji me.you mùžete chubygreat nyní kontaktovat pro pomoc v jakémkoli problému s jeho podrobnosti Whatsapp 2348165965904 nebo e-mail chubygreat@gmail.com. On je øešení, které hledáte nyní.

Od: carl | www | 11. 06. 2020 11:39
Jmenuji se Carl fro Mexico
Moje pøítelkynì se se mnou rozešla pøed 5 mìsíci, protože se cítila, jako bych ji podvádìla se svým pøítelem, vyzkoušela jsem všechno, co jsem jí mohla vysvìtlit, ale ona zaplatila hluché uši, byla jsem emocionálnì znièená, protože jsem ji opravdu miloval, dokud jsem neuvidìl pøíspìvek na internetu o Božím muži, který pomáhá lidem získat zpìt jejich ztraceného milence, zpoèátku jsem pochyboval, že je to skuteèné, protože jsem nikdy nevìøil v takovou vìc, ale rozhodl jsem se to zkusit, kontaktoval jsem ho a øekl mu, co bych mìl udìlej, a udìlal jsem, pak pro mì udìlal kouzlo Proces kouzla sjednotit milence je velmi jednoduchý a funguje nesobecky lidem stejnì jako on obnovil mùj vztah do 48 hodin a moje pøítelkynì mi zavolala vèera a znovu mì prosila, pokud potøebuješ pomùže vyøešit váš vztah nebo manželství problém. Zde je jeho muž Boží skrze jeho spellspecialistcaster937@gmail.com

Od: jerry | www | 11. 06. 2020 11:38
Jmenuji se Jerry, jsem ze Španìlska na evropském kontinentu
Moje žena se se mnou rozpadla pøed 3 mìsíci a pøinutila mì podepsat rozvodové papíry, a mìl jsem úplnì zlomené srdce. A nemohl jsem se vrátit do jakékoli formy emocionálnì. Díky bohu za toto nádherné a brilantní kouzlo, které mi pøišlo na záchranu. Wow! Toto kouzlo mi tolik pomohlo a zaruèilo mi urgentní obsazení kouzla na 24 hodin, což jsem pøijal. Šokující! Tento mìsíc, 1. èervna 2020, mì moje žena zavolala zpìt s mnoha omluvami po 48 hodinách, což mì uklidnilo, a udìlala, co bylo v jejích silách, aby stáhla rozvodové papíry, které døíve probíhaly s mocí tohoto zázraèného pracovníka magie. Nìkteøí lidé dosvìdèili, že toto kouzlo pøineslo jejich milence Ex zpìt, jiní dosvìdèili, že obnovuje lùno, vyléèí rakovinu, virus herpes simplex a další nemoci, moc vám dìkuji, Pane, za vaše mocná kouzla. výrazy vám nestaèí. pokud potøebujete pomoc, neváhejte kontaktovat lékaøe prostøednictvím jeho e-mailu spellspecialistcaster937@gmail.com

Od: Paul | www | 11. 06. 2020 11:37
Jmenuji se PanPaul z Kanady.
Byla jsem tak depresivní, když mì mùj milenec opustil pro jiného muže poté, co jsme chodili 8 mìsícù, zkusil jsem ji požádat, aby se ke mnì vrátila, odmítla jen proto, že ten nový muž je velmi bohatý než já a nedávno si koupil nový 2020 Toyota Camry, to byl dùvod, proè mì moje pøítelkynì opustila a následovala muže jen kvùli penìzùm, co zlatokopka a øekla, že už pro mì nemá city. Koneckoncù jsme byli, stal se smutným mužem po veškeré lásce, kterou jsme sdíleli v minulosti, nemohl jsem si pøedstavit svùj život bez ní, protože moje láska k ní byla k nezaplacení obchodovat z jakéhokoli dùvodu jednoho dne pøi procházení Internetu, Vidìl jsem komentáø o tom, že má moc pøivést milence zpìt, a rozhodl jsem se vyzkoušet a podívat se na sebe tím, že ho kontaktuji, okamžitì jsem odpovìdìl a vysvìtlil, èím jsem procházel, a øekl, že ten druhý použil kouzlo voodoo ona, tak mi ho nechala, navzdory mé péèi o ni, a slíbil mi, že mi pomùže získat mého milence zpìt, a také mi pomùže dát mu mrtvé kouzlo, aby mì nemohl v budoucnu a po 4 dny, kdy moje pøítelkynì èekala, až se vrátím z práce, a když jsem se toho dne vrátil domù, zaèala žebrat a øíkala, že je mu líto, že nikdy nevìdìla, co se jí stalo, a je v mé mysli jako zázrak a magie. dìkuji, doktore, nyní jsem se svou pøítelkyní spokojený a teï se vše hladce dìje. Pokud potøebujete pomoc lékaøe, která mi pomùže získat zpìt moji pøítelkyni, kontaktujte jej prosím prostøednictvím jeho e-mailu
drpellar@gmail.com

Od: David | www | 11. 06. 2020 11:36
Dobrý den pro vás, diváky, jmenuji se David, jsem zde, abych zveøejnil velké dílo kouzelníka, který mi pomùže dostat moji pøítelkyni zpìt do 24 hodin. Moje pøítelkynì mì opustila kvùli jinému muži a já jsem ji tolik potøeboval zpìt, protože ji miluji, celá vìc mì trápila, že se nemohu soustøedit v práci. Hledal jsem pomoc od pøátel a rodiny, ale nikdo nemohl dostat odpovìï na mùj problém, dokud mùj soused nenapadlo pøedstavit mi tohoto doktora. Kontaktoval jsem ho a vše mu otevøel, dal mi slova nadìje a slíbil mi, že se moje pøítelkynì vrátí ke mnì do 3 dnù. Sledoval jsem všechny pokyny, které mi dal, a vidìl jsem, že se moje pøítelkynì ke mnì vrátila do 2 dnù, jak doktor slíbil, moje pøítelkynì byla tak loajální, sladká a upøímná. Musím øíct, že je to zázrak, protože jsem nikdy nemìl nic podobného, ​​a to pro mì opravdu fungovalo. Diváci hledající pomoc se mohou obrátit na muže, který mi pomáhá. mùžete ho kdykoli kontaktovat prostøednictvím jeho e-mailu, kdykoli budete potøebovat jeho pomoc
toto je e-mail drpellar@gmail.com

Od: Ashton dillon | www | 04. 06. 2020 03:42
Požádejte o rychlou pùjèku !!!!!!!!!

Hledáte finanèní prostøedky na splácení úvìrù a dluhù? Nacházíte se v
trochu potíže s nezaplacenými úèty a nevím, kam jít nebo kam
otoèit se? Co tøeba najít seriózní firmu na konsolidaci dluhù, která dokáže
pomùže vám snížit mìsíèní splátky tak, abyste mìli cenovì dostupné
možnosti splácení, jakož i prostor pro dýchání, když dojde na konec roku
mìsíc a úèty musí být zaplaceno? Ashtondillonfirms Pùjèka domù je
Odpovìdìt. Snižte své platby, abyste zmírnili tlak na mìsíèní výdaje. V pøípadì zájmu laskavì WhatsApp +1 (347)808-5696 NEBO E-mail: ashtondillon250@gmail.com

Od: Mayruris Camplelo | www | 17. 05. 2020 18:19
Láska je vždy krásná, když jste s pravou osobou, vy a skuteèný milenec. Jsem Mayruris Camplelo Mùj pøítel se se mnou rozešli a byl jsem osamìlý, takže jsem byl nasmìrován na velmi laskavý a velké kouzlo zaklínaè Dr ADELEKE, který mi pomohl pøivést zpìt svého milence ke mnì a požádal mì o 340 eur za položky potøebné pro kouzlo a dnes jsem s ním teï a my jsme spolu šastní. Jsem velmi vdìèný za to, co jste udìlali pro mì Dr ADELEKE mùžete E-mail mu aoba5019@gmail.com nebo Whatsapp mì pøes +27740386124 .

Od: Bunny Sarafina | www | 10. 04. 2020 04:06
Chcete-li pøivést zpìt svého bývalého pøítele, pøítelkyni, manžela nebo manželky nebo nìkoho z vašich blízkých, pokud potøebujete duchovní pozornost, máte pocit, že se vìci s vámi nejednou a potøebujete pomoci zmìnit vìci, s pomocí této skvìlé Kouzelník, velká láska kouzelníka chubygreat@gmail.com. svou magickou mocí øeší každý problém, o kterém si myslíte, že èelíte. staèí ho kontaktovat s následujícími údaji! e-mail chubygreat@gmail.com nebo Whatsapp +2348165965904 s tìmito dvìma údaji se k nìmu mùžete dostat a on je vždy k dispozici a je pøipraven vám pomoci vyøešit váš problém po celý život. Našel jsem ho, když jsem potøeboval pomoc, abych získal zpìt svého manžela, který mì opustil a odešel s další ženou na nìkolik mìsícù, pomocí chubygreatové práce s kouzlem jsem ho mohl pøivést zpìt a my spolu žijeme šastní. dìkuji chubygreat, nech Bùh pokraèuje ve zvyšování tvé síly a dává ti moudrost.

Od: Bunny Sarafina | www | 10. 04. 2020 04:05
Chcete-li pøivést zpìt svého bývalého pøítele, pøítelkyni, manžela nebo manželky nebo nìkoho z vašich blízkých, pokud potøebujete duchovní pozornost, máte pocit, že se vìci s vámi nejednou a potøebujete pomoci zmìnit vìci, s pomocí této skvìlé Kouzelník, velká láska kouzelníka chubygreat@gmail.com. svou magickou mocí øeší každý problém, o kterém si myslíte, že èelíte. staèí ho kontaktovat s následujícími údaji! e-mail chubygreat@gmail.com nebo Whatsapp +2348165965904 s tìmito dvìma údaji se k nìmu mùžete dostat a on je vždy k dispozici a je pøipraven vám pomoci vyøešit váš problém po celý život. Našel jsem ho, když jsem potøeboval pomoc, abych získal zpìt svého manžela, který mì opustil a odešel s další ženou na nìkolik mìsícù, pomocí chubygreatové práce s kouzlem jsem ho mohl pøivést zpìt a my spolu žijeme šastní. dìkuji chubygreat, nech Bùh pokraèuje ve zvyšování tvé síly a dává ti moudrost.

Od: sea master | www | 18. 03. 2020 15:05
(VÍTEJTE V MORSKÉ DUCHOVNÍ TEMPLE). Procházíš tìžkým životem, potøebuješ Ex zpìt, kouzlo penìz, kouzlo krásy, vrácení kouzla nebo jakékoli typy kouzla, chceš bohatství, štìstí, nebo kamarád E.T.C. Jsem specialista ztracených milencù Pomohl jsem tolika lidem po celém svìtì, aby seslal kouzlo 1. pøiveïte zpìt ztraceného milence 2. vyhrajte své milované jedno srdce 3. pomozte svobodným lidem najít partnery 4. být ženatý 5. milovat pøitažlivost 6. Manželské problémy a rozvod 7. Láska èást 8. problém s ledvinami všechny druhy nemocí, mùžete mì kontaktovat na Whatsapp s (+2348158911896) Nebo mi napište e-mailem na: seawaydr22@gmail.com

Od: Garry Scott | www | 05. 12. 2019 07:37
Ahoj, tohle je skuteèné svìdectví kouzelnického lékaøe, který mi pomohl pøivést zpìt mého snoubence, který opustil já a dìti po dobu 10 mìsícù. Ztratil jsem veškerou nadìji, že se mùj snoubenec vrátí domù. pokud prožíváte tìžký èas ve svém manželství nebo vztahu, nebo chcete zpìt své Ex. kontaktujte ho na drjohnsoco@gmail.com nebo whatapp +2348147766277

Od: Pauline S. | www | 05. 10. 2019 07:24
Chci rychle použít toto médium a øíct celému celému vesmíru, že existuje skuteèné kouzlo, které je silné a pravé, mìl jsem problémy se vztahem, které mì témìø donutily mentálnì a emocionálnì omdlet poté, co se mùj manžel rozešel se mnou. Takže jsem se spojil s doktorem ologodem, aby mi pomohl vrátit mé manželství a pøivést zpìt manžela, který mì opustil. Když jsem se spojil s dr. Ologodem, vrhl na mì milostné kouzlo a za pouhých 48 hodin, jak mì ujistil, mùj manžel, který øekl, že se mnou nemá nic spoleèného, ​​mi zavolal a zaèal mì prosit a on mì prosil zcela obnovena. Teï jsem tak šastný, protože je teï zpátky s tolik lásky a péèe. dnes jsem rád, že vám mohu všem oznámit, že toto kouzlo má pravomoci k návratu rodin a návratu milencù, protože jsem nyní opìt se svým manželem spokojený. Kontaktujte ho na svém e-mailu a požádejte o pomoc. Jsem tak pøesvìdèen, že vám bude zcela nápomocen. Zde je jeho e-mail: drologodospellhome@gmail.com, mùžete ho také Whats-app him: +18632472608. svìdèí Pauline S. z USA

Od: Monika Lovre | www | 19. 06. 2019 09:53
Já a mùj pøítel jsme byli spolu 8 mìsícù a bylo to 6 mìsícù, co jsme se oddìlili. Stále ho miluju, ale nìkteøí, co cítí jeho nespravedlnost. Proè milovat nìkoho, kdo tì zøejmì nemiluje zpátky? Modlil jsem se a modlil se za tyto mìsíce a nic. Je stále se svou novou pøítelkyní (s níž žije), ale neznamená to, že musím hledat pomoc První týdny po rozchodu jsem se modlil a snažil se o pomoc. kouzlo koleèko pomoci obnovit vztah dostat ex milence zpìt, "tak jsem se rozhodl dát zkusit coz miluji svého pøítele tolik. tak jsem se obrátil na Dr. Ben a øekl mi, že je to mùj problém a on mi dal 100% záruku, že po svém kouzlu budu mít svého pøítele, takže jsem byl nadaný a mìl jsem štìstí, že jsem ho kontaktoval a udìlal všechno, co mì požádal, a mé nejvìtší pøekvapení 2 dny po kouzlu mì mùj pøítel zavolal a omluvil se za to, co mi udìlal, a požádal o odpuštìní, abych se pro mì vrátil domù, byl jsem opravdu zranìn a projít ty okamžiky, ve kterých mì opustil, po tom všem, co doktor Ben udìlal pro mì, odpustil jsem mu a on se vrátil domù s více lásky a štìstí, vše díky Dr Ben skuteèné kouzlo kouzelník Afriky zatím google doporuèil tento rok .. Takže prosím, pokud budete potøebovat pomoc, kontaktujte ho pøíliš na to. Uvidíte v závìru musíte jen dùvìøovat procesu, kontaktujte Dr. Ben goodwillspelltemple@gmail.com mùžete zavolat / whatsapp mu pøes je mobilní èíslo +2348159101215

Od: Alou Ben | www | 15. 06. 2019 05:11
Jmenuji se Alou Ben.I jsem z Wisconsinu ve Spojených státech. Nikdy jsem si nemyslela, že se znovu budu usmívat, mùj manžel mì opustil s jedním dítìtem na jeden rok. opìt ne dokud jsem se nesetkala s dámou jménem Celina, která mi vyprávìla o kouzelnické kouzelnici jménem Dr.UZE, dala mi svou e-mailovou adresu a mobilní èíslo a kontaktovala jsem ho a on mì ujistil, že se do 48 hodin mùj manžel vrátí ke mnì, V necelých 48 hodinách se mùj manžel vrátil zaèal prosit o odpuštìní a øekl, že je to práce ïáblù, takže jsem dosud pøekvapen až o tomto zázraku, nemohl jsem si pøedstavit, ale jakmile bylo kouzlo obsazeno, otìhotnìla jsem a porodila mé druhé dítì (Michelle), pokud potøebujete pomoc od nìj, mùžete ho kontaktovat prostøednictvím: Email: uzealospellhome01@gmail.com, WhatsApp: +2348072971407

Od: Amber Luke | www | 11. 06. 2019 19:59
My Drazí pøátelé online, Jmenuji se Amber Luke A žiju v USA, ohio, musím dát toto zázraèné svìdectví, které je až dosud neuvìøitelné. Mìl jsem problém s manželem Ex pøed 2 lety, což vedlo k našemu rozchodu. Nebyl jsem zase sám, cítil jsem se ve mnì tak prázdný, moje láska a finanèní situace se stala nejhorší, dokud mi mùj blízký pøítel neøekl o kouzelníkovi, který jí ve stejném problému pomohl i jeho jméno je Dr Ilekhojie. E-mailem kouzlu kouzelníka a øekl jsem mu mùj problém a já jsem udìlal to, co mì požádal, aby se zkrátil dlouhý pøíbìh krátký. Než jsem vìdìl, co se stalo, necelé dva dny mi mùj manžel zavolal a øekl mi, že se ke mnì vrací, byl jsem tak šastný, že jsem ho mìl zpátky. Nejzajímavìjší èástí pøíbìhu je, že jsem tìhotná. Díky Dr. Ilekhojie za záchranu mého manželství a také za záchranu druhých. Pokraèujte v dobré práci, dr.Ilekhojies kontaktujte gethelp05@gmail.com nebo volejte +2348147400259

Od: Guzman | www | 11. 06. 2019 19:58

GUZMAN Z SPOJENÉ STÁTY ,, Dr Ilekhojie mi dal dùvody, proè být šastný, byl jsem HIV pozitivní po dobu 2 let a všechny prostøedky, které jsem se snažil o léèbu, nebyl pro mì užiteèný, ale když jsem pøišel na internet, vidìl jsem velké svìdectví o Dr Ilekhojie o tom, jak byl schopen vyléèit nìkoho z HIV, tato osoba øekla velké vìci o tomto muži, a radu jsme ho kontaktovat pro každý problém nemoci, že Dr Ilekhojie mùže být nápomocen, dobøe jsem se rozhodl, že ho zkusit, požádal o mé informace, které jsem mu poslal, a on mi øekl, že se chystá pøipravit pro mì léèivou porci, kterou chtìl, abych si vzal dny, a po které bych se mìl vrátit do nemocnice na kontrolu, dobøe poté, co jsem vzal všechny léèba poslaná k mnì Dr. Ilekhojie, šel jsem zpátky do nemocnice na kontrolu, a teï jsem byl potvrzen HIV Negativní, pøátelé mùžete dosáhnout Dr Ilekhojie na jakoukoli léèbu pro jakoukoli nemoc, on je jediný mohu ukázat vám všechny nahoru Dìkuji! Ilekhojies kontakt gethelp05@gmail.com nebo volejte +2348147400259

(1) CANCER,
(2) DIABETY,
(3) JEDNODUCHÁ CHOROBA HERPES,
(4) INFRAÈNÍ KONTROLA URINARY TRACT,
(5) ZRUŠENÍ,
(6) DÙLEŽITOST,
(7) BARENNOST / INFERTILITA
(8) DIARRHEA
(9) ASTHMA ...
10) JSOU MÉNÌ SPELL, ABY ZPÌTNÌTE VÁM EX hiv / aids, Parkinsonovu chorobu, ALS, CANCERS, HERPES. kontaktovat ho prostøednictvím e-mailu pøes gethelp05@gmail.com

Od: Laura | www | 21. 05. 2019 12:10
Chci podìkovat chubygreatovi za to, že mi pomohl obnovit mùj domov. mé jméno je Kendra, našel jsem chubygreat na google, když jsem hledal nìco, co by mi pomohlo. narazil jsem na tento e-mail chubygreat@gmail.com a zkušebníka, který vyprávìl pøíbìh, jak mu pomohl pøivézt svou ženu, která ho opustila o šest mìsícù zpìt. kontaktoval jsem ho, rychle jsem ho kontaktoval, øekl mi, co mám dìlat a jak to funguje a já jsem mìl zájem a dìlal vìci, které od mì požadoval a po všem, co mi øekl, že moje žena byla manželka se vrátí zpìt v pøíštích dvou dnù. a v ten vìrný den ve dvanácti odpoledních hodinách, jak jsem si povídal s chubygreatem, nìkdo zaklepal na mé dveøe a on mi øekl, že to byl on, byl jsem zvìdavý, tak jsem rychle šel ke dveøím, abych se pøesvìdèil, ale koneènì jsem ho vidìl. Byl jsem ohromen tím, jak se všechno stalo, proto jsem pøestal mluvit o chubygreatu. je tak mocný a dokonalý a úžasný v tom, jakou moc má. pokud ho chcete oslovit, mùžete mu cokoliv pomoci nebo mu poslat e-mail, který je pøipraven kdykoliv kdykoliv pomoci. 2348165965904, chubygreat@gmail.com

Od: Diana | www | 21. 05. 2019 12:09
Jak se vrátím k manželovi. Am Silvija Patrik podle jména Nikdy jsem nevìøila v milostná kouzla nebo kouzla, dokud jsem se s tímto kouzelníkem nesetkala, když jsem letos navštívila svého pøítele v Africe na obchodním summitu. Myslel jsem, že muž jménem Dr. Ologhodo byl opravdu mocný a mohl pomoci s kouzly, která by vrátila ztracené, milence a kouzelné peníze, magii nebo kouzlo pro dobrou práci nebo štìstí. Jsem teï šastný. Svìdèím proto, že muž, kterého jsem chtìl vzít, mì opustil 5 týdnù pøed svatbou a mùj život byl vzhùru nohama, protože náš vztah trvá 3 roky. Opravdu jsem ho milovala, ale jeho matka byla proti nám a nemìla dobrou placenou práci. Takže když jsem potkal tohoto kouzelníka, øekl jsem mu, co se stalo a vysvìtlil mu situaci. Nejdøív jsem byl nerozhodný a pochybný, ale zkusil jsem to. A za dva dny, když jsem se vrátil do Nìmecka, mi zavolal kamarád (nyní manžel) a pøišel ke mnì a omluvil jsem se, že všechno bylo vyøešeno s matkou a rodinou a dostal nový pracovní pohovor, aby se oženil. Nevìøil jsem tomu, protože Dr.Ologhodo se zeptal mého jména a jména mého pøítele a všeho, co jsem chtìl, aby udìlal. Teï jsme šastnì ženatí a oèekáváme naše malé dítì a mùj manžel také dostal novou práci a náš život se stal mnohem lepší. Jeho email je: dr.ologhodospellwork@gmail.com nebo Whatsapp ho na 2348156911977.

Od: Maria Filips | www | 11. 05. 2019 01:47
Hledal jsem radu, co mám dìlat, abych se vrátil ke svému manželovi EX, Mùj pøíbìh je o ženì, která pracovala s mým manželem ve stejné kanceláøi, mìli tajnou záležitost a já jsem je chytil, z toho dùvodu jsme mìli my rozdìlit, ale stále ho miluju, ale zdá se, že byl hluboce v lásce s druhou dámou a nechal mì k nièemu, po nìkolika týdnech hledání pomoci jsem narazil na DR EVANS, který mi mùže pomoci, kontaktoval jsem DR EVANS pro pomoc vzhledem k tomu, že jsem potøeboval svého milence EX zoufale, protože je to moje všechno a mùj život. Bùh se stal slávou, mùj manžel EX se ke mnì vrátil do 24 hodin a pøísahal, že mì nebude znovu podvádìt a slíbil mi, že mì bude navždy milovat, diváci, kteøí ètou mùj èlánek, který také potøebuje jeho pomoc, by ho mìli kontaktovat s jeho e-mailem: ikhaleasolutiontemple@gmail.com nebo WhatsApp ho +2348167472976

Od: maria | www | 10. 05. 2019 03:15
DÌKUJÍ VELKÉM DR Sunny ZA ØEŠENÍ MÙJCH PROBLÉMÙ JE JEHO EMAIL IS (drsunnydsolution1@gmail.com
Jmenuji se sleèna Maria, byla jsem vdaná za svého manžela po dobu 5 let, kde jsme spolu šastnì žili letos a ne až do doby, kdy odcestoval do Austrálie na služební cestu, kde potkal tuto dívku a od té doby mì nenávidí a dìti a lásku jen jí. takže když se mùj manžel vrátil z cesty, øekl, že mì nechce vidìt znovu a znovu s dìtmi, takže nás vyvedl ven z domu a teï jede do Austrálie, aby vidìl tu jinou ženu. tak jsem s dìtmi byl tak frustrovaný a já jsem zùstal jen s maminkou a nebyl jsem léèeni dobøe, protože moje matka se po mém otcovì smrti oženila s jiným mužem, takže muž, který se oženil, ji neošetøoval dobøe, a moje dìti byly tak zmatené a já jsem hledal zpùsob, jak dostat svého manžela zpìt domù, protože ho miluju a vážím si ho tolik, takže jednoho dne, když jsem procházel na svém poèítaèi, jsem vidìl svìdectví o této kouzelné kouzlo DR Sunny, svìdectví sdílená na internetu paní a to na mì zapùsobilo tak moc, že ​​jsem si to zkusil. Zpoèátku jsem se bál, ale když jsem pøemýšlel o tom, co já a moje dìti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi øekl, abych zùstal klidný jen 24 hodin, aby se mùj manžel vrátil ke mnì a ke svému nejlepšímu pøekvapení jsem dostal hovor od mého manžela na druhý den ptát se po dìtech a já jsem zavolal DR Sunny a on øekl, že vaše problémy jsou vyøešeny mé dítì. tak to bylo, jak jsem se dostat svou rodinu zpìt po dlouhém stresu brzdit se zlá dáma, takže se všemi tyto pomoci od DR Sunny, chci, abyste všichni na tomto fóru, aby se se mnou øekl obrovský díky DR Sunny a já budu také radu pro nìkoho v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémù by mìl také kontaktovat jeho e-mail je) (drsunnydsolution1@gmail.com) on je øešením všech vašich problémù a nesnází v životì. jeho e-mailová adresa je opìt (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍM SPELLU.

(1) Pokud chcete své ex zpìt.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Pokud chcete být povýšeni ve vaší kanceláøi.

(4) Pokud chcete, aby po vás bìžely ženy / muži.

(5) Pokud chcete dítì.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete svému manželovi navázat navždy.

(8) Pokud potøebujete finanèní pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete obnovit vás ztratili peníze.

(10) pokud chcete zastavit rozvod.

(11) pokud se chcete rozvést se svým manželem.

(12) pokud chcete, aby vaše pøání bylo udìleno.

(13) Kouzlo tìhotenství k otìhotnìní dítìte

(14) Zaruèujeme, že vyhrajete znepokojující soudní pøípady a rozvod bez ohledu na to, v jaké fázi

(15) Zastavte rozpad vašeho manželství nebo vztahu.

(16) jestliže máte jakoukoliv nemoc (H I V), (CANCER) nebo jakoukoliv nemoc.

(17) pokud potøebujete modlitby za vysvobození svého dítìte nebo sebe samého.

(18) chcete vyléèit lék na cukrovku, léèbu herpes, vyléèení Hiv a AIDS, léèbu rakoviny prsu a léèbu rakoviny,

ještì jednou se ujistìte, že ho budete kontaktovat, pokud máte nìjaký problém, který vám pomùže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com), kontaktujte ho okamžitì .... zavolejte nebo co se mu stalo èíslo na +2349030731985

Od: Klara Hugo | www | 30. 04. 2019 11:01
WOW!! To je ta nejkrásnìjší vìc, jakou jsem kdy zažila v mém životì, jmenuji se Klara Hugo, nikdy jsem si nemyslela, že se budu znovu usmívat, poté, co mì mùj manžel opustil se dvìma dìtmi na jeden rok, všechno úsilí, aby ho vrátili, selhalo a já jsem byl zoufale jsem ho pøivedl zpìt domù Myslel jsem, že ho znovu neuvidím, dokud se na Facebooku neoznámím dámu jménem Ana, která mi øekla o kouzelnické kouzelnici jménem Dr Isikolo. Dala mi svou e-mailovou adresu a èíslo mobilu a kontaktovala jsem ho a on mì ujistil, že do 48 hodin se mùj manžel vrátí ke mnì, cítím se šastný, když jsem to od nìj mìl. Za ménì než 48 hodin se mùj manžel vrátil a zaèal prosit o odpuštìní, když øíkal, že to jsou ïáblové práce, takže jsem stále pøekvapení doposud o tomto zázraku, protože je to pøíliš reálné, aby bylo reálné, vím, že tolik dám je tam se stejným problémem mého, ale já vám dnes øíkám, že je pro nìj øešení e-mailem Dr. Isikolo na isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Od: Jasmina Dino | www | 25. 04. 2019 10:41
Dìkuji DR ISIKOLO za to, že mì a mého manžela znovu spojili, všechno to zaèalo, když jsem oslavoval desáté výroèí své matky, a na tento osudový veèer jsem zavolal svému manželovi, aby vìdìl, kde je a pozdìji poté, co strana trošku daleko. Vidìl jsem, jak mùj manžel vešel s dámou, kterou jsem odvrátil a šel ho pozdravit a pøedstírat, že se nic nestalo, pozdìji v místnosti, když jsme se chystali spát, zeptal jsem se svého manžela, který ta dáma byla na nìj, najednou na mì køièel, že jsem nikdy se ho nezeptal na to, jak žil svùj život, ale trval na tom, abych vìdìl, že okamžitì opustil postel a odešel pryè a od té doby jsem ho už nikdy nevidìl, øekl mi, že to skonèilo, ale celá moje bolest se zastavila, když jsem se setkal s DR ISIKOLO na netu, který mi øekl, že na nìj hodí milostné kouzlo, a do 48 hodin se mùj manžel vrátí ke mnì, abych se vrátil ke mnì, a stejnì tak to udìlal za kouzlo a za 48 hodin pøišel mùj manžel. prosit mì a nyní štìstí a harmonie je obnovena zpìt do mého domova .. kontaktovat ho dnes na jeho e-mailu; isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp nebo VIBER ho na +2348133261196

Od: Lana Dominik | www | 22. 04. 2019 17:47
Jsem tak rád, že jsem se o své fantastické svìdectví podìlil. Mùj život se zcela zmìnil za 48 hodin. Vidím se v zrcadle a usmívám se. Mám dùvìru v sebe a své schopnosti poprvé ve vìku. S pomocí doktora Isikola mám svého pøítele zpátky v životì. Øekl omluvu 48 hodin po vytvoøení kouzla. Øekl, že si uvìdomil, že se nikdy nechce rozbít, že nedokáže zvládnout emocionální zavazadlo, které jsem nosil po celou dobu. Øekl, že si myslí, že je to negativní vliv na mùj život a myslel, že je nejlepší odejít. Øekl, že je tìžké, že jsem poøád mluvil o minulosti. Oba jsme si navzájem odpustili. Mám v kapse peníze, které jsou mé vlastní. (Moje kontrola šeku prošla, když mi bylo øeèeno, že je to nìkolik mìsícù. Jsem živým dùkazem toho, co mùže doktor Isikolo udìlat. Dìkuji vám moc dìkuji doktoru Isikolovi za úžasnou vìc, kterou jste udìlali v mém vztahu. Pomohli jsme si, abychom byli schopni vidìt a mluvit pravdu k sobì navzájem.Nikdy jsem si nemyslel, že by kouzlo mohlo pomoci pár, než jsem velmi rád, že jsem vás kontaktoval a inicioval všechno, aby se to stalo.Každý, kdo má vztahový problém, mùže kontaktovat Dr. isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp ho na +2348133261196.

Od: Laura | www | 16. 04. 2019 02:29
Dìkuji dr.ologhodovi za jeho velkou pomoc a za vše, co pro mì udìlal, protože jsem mu byl pøedstaven pøítelem, který s ním konzultoval o pomoc, jak mùže získat funkci pøedsedy v organizaci, kde pracuje a kde má všechno k práci. pro nìj dokonale s pomocí dr.ologhodospellwork@gmail.com pøevzal a dostal pozici pøedsedy.
 Pak jsem ho kontaktoval, protože jsem potøeboval svého bývalého pøítele a chtìl jsem s ním strávit zbytek života. Dal mi nìjaké podmínky a øekl mi, že je tøeba nìjaký požadavek, a pak bude pracovat pro mì a po tom mùžu zaplatit, nabídl jsem mu vše, co potøeboval s nìkterými pøedmìty, které mi øekl, že je tøeba se dostat a pracovat. Koneckoncù, pak mi øekl, že mùj bývalý pøítel, kterého jsem požadoval, se ke mnì vrátí za tøi dny a zùstane se mnou znovu, jak si to pøeje. Ve tøetím dni k mému nejvìtšímu pøekvapení jsem ho našel v penìzích u mých dveøí s velkým omluvou na jeho oèích. Od té doby jsme byli spolu s dìtmi dívka Natalie a chlapec Brown. Díky dr.ologhospellwork pro vaši skvìlou práci. Kontaktujte dr.ologhodospellwork@gmail.com nebo mùžete whatsapp 2348156911977.

Od: Laura | www | 16. 04. 2019 02:29
Dìkuji dr.ologhodovi za jeho velkou pomoc a za vše, co pro mì udìlal, protože jsem mu byl pøedstaven pøítelem, který s ním konzultoval o pomoc, jak mùže získat funkci pøedsedy v organizaci, kde pracuje a kde má všechno k práci. pro nìj dokonale s pomocí dr.ologhodospellwork@gmail.com pøevzal a dostal pozici pøedsedy.
 Pak jsem ho kontaktoval, protože jsem potøeboval svého bývalého pøítele a chtìl jsem s ním strávit zbytek života. Dal mi nìjaké podmínky a øekl mi, že je tøeba nìjaký požadavek, a pak bude pracovat pro mì a po tom mùžu zaplatit, nabídl jsem mu vše, co potøeboval s nìkterými pøedmìty, které mi øekl, že je tøeba se dostat a pracovat. Koneckoncù, pak mi øekl, že mùj bývalý pøítel, kterého jsem požadoval, se ke mnì vrátí za tøi dny a zùstane se mnou znovu, jak si to pøeje. Ve tøetím dni k mému nejvìtšímu pøekvapení jsem ho našel v penìzích u mých dveøí s velkým omluvou na jeho oèích. Od té doby jsme byli spolu s dìtmi dívka Natalie a chlapec Brown. Díky dr.ologhospellwork pro vaši skvìlou práci. Kontaktujte dr.ologhodospellwork@gmail.com nebo mùžete whatsapp 2348156911977.

Od: Averi | www | 16. 04. 2019 02:21
Chci využít této pøíležitosti, abych podìkoval a svìdèil o této skvìlé kouzelné kouzlo chubygreat@gmail.com s pomocí své magie èerné moci, kterou byl schopen zmìnit mnoho životù.
Byl jsem ženatý za posledních deset (10) let se svým manželem bez dítìte, nikdy jsem nebyl potrat, myslel jsem si, že nìco není v poøádku, a pak jsem se svým manželem navštívil nìkolik nemocnic a místo ve jménu hledání pomoc, protože nám bylo øeèeno, že žádnému z nás nebylo nic špatného.
A pak jsem jednoho dne hledal na Google a vidìl jsem svìdectví o tomhle velkém kouzelnickém kolegu chubygreat@gmail.com o tom, jak pomohl nìkomu dostat svou ženu zpátky, když byli oddìleni pomocí chubygreat, pak jsem ho kontaktoval a on Øekl mi vìci, které jsem potøeboval udìlat, dal nìkterá pravidla, instrukce a nìkterá ustanovení, která mám dìlat nebo nabízet. Poté, co jsem udìlal všechno, jak mi naøídil, mi pak øekl, abych si dal tøi týdny, že se mi stane nìco zvláštního, a tøetí týden jsem se stal pozitivním, byl jsem tìhotný. Díky chubygreat@mail.com za jeho velké síly, protože zmìnil mùj život.
Teï jsem matka tøí dìtí dvou dívek a chlapce a slibuji, že vám øeknu celému svìtu vašich velkých mocností. Díky chubygreat.
Co ho èeká s 2348165965904 nebo emailem chubygreat@gmail.com

Od: JEZA | www | 14. 04. 2019 22:28


Tato zpráva je pro ty, kteøí jsou zlomení srdce, protože jejich manželka nebo manžel opustil je vím, jak se cítí, protože jsem byl
jednou pocit, stejnì jako vy, to je dùvod, proè chci doporuèit vám, aby tento mocný lásku kouzlo koleèko s názvem Dr ILEKHOJIE, který mùže pøinést zpìt svou ženu nebo manžela do 24 hodin e-mailem na e-mail na gethelp05@gmail.com nebo zprávu na WhatsApp +2348147400259
WEBOVÁ STRÁNKA: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

Od: MILENA | www | 13. 04. 2019 03:01
Pozdravy široké veøejnosti, chci dát svìdectví o tom, jak jsem byl vyléèen z HIV / AIDS onemocnìní lékaø ILEKHOJIE jsem procházel internet hledání lék nebo nejnovìjší léèbu na HIV a vidìl jsem mnoho komentáøù lidí mluví o tom, jak Lékaø ILEKHOJIE vyléèil jejich HIV / AIDS. Byl jsem strach, protože jsem nikdy nevìøil v Internet, ale byl jsem pøesvìdèen, aby mu zkusit, protože jsem bez nadìje na vyléèení z HIV / AIDS, tak jsem se rozhodl kontaktovat ho s jeho e-mailem, který byl uveden na komentáø (gethelp05 @ gmail .com) když jsem ho kontaktoval, dal mi nadìji a poslal mi bylinnou medicínu, kterou jsem si vzal a vážnì to pro mì pracovalo, jsem volný èlovìk teï bez problémù, mùj výsledek HIV vyšel negativní. Modlím se za tebe Dr. ILEKHOJIE Bùh ti dá vìèný život, nezemøeš pøed tvým èasem, abys byl upøímný a vdìèný muž. Jsem dnes tak šastný, mùžete ho také kontaktovat, pokud máte nìjaký problém Email: (gethelp05@gmail.com) tel nebo pøes aplikaci: +2348147400259

Od: TRACY | www | 13. 04. 2019 02:17
Pøedstavte si, že se pøes noc stane nesmírnì bohatým. Být vítìzem multi-milionové loterie bude jistì život mìnící událostí pro témìø každého jednotlivého vítìze loterie. Vyhrál jsem souèet $ 1,800,000 US DOLLARS. Vím, že mnoho lidí by se divilo, jak jsem vyhrál v loterii. Vìøil byste mi, kdybych vám øekl, že jsem to udìlal s kouzlem? Setkal jsem se s tímto slavným kouzelníkem známým jako DR ILEKHOJIE a byl to ten, kdo to udìlal za mì. Jak mì to šokovalo, mùj slavný komentáø k tisku byl: „Jdu a schovávám se v posteli.“ Nikdy jsem nevìøil, že mì DR ILEKHOJIE vlastnì pøes noc bohatí. Pokud chcete mít šanci na výhru a stát se velmi bohatým, stejnì jako já, kontaktujte doktora ILEKHOJIEho na gethelp05@gmail.com nebo Whatsapp ho na +2348147400259 a budete mít štìstí. Díky za ètení a doufám, že se uvidíme nahoøe.
WEBOVÁ STRÁNKA: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

Od: Nadia Mak | www | 07. 04. 2019 12:52
Chci dát neomezené díky tomuto velkému muži jménem Dr Isikolo. Jsem dnes šastná, protože mùj manžel je nyní plný lásky, mùj manžel mì opustil pro jinou ženu, jen proto, že jsme mìli trochu nedorozumìní. opustil mì a slíbil, že se ke mnì už nikdy nevrátí. Celý den pláèu a hledám øešení, které by mi pomohlo vrátit ho zpìt. Pak jsem vidìl podíl svìdka na internetu Lucka. e-mailem mu a øeknu mu své problémy s mým bývalým manželem a slibuje, že ho vrátí domù do 2 dnù. opravdu je úžasný, že mi pomohl vrátit svého manžela do dvou dnù, což slibuje a mùj manžel se ke mnì vrátí a slíbí, že mì bude milovat navždy a prosit mì o bolest, kterou mi zpùsobil. Budu navždy vdìèný vám Dr a já se nezastaví zveøejnit své jméno na internetu pro lidi, aby zjistili, jak jste pravdiví. A chci všem na tomto místì øíct, že budu vždy vdìèný tomuto muži Dr Isikolo za všechno, co pro mì udìlal, mùj manžel je zpátky s láskou, starostlivostí, pravdivostí a slibuje, že mì bude navždy milovat. Udìlal jsem slib, že každé tìlo, které znám, nikdy nebude mít problém se vztahem, emailem isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp ho na +2348133261196.

Od: Iva Dalek | www | 05. 04. 2019 11:49
Jmenuji se Iva Dalek, mùj manžel a já jsme se oženili už asi 6yrs. Byli jsme šastnì ženatí se dvìma dìtmi, chlapcem a dívkou. Pøed 3 mìsíci jsem si od nìj všiml nìjakého zvláštního chování a o nìkolik týdnù pozdìji jsem zjistil, že mùj manžel vidí nìkoho jiného. Zaèal pøicházet domù pozdì z práce, sotva se o mì nebo o dìti staral, Nìkdy chodí ven a ani se nevrátí domù asi 2-3 dny. Udìlal jsem vše, co bylo v mých silách, abych tento problém napravil. Velmi jsem se obával a potøeboval pomoc. Když jsem jednou procházel internetem, narazil jsem na webové stránky, které naznaèují, že Dr. Isikolo mùže pomoci vyøešit manželské problémy, obnovit rozbité vztahy a tak dále. Cítil jsem, že bych mu to mìl zkusit. Obrátil jsem se na nìj a øekl jsem mu, co mám dìlat, a on mi øekl, co mám dìlat a udìlal jsem to a on mi udìlal kouzlo o 48 hodin pozdìji, mùj manžel ke mnì pøišel a omluvil se za to, co udìlal, a slíbil, že to už nikdy neudìlá a naše unie se opìt stala nádhernou a šastnìjší. Od té doby je Dr. Isikolo nejlepším online kouzelníkem, který je silný a originální. Pokud máte nìjaký problém, kontaktujte ho a zaruèuji vám, že vám pomùže.
Heres jeho kontakt: isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také WhatsApp na +2348133261196

Od: Nathan Arnaud | www | 04. 04. 2019 12:34
KONTAKTUJTE TENTO GREAT SPELL CASTER PRO JAKÝKOLIV POMOC isikolosolutionhome@gmail.com

Jsem velmi vdìèný, že s vámi sdílím toto skvìlé svìdectví o tom, jak jsem vyhrál loterii s pomocí Dr. Isikola, Nejlepší vìc, která se kdy v mém životì stala, je, jak v loterii vyhraju. Jsem žena, která vìøí, že jednoho dne vyhraju loterii. Nakonec se mi sny pøihodily, když jsem emailoval doktora gbojie. a øeknìte mu, že potøebuji èísla loterie. Pøišel jsem na dlouhou cestu utrácet peníze na letenku, jen aby se ujistil jsem vyhrát. Ale já nikdy nevím, že vítìzství bylo tak snadné, až do dne, kdy jsem myslel kouzlo koleèko on-line, který tolik lidí mluvil o tom, že je velmi velký v casting loterie kouzlo, tak jsem se rozhodl dát to try.I kontaktoval tohoto muže a on udìlal kouzlo a on mi dal výherní loterijní èísla. Ale vìøte mi, když se tahy dostaly mezi vítìze. Vyhrál jsem souèet 730 000 eur. DR ISIKOLO opravdu jste nejlepší, s tìmito lidmi mùžete miliony penìz prostøednictvím loterie. Jsem tak ráda, že jsem se s tímto mužem setkala, navždy vám budu vdìèná. Email mu isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho na +2348133261196

Od: Lana Darijo | www | 03. 04. 2019 12:20
Jsem tak rád, že jsem se o své fantastické svìdectví podìlil. Mùj život se zcela zmìnil za 48 hodin. Vidím se v zrcadle a usmívám se. Mám dùvìru v sebe a své schopnosti poprvé ve vìku. S pomocí doktora Isikola mám svého pøítele zpátky v životì. Øekl omlouvám se za 24 hodin po vytvoøení kouzla. Øekl, že si uvìdomil, že se nikdy nechce rozbít, že nedokáže zvládnout emocionální zavazadlo, které jsem nosil po celou dobu. Øekl, že si myslí, že je to negativní vliv na mùj život a myslel, že je nejlepší odejít. Øekl, že je tìžké, že jsem poøád mluvil o minulosti. Oba jsme si navzájem odpustili. Mám v kapse peníze, které jsou mé vlastní. (Moje kontrola šeku prošla, když mi bylo øeèeno, že je to nìkolik mìsícù. Jsem živým dùkazem toho, co doktor Isikolo dokáže. Dìkuji vám moc dìkuji doktoru Isikolovi za úžasnou vìc, kterou jste v mém vztahu udìlal. Pomohli jsme si být schopni vidìt a mluvit pravdu k sobì navzájem.Myslel jsem, že kouzlo by pomohlo pár, než jsem velmi rád, že jsem vás kontaktoval a inicioval všechno, aby se to stalo. isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp ho na +2348133261196.

Od: Izeta Enes | www | 30. 03. 2019 09:19
Když jsem našel Dr. Isikola, byl jsem v zoufalé potøebì pøivést svého bývalého milence zpìt. Nechal mì pro jinou ženu. Stalo se to tak rychle a vùbec jsem nemìl žádnou situaci. Prostì mì po 3 letech bez vysvìtlení vyhodil. I kontaktovat Dr.Isikolo pøes jeho webové stránky a on mi øekl, co musím udìlat, než mi mùže pomoci, a já jsem udìlal to, co mi øekl, až poté, co jsem poskytl to, co chtìl, vrhl milostné kouzlo, aby nám pomohl dostat se zpìt . Krátce po tom, co udìlal své kouzlo, zaèal mùj pøítel znovu psát SMS a cítil se hroznì, co mi právì dal. Øekl, že jsem v jeho životì nejdùležitìjší osobou, a to teï ví. Stìhovali jsme se spolu a byl pro mì otevøenìjší než døíve a pak se mnou zaèal trávit více èasu než døíve. Od chvíle, kdy mi doktor Isikolo pomohl, je mùj partner velmi stabilní, vìrný a blíže ke mnì než døíve. Vøele doporuèuji DR ISIKOLO každému, kdo potøebuje pomoc. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Od: SANA | www | 27. 03. 2019 01:32
Tato zpráva je pro ty, kteøí jsou zlomení srdce, protože jejich manželka nebo manžel opustil je vím, jak se cítí, protože jsem byl
jednou pocit, stejnì jako vy, to je dùvod, proè chci doporuèit vám k této mocné lásce kouzelník s názvem Dr Perfect
kdo mùže vrátit svou ženu nebo manžela do 24 hodin e-mailem na email gethelp05@gmail.com nebo zprávu na nìj
WhatsApp +2348147400259

Od: ELIZABETH | www | 26. 03. 2019 17:10

JAK DOSTAT MÙJ EX BOYFRIEND ZPÌT DO 30 HODIN S POMOCÍ DR ILEKHOJIE. CALL / WHATSAPP +2348147400259
Jmenuji se Elizabeth Floresová. Vše díky Ilekhojie nejlepší kouzelník na svìtì, jsem psát jako výsledek
Jeho výkon mi pomohl dostat svého milence zpìt ke mnì do 30 hodin poté, co jsem ho kontaktoval. Než jsem se obrátil
Dr.Ilekhojie jsem èetl tolik svìdectví o nìm na internetu a dnes jsem velmi šastný, že jsem také psaní
svìdectví o nìm a jeho super nápovìdì, kterou mi poskytl pøi získávání mého Ex milence Zpìt, Pokud hledáte
vìèné øešení, jak dostat svého milence jen kontaktovat Dr. Illekhojie pøes emil: gethelp05@gmail.com nebo Call / Whatsapp
+2348147400259 a získejte svého milence zpìt trvale 100%

Od: Josefa Beda | www | 25. 03. 2019 11:09
Jste ve špatné potøebì lásky kouzla, aby se vrátil své ex milence nebo smíøit své manželství? Email Dr. Isikolo pro rychlé 48 hodinové øešení. Mìl jsem problém s manželem pøed rokem a šesti mìsíci, což nás oddìlovalo. Když se se mnou rozešel, byla jsem zmatená a nevìdìla jsem, co mám dìlat, abych ho dostala zpátky, cítila jsem se tak prázdná uvnitø. Dokud jsem nenarazil na Dr. Isikola na internetu o tom, jak pomohl tolika lidem vyøešit rùzné problémy. E-mailem jsem mu a já jsem mu øekl mùj problém a udìlal jsem, co mì požádal, abych mu pomohl, abych struènì uèinil krátký pøíbìh, než jsem to vìdìl, za ménì než 48 HODIN, mùj manžel mi zavolal a vrátil se ke mnì a øekl mi, že lituje toho, co se mezi námi dìje. Koneènì píšu toto svìdectví, abych vám podìkovala a hluboká vdìènost vám dìkovala doktoru Isikolovi za to, že dodržujete svá slova a sliby, že jste ho za pouhých 48 hodin pøivedli zpìt k vám, a za to, že používáte své nadané a velké síly. pøiveïte ho zpátky. Pokud potøebujete jeho pomoc, mùžete mu poslat e-mail na adresu: isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete ho také napsat na +2348133261196

Od: Aneta Johan | www | 22. 03. 2019 12:11
Chci využít této pøíležitosti a øíct všem, že jsem tomuto muži Dr. Isikolovi Spell Casterovi vdìèný za to, že mi pomohl vrátit se k mému manželovi poté, co mì opustil šest mìsícù s bolestmi a slzami v mém srdci. Pøed rozchodem, obvykle urážet a vidìt nic dobrého ve mnì a nic, co dìlám, jsem se cítil, jako bych byl prokletý. Moji pøátelé mi doporuèili, abych pustil, ale nemohl jsem kvùli lásce, kterou mám k nìmu, která byla tak silná a mohla dokonce pohybovat deseti horami rychlostí svìtla. Musel jsem tedy hledat pomoc a vidìl jsem tolik dobrých svìdectví o tomto muži Dr. Isikolo a rozhodl jsem se ho kontaktovat a vysvìtlit mu jeho problém a on mì ujistil o dobrém výsledku. Po dvou dnech mého kontaktu s doktorem Isikolo se mùj manžel vrátil s omluvami a láskou, které mi nikdy neukázal. teï mì už urazil, spíše mi øíká, jak krásné a nádhernì každé ráno. Dnes jsem také sdílení mých svìdectví a zkušeností o Dr Isikolo, který je tak úžasný a já nikdy nepøestanu publikovat jeho jméno tak, že kdo nìkdy, že prochází rozchod a problém v jejich vztahu by mìl také kontaktovat ho, aby mohl také pomoci. Ještì jednou jsem dr. Isikolo nesmírnì vdìèný vám isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Od: Alida Ditmer | www | 19. 03. 2019 09:58
Jsem paní Alida Ditmerová, chci se podìlit o svìdectví svého života každému. Byl jsem ženatý s manželem Georgem, miluji ho tak moc, že ​​jsme se vdali za posledních 8 let se dvìma dìtmi. když šel na dovolenou do Francie, myslel si dáma jménem Mary, øekl mi, že už o manželství nemá zájem. Byl jsem tak zmatený a hledal pomoc, nevím, co mám dìlat, dokud jsem nepotkal svého pøítele sleènu pashu a neøekl jí o mém problému. Øekla mi, abych se o to nestarala, že mìla podobný problém a pøedstavila mi muže jménem Dr. Isikolo láska kouzlo, které vrhlo kouzlo na jeho ex a pøivedlo ho zpìt po 2 dnech. Sleèna pasha mì požádá, abych se obrátil na Dr. Obrátil jsem se na nìj, aby mi pomohl vrátit manžela a žádal mì, abych se o to nestaral, že bohové jeho ètyø-otcù budou bojovat za mì. Øekl mi o dva dny, že mì znovu spojí s mým manželem. Po dvou dnech mi manžel zavolal a øekl mi, že se se mnou vrací a hledal vìci, byl jsem pøekvapen, když jsem ho vidìl a zaèal køièet o odpuštìní. Právì teï jsem nejšastnìjší žena na svìtì za to, co pro mì a mého manžela udìlal tento kouzelník, mùžete kontaktovat Dr. Isikolo email; isikolosolutionhome@gmail.com Mùžete také Whatsapp ho na +2348133261196

Od: Marie Lucas | www | 28. 02. 2019 11:34
Nemùžu tomu uvìøit ... Mùj Ex manžel je zpátky na mì!
Jmenuji se Marie Lucas. To je pøíbìh doktora Isikola, který mi za tøi dny kontaktoval bývalého manžela. Øekl mi, že to udìlá, ale nevìøil jsem mu, ale rozhodl se ho zkusit a na své nejvìtší pøekvapení se mùj bývalý manžel vrátil domù a zaèal si hrát s dìtmi a políbil na tváø, klekl na kolenou a prosil mì, abych odešel bez rozlouèení. Slyšel jsem, že má ženu, kterou vidìl pøedtím, než mì opustil, a já jsem byl znièen, což mì pøimìlo hledat pomoc v kouzelném koleèku, jako je doktor Isikolo. Také jsem se s tímto svìdkem setkal s svìdectvím o nìm a kontaktoval jsem jeho e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com a když jsem mu vysvìtlil vìci, øekl mi, abych se nemusel bát. Dneska jsem velmi šastný, že mùj manžel, který mì opustil více než 4 mìsíce, se vrátil domù. Zeptal jsem se ho, co se týèe druhé ženy, a øekl, že to byla jeho minulost a nic ho nikdy neopustí. Dìkuji Dr. Isikolo. Obrate se na nìj, aby vám pomohl na isikolosolutionhome@gmail.com. Mùžete mu také pomoci na telefonu +2348133261196

Od: MILENA | www | 30. 01. 2019 12:43

nikdy jsem nevìøil lásce kouzel s tolik náhodných pøipomínek pøichází .. ale rozhodl jsem se to zkusit .. kontaktoval jsem Dr. Ilekhojie a byl jsem ohromen. on je tak milý muž. vaše tajemství jsou v bezpeèí s ním .. vaše detaily taky .. Moje pøítelkynì mì nechala pro nìkoho jiného. to mì ovlivnilo natolik, že jsem ho chtìl zpátky v životì. Øekl jsem Dr. Ilekhojie prostøednictvím e-mailu a ujistil mì, že se vrátí .. udìlal nìjakou neškodnou práci a po tøech dnech se Steve vrátil a prosil, abych mu odpustil. Dìkuji vám, Dr. Ilekhojie, obnovil jste svùj vztah zpìt. Mùže vám také pomoci, pokud máte zdravotní problémy, finanèní problémy atd. Kontaktujte Dr. Ilekhojie prostøednictvím: gethelp05@gmail.com. Vyøeší všechny problémy. Zasloužíš si být šastný!

Od: Enisa Borya | www | 22. 01. 2019 12:44
všichni lidé napsali èlánky o tom, jak jim pomohl kouzelník, ale jsem velmi vdìèný tomuto skvìlému kouzelníkovi, který mi pøivedl bývalého manžela. Toto svìdectví je pravdivý pøíbìh a mé jméno je Enisa Borya. Když jsem se s tímto èlovìkem dostal do styku, bylo to také prostøednictvím svìdectví o nìm napsaných a také jsem se setkal s mnoha svìdectvím o tom, jak pomáhal druhým svým životem. Chcete-li se vrátit s ex je jeden z nejvíce vnitøní nejvíce pocit, mnoho lidí by ráda zažít obzvláštì, protože tyto vzpomínky s naší ex vždy oblaku naše mysl, když nìkdo dìlá nìkteré z tìch vìcí, které naše bývalá zvyklý dìlat. Byl jsem jediný rodiè už skoro 6 let a pøestože mùj bývalý manžel byl daleko od svých dìtí, poøád si pøeji, aby se jednoho dne vrátil ke mnì. Tento kouzelný doktor, se kterým jsem se setkal, známý jako doktor Odunga, mi pomohl se svými pøáními a rád bych øekl, že jsem zpìt se svým bývalým manželem a jsem velmi šastný, že sdílím svìdectví se všemi, aby se také mohli setkat s tímto skvìlým doktorem a vyøešit problémy. Nevím, co ostatní mohou mít pocit, že se dostanou zpìt do svého života, ale vždycky vím, že tam je požehnání v pøestrojení s jediným re-spojení s ex. Pokud se chcete úspìšnì vrátit s vaším ex, kontaktujte toto skvìlé kouzelník na isisikolosolutionhome@gmail.com Mùžete mu také Co sepsat na +2348133261196 a sdílet úžasné svìdectví taky jako já

Od: Blanka | www | 26. 11. 2018 11:44
Waoh, jaký skvìlý muž jsem potkal. Dr okpa jsi poslal mne Bùh, protože jsem nikdy neudìlal, že mùj milenec zpátky, dokud mi neukáže pravé kouzlo tím, že mi do 24 hodin vrátí mého milence. èest, protože jsi mì zase šastná žena, všichni tam chci, abys vìdìl, že tento skvìlý muž jménem doktor okpa je Boží muž, který je poslán, aby zachránil naše manželství a vztahy. Pokud nìkdo potøebuje pomùcku v pomìru, rád vám poradíme s Dr. okrou, protože je testován a dùvìryhodný. Nemyslím si, že je nìkdo jiný jako doktor Okpa, protože jeho síly jsou jen dobré, aby zachránil vztah. Takže moji bratøi a sestry mùžete kontaktovat Dr. okpa prostøednictvím: okpatempleofsolution@gmail.com zavolejte mu nebo co ho napíše na +27814706201


Blanka z Czech Republic

Od: Alice Edgar | www | 12. 09. 2018 12:12
Nikdo by se nemìl zbavit pravomocí DR ISIKOLA, protože je ve svých pracích skvìlý. Jmenuji se Alice Edgarová. Získat mého manžela zpìt je to, co jsem oèekával a nikdy si nedokázala pøedstavit. Já a mùj manžel jsem byl ženatý ètyøi roky a žijeme šastnì, ale najednou se úplnì zmìnil a odvrátil se od mì a nikdy jsem nevìdìl, co se dìje, snažil jsem se ho zeptat, ale on mi odmítl øíct, co problém je a jak èas pokraèoval On hledal rozvod. Byl jsem tak strašný a zmatený a já jsem udìlal vše, co bylo možné, aby ho dostal zpátky, ale bylo to všechno marné a myslela jsem si, že veškerá nadìje byla ztracena a pøi hledání cesty ven mi øekl mùj pøítel, který mìl podobný problém o velkém kouzelníkovi, který se jmenoval Dr. Isikolo a pomáhal jí vyøešit svùj problém. Nikdy jsem nevìøil v kouzelnictví v celém svém životì, protože jsem si nikdy nepomyslel, že to bude fungovat, ale snažil jsem se tomuto muži dát šanci a na své nejvìtší pøekvapení, udìlal svou práci a pøinesl pozitivní výsledek a já jsem se dokázal dostat mùj manžel. Dokonce i po tom, co jeho kouzelník udìlal svou práci, zjistil jsem, že se mùj manžel tak mírnì zamiloval se mnou jako døíve. Toto kouzelné odlévání není mytí mozkù, ale on otevøel oèi, aby vidìl, jak moc ho miluji a potøebuji, a teï jsem šastná Žena znovu a nevím, co mám dìlat za toto Velké kouzelnické koleèko, a tak používám toto pøíležitost øíct komukoliv, kdo má podobný problém, aby mu poslal e-mail na isikolosolutionhome@gmail.com. nebo WhatsApp ho na +2348133261196.

Od: Anna Philips | www | 23. 08. 2018 11:50
TESTIMONIE ZÁVAŽNÉHO KUSTRA
Jmenuji se Mcdowell Shabis. Toto je svìdectvím velkého kouzelníka DR \"IMOSE\", který mi pomohl vrátit mùj milostný život zpìt. V den, kdy mì mùj manžel opustil, se zdálo, že vìci jsou ponuré a atmosféra byla tìžká. Všechno se zdálo bledé, a tak jsem se rozhodl hledat pomoc v kouzelných koleèkách, které mají schopnost vrátit mému bývalému manžela zpìt. Jak jsem pøedpokládal, šel jsem na internet a jak jste vidìli i pøi hledání spolehlivého kouzelného seskupení, vidìl jsem spoustu svìdectví, které kouzelníky provádí pøi ozdravení bývalých manželù a milovaných. Vedl jsem víru v DR IMOSE, kontaktoval jsem ho a poté, co mu vysvìtlil vìci, pøijal, aby èelil výzvám na zemi. Byl skvìle skvìlý. Mùj bývalý manžel se ke mnì vrátil s vìtší péèí a náklonností. Proto bych rád využil této pøíležitosti, aby mu vzdal hold za svou nesobeckou službu mé situaci. Chvályhodný, prokázal velkou odvahu, že se pokouší nalézt øešení pro prakticky jakýkoli daný problém. Kontaktujte jeho e-mail: imosesolutiontemple@gmail.com. volání nebo Whatsapp ho na +1-(619)-830-4690

Od: Anna Philip | www | 12. 08. 2018 12:33
TESTIMONIE ZÁVAŽNÉHO KUSTRA
Jmenuji se Anna Philip. Toto je svìdectvím velkého kouzelníka DR "IMOSE", který mi pomohl vrátit mùj milostný život zpìt. V den, kdy mì mùj manžel opustil, se zdálo, že vìci jsou ponuré a atmosféra byla tìžká. Všechno se zdálo bledé, a tak jsem se rozhodl hledat pomoc v kouzelných koleèkách, které mají schopnost vrátit mému bývalému manžela zpìt. Jak jsem pøedpokládal, šel jsem na internet a jak jste vidìli i pøi hledání spolehlivého kouzelného seskupení, vidìl jsem spoustu svìdectví, které kouzelníky provádí pøi ozdravení bývalých manželù a milovaných. Vedl jsem víru v DR IMOSE, kontaktoval jsem ho a poté, co mu vysvìtlil vìci, pøijal, aby èelil výzvám na zemi. Byl skvìle skvìlý. Mùj bývalý manžel se ke mnì vrátil s vìtší péèí a náklonností. Proto bych rád využil této pøíležitosti, aby mu vzdal hold za svou nesobeckou službu mé situaci. Chvályhodný, prokázal velkou odvahu, že se pokouší nalézt øešení pro prakticky jakýkoli daný problém. Kontaktujte jeho e-mail: imosesolutiontemple@gmail.com. volání nebo Whatsapp ho na +1-619-830-4690

Od: Kristina Oren | www | 10. 08. 2018 13:34
Dobrý den mé jméno je Kristina Oren. Chci se podìlit s celým svìtem o tom, jak Dr. Dr Isikolo, hlavní knìz ISIKOLO SPELL TEMPLE, mi pomohl sjednotit své manželství. Prošla jsem hrubé a tìžké èasy, protože mùj manžel mì nechal za druhou ženu a úplnì mì ignoroval s dìtmi. Chcete-li snížit dlouhý pøíbìh, po dvou letech rozpadu s mým manželem bez telefonních hovorù nebo e-mailových zpráv. Byl jsem tak frustrovaný, protože jsem kontaktoval tolik jiných kouzelníkù bez výsledkù. když jsem èetl o jeho webových stránkách na drisikolosolutionhome.webnode.com, tak jsem se rozhodl kontaktovat jej za pomoc. k mému nejvìtšímu pøekvapení, za pouhých 24 hodin pozdìji mi zavolal manžel a zaèal prosit o odpuštìní. Jsem teï šastná žena s krásnou holèièkou. Všem díky Dr. Isikolo. Mùžete kontaktovat Dr. Isikolo pøímo na jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolejte nebo co jej na telefonu +2348133261196 nebo Viber +2347082727576.

Od: Hellen | www | 31. 07. 2018 15:46
O MÙJ ŽIVOTNÍ PØÍBÌH

Jmenuji se Hellen Brinkerhoff, jsem ze Skotska, chci se podìlit o skvìlé zprávy o mém životì všem a tìm, kteøí potøebují pomoc i v jejich životì. Po dobu 6 let trpím, mùj manžel mì opustil a šel dál vzít jinou ženu jen proto, že jeho rodina mì nemiluje, také proto, že jsem mu nedokázala dát dítì, byla jsem v slzách po dobu 6 let trpí, protože když se mùj manžel rozvedl, hledal jsem kouzelník, který mi pomohl on-line setkali se tolik kouzelníkù, ze mì všechny shromáždili, aniž mi pomohli, ale 14. kvìtna 2018 jsem vidìl místo ženy online, která sdílí dobrou práci kouzelníka s názvem Dr. Odia, musím odvahu kontaktovat ho, když jsem ho kontaktoval, øekl mi, že mùj problém byl vyøešen, protože jsem se s ním spojil, po jeho kouzelném odlévání mi øekl, že se mùj manžel vrátí ke mnì za necelých 24 hodin, což mi se stalo pøekvapivì, Øekla mi, že mùj manžel øíkáme, abych se mi omluvila. ihned poté, co mi to všechno øekl, mùj manžel mi zavolal telefonem a zaèal mì prosit, abych ho pøijal zpìt po 6 letech rozvedení. dnes sdìluji tuto zprávu, protože chci, aby svìt vìdìl o nìm a jeho dobré práci. Jsem také velmi ráda, že jsem tìhotná teï po svém tìhotenském kouzlení a pro ty z vás, kteøí potøebují nìjaký druh pomoci, problém s penìzi, problém s penìzi, pojmenujte ji, rád kontaktujete Dr. Odia dnes a máte problém vyøešen tady jsou jeho kontaktní údaje Email: odiasolutioncenter@gmail.com, Pro pøímé volání a Viber Chat Èíslo: +27638836445.

Od: Adina | www | 27. 07. 2018 17:04
Ahoj všichni, chci øíct velkou podìkování velkému doktorovi obohovi, že mi ke mnì vrátili své štìstí. Nevím, jak vyjádøit to, co pro mì udìlal, protože pro mì udìlal víc než VELKÝ, protože mi vrátil svého milence nejen mého milence, ale teï mého manžela, když se s ním rozlouèil dva roky. Opravdu oceòuji velkou pomoc, kterou mi poskytl, a myslím, že jsem tu nejšastnìjší žena na zemi. Jsem rád, že mùj muž zpátky. Pokud byste chtìl podìkovat Dr. Obohovi nebo potøebovat jeho pomoc, mùžete ho laskavì dostat pøes obohtempleofanswer@gmail.com

Adina

Od: Dijina Ivor | www | 26. 07. 2018 15:02
Mým úèelem dnes je sdílet tento èlánek se svìtem o tom, jak mi doktor Isikolo pomohl dostat zpìt svého pøítele, který se se mnou rozlouèil pøed 4 mìsíci. Snažil jsem se, abych mohl vidìt dùvody se mnou, abychom mohli pokraèovat v našem vztahu, ale on mì popøel. Dìkuji Bohu za to, že mi pomohl pomoct jít do internetu, prohledal jsem to správnì a vidìl jsem rùzné recenze doktora Adodu a já jsem trval na tom, že jsem to zkusil tím, že bys ho kontaktoval prostøednictvím aplikace, která je na (+2348133261196). Dal mi dùvod znovu žít a pøipravil kouzlo a øekl mi, že se mùj Ex-pøítel vrátí ke mnì do 48 hodin. Mùžete mi vìøit, mùj EX-pøítel se vrátil ke mnì a naše svatba bude držet brzy. Kontaktujte jej teï! pokud potøebujete nìjakou pomoc. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196
  a dìlá hodnì kouzel. Ještì jednou chci øíci, že jsem velmi potìšen za vaši pomoc.

Od: Sofija Emerik | www | 24. 07. 2018 12:20
To je mé svìdectví o dobré práci Dr. Isikolo, kteøí mi pomáhají .... Jsem Sofija Emerik. A je mi líto, že jsem to uvedl na sí, ale budu muset tímto svìtem špièkové kouzelník, který pøivedl zpátky svého manžela, který mì nechal venku za poslední 3 roky, jsem se nakonec setkal s tímto mužem na blogu vysílání jednoho z nich je klient pro pomoc , vysvìtlil jsem mu všechno a vyprávìl mi o kouzelníku, o kterém se dozvìdìl, a on mi dal e-mailovou adresu, abych napsal kouzelníkovi, aby mi øekl mým problémùm. Za pouhé 2 dny se mùj manžel vrátil ke mnì. Jen chci vám podìkovat tomuto pravdivému a upøímnému kouzelníkovi, pane, všechno, co jste øekli, se stalo a dìkuji vám, pane. Prosím, øeknìte každému, kdo hledá nìjaké øešení problému, rád bych se laskavì poradil s tímto kouzelníkem, je skuteèný, je mocný a to, co kouzelník øíká, je to, co se stane, protože všechno, co kouzelník øekl stalo se mi. Mùžete jej laskavì kontaktovat na: jeho e-mailová adresa je isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196.

Od: Iva Stefan | www | 20. 07. 2018 18:36
E-mail Dr. Isikolo za opravdové kouzlo lásky: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Ahoj diváci, Jmenuji se Iva Štefan Jsem velmi šastný, že sdílet toto svìdectví ***, byl jsem zranìn a srdce rozbité, když mùj manžel opustil mne s našimi dvìma dìtmi, byl jsem zmatený a nevìdìl jsem, co dìlat, miloval jsem tolik jsem se snažil, abych ho pøivedl zpátky, ale bez úspìchu, v jeden vìrný den, když jsem pøišel z práce, setkal jsem se s mým pøítelem, kterému vysvìtlím svùj problém, a ona mi øekla o kouzelném koleèku nazvaném "Dr. Isikolo", která ji také otìhotnìla, když hledala dítì, kontaktovala kouzelníkem prostøednictvím e-mailu, který mi dal, a kouzelník mi øekl, co mám dìlat, a já jsem udìlal pøesnì tak, jak mi bylo øeèeno, abych mùj manžel, který mì dlouho nezavolal, mì zavolal a zaèal se omlouvat za všechny špatné vìci, které mi zpùsobil, a teï mì miloval víc než kdy pøedtím, bratøi a sestry, když procházíš nìjakou druh problému kontaktujte jej a já vám 100% záruku, že vyøeší vaše problémy. toto je jeho kontakty isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Od: Barbara Perisic | www | 15. 07. 2018 21:01
Jsem venku, abych tuto dobrou zprávu urychlil celý svìt o tom, jak jsem dostal mého bývalého manžela zpìt. Byla jsem oddìlena od svého manžela na prùchod 6 let a nebyla jsem spokojená, že jsem potøebovala svého manžela zpátky, protože život osamìlosti byl pro mne a mé 3 dìti tak strašný, že jsem hledal nìjaké možné kouzelnické koleèko, které by mohlo pøinést mého manžela, a pak jsem narazil na Dr. Isikolo, vidìl jsem komentáø o Dr. Isikolo, jak pøináší milovníky spolu s kouzelníkem Kontaktoval jsem ho a on mì vedl. Požádal jsem o øešení, zaèal lék na mé kouzlo, požádal o nìjaké informace, které jsem mu poslal a také mi øekl, že musíme koupit nìjaké vìci pro kouzlo, aby mi pracovaly prospìšné a které jsem cítil peníze pro nìj po 48 hodinách mi zavolal mùj manžel a zaèal mì bagovat za odpuštìní za všechno, co se stalo, jsem tak šastná právì teï, když jsme zpátky jako jedna rodina pro každého, kdo mùže potøebovat pomoc velkého kouzelníka, kterého mùžete kontaktovat: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Od: Leonarda Vedran | www | 12. 07. 2018 12:18
Cítím se tak znovu požehnaný v mém sòatku poté, co doktor Isikolo pøivedl zpìt svého manžela, který se se mnou rozlouèil o dobré 3 mìsíce. Am Leonarda Vedran jménem z Los Angeles. I když mám po celém tìle ústa, nestaèí bych podìkovat Dr. Isikolo za jeho pomoc v životì. Mùj manžel se se mnou oddìlil po dobu 3 mìsícù a byl bez bolesti a bolesti. Takže jsem hledala pomoc všude, ale nic nevyøešilo, dokud jsem nemyslel Dr. Isikolo, který jsem kontaktoval online. Vysvìtlil jsem mu svou situaci a on slíbil, že se mùj manžel vrátí ke mnì do 24 až 48 hodin, pokud mi srdce poøád bít pro nìj. Vìøil jsem mu a on pro mne pøipravil kouzlo a mùj manžel mi øíkal pøesnì, když øekla doktorka Isikolo. Prosil a øekl, že mì potøebuje zpátky a teï už 9 let znovu žijeme šastnì. Každý, kdo tam èetl èlánek, který potøebuje pomoc, by se mìl obrátit na nìj ... Email: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Od: Nelson Olga | www | 10. 07. 2018 16:58
Dìkuji za váš zázrak Doktor Isikolo Tento èlánek je vìnován Dr. Isikolo. Byl jsem ženatý se svou ženou po dobu 6 let a nedávno se se mnou rozlouèila a hluboce mi to zranilo, když mi øekla, abych ji nechala sama a že už mì nemiluje, když jsem jí byla vždy vìrná a upøímná. Snažil jsem se všechny zpùsoby, jak ji zpátky koupit, co chce, jako vždycky, a ona mi stále nechává srdce zlomené a má dokonce i nového pøítele, který mì znièil ještì víc, dokud mì mùj pøítel ze støední školy nenávidìl na tohle skuteèné kouzlo Dr. Isikolo. Tenhle èlovìk mì úplnì zmìnil. Sledoval jsem všechno, co mi øekl, abych udìlal, a moje žena se vrátila zpìt, aby mì prosila. Byl jsem ohromen, všechno se stalo pøesnì tak, jak mi øekl. Mìl jsem víru ve všechno, co mi øekl, a všechno bylo pravdivé. Také on tam byl každý okamžik, dokud jsem dostal mé štìstí zpátky a on také poskytuje kouzla, která vyléèí impotenci, holosti, nemoci, jako je HIV / AIDS, Herpes, Rakovina E.T.C. Mùžete ho kontaktovat prostøednictvím e-mailu na adrese isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp nebo Viber +2348133261196.

Od: AUDRY | www | 06. 07. 2018 22:28
Jmenuji se Ahiga Audrey, žiji v Ohiu ve Spojených státech a jsem šastná vdaná za krásného a peèujícího manžela se tøemi dìtmi. V mé rodinì se pøed rokem objevil velký problém, mezi mnou a mým manželem, tak strašným, že pøivedl pøípad k rozvodu. Øekl, že už nikdy se mnou nebude zùstat a že mì už nemiluje. A tak opustil dùm a zpùsobil mnì a mým dìtem, aby prošli vážnými bolestmi. Snažil jsem se všechny mé prostøedky, abych ho dostal zpátky pøes hodnì žebrání, ale bezvýznamné. Nakonec potvrdil, že se rozhodl a nikdy mì nikdy neuvidí. V podivné noci, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem jednoho starého pøítele, který se zeptal svého manžela. Vysvìtlil jsem jí všechno, a tak mi øekla, že jediný zpùsob, jak mùžu vrátit mého manžela, je navštívit kouzelníka, protože to pro ni opravdu fungovalo. Nikdy jsem však nevìøil pravopisu, ale nemìl jsem jinou možnost, než øídit její radu. Dala mi e-mailovou adresu kontroly pravopisu, která je "wiseozizaspiritualhome@gmail.com"
Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a ujištìní o kouzlu, že budu za dva dny dostanu svého manžela. Jaké fantastické tvrzení! LOL !!! Nikdy jsem si nemyslel, že mluvil se mnou a øekl mi všechno, co jsem potøeboval. Druhé ráno, pøekvapivì, mùj manžel, který mì nezavolal více než rok, mì zavolal, abych se vrátil. Tak úžasné, že? No, tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za jeho chyby a bolesti, které zpùsobil mnì a mým dìtem. Od tohoto dne je náš vztah silnìjší než pøedtím. Dìkujeme vám za pomoc z tohoto skvìlého pravopisného kanálu. Moje rada pro všechny tam pøes rùzné výzvy je kontaktovat tohoto skvìlého muže a stejnì jako on pro mì bude vyøešit všechny vaše problémy. Mùžete mu poslat e-mail prostøednictvím této e-mailové adresy. Slíbil jsem mu, že povím celému svìtu o jeho velkolepých pravomocích. spellspecialistcaster937@gmail.com pokud jste v takovém stavu nebo pokud máte nìjaký problém s "pøevzetím vašeho ex. nejen že vám mùže pomoci
1) Buïte povýšeni ve všem, co dìláte.
2) Vydìlat dobré peníze nebo vyhrát loterii.
3) Dosažení úspìchu v podnikání.
4) duchovní problémy.
5) trestní stíhání
6) Podívejte se na svého partnera života.
7) získat dobøe placenou práci.
8) Získejte kontrolu nad svým manželstvím.
9) získat výhody a získat pøitažlivost od lidí.
10) ztratit peníze.
(11) léèí všechna nemoci. jak léèitelná a nezdravá, stejnì jako HIV / AIDS, rakovina, cokoliv vùbec
(12) øešíte problémy s tìhotenstvím a žehnáte s dìtmi.
(13) Získat vízum nebo pracovní povolení
jeho e-mail je opìt adresa spellspecialistcaster937@gmail.com

Od: Angelica Modric | www | 05. 07. 2018 22:21
moje jméno je Angelica Modric !!! jsem velmi vdìèný, že s vámi sdílím to skvìlé svìdectví. Nejlepší vìc, která se kdy v životì stala, je, jak vyhrát loterii. Jsem žena, která vìøí, že jednoho dne vyhrát loterii. koneènì se mi sny dostaly, když jsem e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. vìøte mu a øeknìte mu, že potøebuji èíslo loterie. jsem pøišel dlouhou cestu výdaje na lístek, jen abych se ujistil, že vyhraju. Ale nikdy jsem nevìdìl, že vítìzství bylo tak snadné, až do dnešního dne jsem myslel na kouzelné koleèko online, o nìmž tolik lidí hovoøilo o tom, že je velmi dobrý v kouzlení loterie, a tak se rozhodnu zkusit. Kontaktoval jsem toho muže a on dìlal kouzlo a dal mi vítìzná èísla loterie. Ale vìøte mi, když byly výhry mimo, jsem byl mezi vítìzi. vyhraji 1.200.000 milionù liber. Velký doktor Isikolo. vìøte opravdu, že jste nejlepší, s tìmito muži mùžete miliony penìz prostøednictvím loterie. jsem tak šastný, že se s tìmito lidmi setkám, budu vám navždy vdìèný. Pošlete jej e-mailem za své vlastní vítìzná loterie.
E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com nebo whatsapp +2348133261196

Od: esther | www | 01. 07. 2018 14:00
Tady je to svìdèit, co mi toto skvìlé kouzelnické koleèko udìlalo. Nikdy nevìøím v casting kouzel, dokud jsem nebyl v pokušení to zkusit .. Já a mùj manžel mìli spoustu potíží spolu žít, vždycky mì nebude dìlat šastný, protože se zamiloval do jiné dámy mimo manželství. nejlépe se ujistit, že mùj manžel opouští tuto ženu, ale èím víc mluvím s ním, tím víc mi to pøipadá smutné, takže se mùj manželství rozpadal, protože mi dává vìtší pozornost. Takže se všemi tìmito bolestmi a úzkostí jsem se rozhodl kontaktovat odborníka na kouzelnické koleèko, abych zjistil, jestli mezi mnou a mým manželem opìt mùžeme pracovat. Tento odborník na kouzelnické koleèko mi øekl, že mùj manžel je opravdu ve velkém cestovním pasu, protože byl okouzlen urèitým kouzlem, a tak mu øekl, aby vše znovu udìlal jako obvykle. on šel dopøedu a hodil okouzlení pro mì po 3 dnech odlévání kouzlo mùj manžel úplnì zmìnil on se omluvil, abych øekl, jak se mnou zacházel, že on sám, opravdu dìkuji vám specialistovi pøinést zpìt svého manžela ke mnì chci, aby vás každý kontaktovat on pro ty, kteøí mají nìjaké problémy spojené s problémem sòatku a problémy v souvislosti s ním, vyøeší to pro vás. jejich e-mailová adresa je zde: spellspecialistcaster937@gmail.com
1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
(2) kouzlo lásky
(3) Chcete být povýšeni v kanceláøi.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali pro vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatí nebo vyhrát loterii.
(7) Chcete, aby vaše manželka byla vaším vìkem navždy.
(8) Pokud potøebujete finanèní podporu.
(9) Pokud nemùžete svého partnera uspokojit.
(10), abyste zastavili rozvod.
(11), pokud se chcete odlišit od svého manžela.
(12), pokud chcete, aby vaše pøání byla udìlena.
(13) Tìhotenské kouzlo myslet na dítì
(14) Záruka, kterou vyhráváte v rozporu s právními pøípady a rozvodem bez ohledu na scénu
(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.
Opìt e-mailová adresa je spellspecialistcaster937@gmail.com
Cokoli chcete, dostanete to od specialisty. staèí ho kontaktovat, vysvìtlit mu svùj problém a vyøešit.

Od: Emilia Rob | www | 30. 06. 2018 16:26
Chci dovolit svìtu vìdìt o Dr. Isikolo Velké kouzelnické koleèko, které mi pøivedlo svou ženu, když jsem si myslela, že veškerá nadìje byla ztracena. Dr. Isikolo použil své silné kouzlo, aby mi na tváøi usmál a vrátil mou ženu se svým kouzlem. Nejdøíve jsem si myslel, že snila, když se moje žena vrátila ke mnì na kolena a prosila mì, abych jí odpustil a pøijal ji zpátky. i od té doby mì miluje víc, než jsem kdy èekal, takže jsem se sliboval svému já, nechám svìt vìdìt o doktorovi Okokakovi, protože je Bùh na zemi. Máte problémy ve vašem vztahu? Váš partner se s vámi rozlouèil a stále ho milujete a chcete ho zpátky? Máte problémy se svými financemi? nebo potøebujete pomoc jakéhokoliv druhu, pak se obrate na Dr. Isikolo dnes, protože vám dám 100% záruku, že vám pomùže, stejnì jako mi pomáhal. Dr. Isikolo pošlete toto skvìlé kouzlo e-mailem prostøednictvím isikolosolutionhome@gmail.com a mùžete mu i Co si s ním nebo Viber na +2348133261196

Od: jackson24 | www | 27. 05. 2018 01:36
Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být štastné v manželství po tolika spotech a zklamání. to všechno zacalo poté, co se muj snoubenec zaujal,
z niceho nenávistne prišla, zpocátku jsem si myslel, že se jen jedná, dokud mi nezapadne, že ztrácím svého muže na jinou ženu
. nekterí ríkali, že je posedlý nekterými démony, kterí nechtejí, abychom se oženili, jiní ríkali, že je zamilovaný do jiné ženy. Byl jsem ohromen a bezradný
, ztrácel jsem své jméno je HELEN BERNARD, chci svedcit o silném kouzelném kolecku (wiccanspelltemple@gmail.com), který prinesl radost do mého sveta
muj muž a já jsme nemeli rešení.
moji radost se vrátila, když muj prítel me predstavil kouzelníkovi,
musím ríct, že jsem nikdy v tomto živote nevidel takového cloveka,
tak jemné, teplé a milé. zpocátku jsem ho pochyboval, protože falešné kolecka,
ale po mém nejvetším prekvapení poté, co odnesl kouzlo bez toho, abych sbíral desetník z penez, se muj manžel vrátil.
mužu ríci, že jsem ted štastne ženatý a užívám si toho nejlepšího z manželství. jeho 8 let manželství a každodenní pocit svého medového mesíce.
pro ženy, které procházejí rozcilením a zklamáním, musím ríct, že existuje nadeje, ješte ne zoufalství.
mužete se vrátit zpet
.
MUŽETE KONTAKT DR WICCAN: wiccanspelltemple@gmail.com
watsapp number +254746135258

Od: Anna | www | 11. 05. 2018 14:59
MUSÍTE ÈTÌTE ØEŠENÍ:

Jmenuji se Anna, jsem z Velké Británie, chci se s vámi podìlit o svùj pøíbìh a také vám øeknu své problémy, hledal jsem on-line, jak získat skuteèné kouzelník, který mi mùže pøinést mého manžela. ženatý pøed 9 lety bez dìtí a moje finanèní situace byla horší, nemám peníze nemám dítì, mùj manžel mì nechal pøemýšlet, pøinést mu smùlu, až do roku 2016/2017 jsem se setkal s výpovìdí dámy on-line mluvit o Dr Odia, povzbudil jsem ho a kontaktoval jsem ho za pomoc a on mi odpovìdìl co nejdøíve, první slovo, které øekl, je, že mé problémy skonèily, øekl, že se mi zase usmívá, byl jsem šastný s jeho povzbuzením, zaèal svou práci a øekla mi, že se mùj manžel vrátí za ménì než 24 hodin, když mì prosí, abych ho pøijal zpìt, po tom, co všechno, co øíkal, se stalo poprvé v životì, byl jsem s manželem spokojen, o nìkolik týdnù pozdìji jsem tìhotná . Øekl, že musím být finanènì stabilní, abych byl spokojený s mým manželem, dal mi pro mì další kouzlo, dnes mi lidé upøednostòují kamkoli jdu, mùj život je finanènì stabilní, já a mùj manžel dìlají skvìlé, nejdùležitìjší bylo, skonèil mùj bolesti a teï mám své vlastní dítì, které mi øíká mumie, nikdy jsem nesetkal žádné kouzelnické koleèko tak skuteèné a mocné jako doktor Odia, má øešení na jakýkoli problém na zemi, jeho kouzlo není škodlivé a on mùže pracovat pro vás bez vaší pøítomnosti, øíkám to všechno, protože jsem mu øekl, že budu mít jistotu, že informuji svìt o jeho dobré práci a vím, že tolik lidí potøebuje také pomoc, takže pokud potøebujete jakoukoli pomoc, neváhejte s ním kontaktovat nebo pokud mu chcete podìkovat za mne, kontaktujte Dr. Odii na jeho e-mailu: odiasolutioncenter@gmail.com a jeho èíslo aplikace Whats-app: +2349065101630. A Viber èíslo: +27638836445.

Od: SAFINA | www | 09. 05. 2018 22:00
SVÌDECTVÍ:

Jmenuji se Safina jsem z Los Angeles, jsem zde, abych svìdèil o skvìlé práci velkého kouzelníka, který mi pomohl se všemi svými problémy dnes jsem šastný kvùli nìmu, všechno zaèalo v roce 2002, kdy jsem byl ženatý s mužem Johanem Smithem UK, mì po 15 letech manželství unavuje a není žádné dítì a vìci jsou pro nás tìžké, finanènì jsme nebyli v poøádku a mùj manžel se snaží o rozvod, jen aby mì žil sám a tváøil se životu, modlil jsem se k Bohu abych ho vrátil, až do roku 2016, kdy jsem se seznámil s pøítelem, který mì odkázal na doktorku Odii kouzelnou koleèku, která jí pomáhala s vlastními problémy, povzbudila jsem mé vlastní a kontaktovala ho, první vìc, kterou øekl, bylo, že mé problémy jsou u konce od kontaktovali ho za pomoc. Vìøím mu a zeptám se ho, co mám dìlat dál, øekl mi, co mám dìlat, a poté øekl, že se mùj manžel vrátí ke mnì, aby mì prosil o kolena za 24 hodin, to bylo po 10 letech rozvodu, pøekvapivì po jeho práci, mùj manžel pøišel prosit na kolenou, naléhavì ho pøijal a informoval o tom Dr. Odii, øekl, že pro mì bude hodit Money Spell, aby moje rodina byla finanènì zvýhodnìná a pracoval jsem s ním po 48 hodinách všude jít lidé milují mì a mé podnikání se pohybuje dopøedu za to nejlepší, teï jsem šastná a ráda informovala svìt, že je to nejsilnìjší èlovìk, se kterým jsem se setkal kdekoliv na svìtì, že má øešení jakéhokoliv problému, který máš, on není peníze vìdomí, že pomùže a poèkat, dokud jste v poøádku pøed oèekáváním jeho ocenìní, takže moji bratøi a sestra, pokud jste v jakékoli situaci a potøebují pomoc i poradenství, mìli byste kontaktovat Dr. Odii dnes a vaše problémy vyøešeny. Zde je jeho email: odiasolutioncenter@gmail.com a jeho èíslo Whatsapp: +2349065101630 a Viber èíslo: +27638836445. pro vás, kteøí potøebují pomoc, a pro ty, kteøí mi chtìjí za mnou dìkovat za dobrou práci.

Od: jelka | www | 30. 04. 2018 23:29
Hej, já jsem Jelka Rodka. Život bez mého manžela byl pro mì a mé dìti opravdovým nepoøádek. Jsem tak šastný, že mùj Ex pøešel zpìt pomocí pomocníka Dr. Isikolo. Moje nejvìtší pøekvapení bylo, že 48 hodin poté, co Doktor pøipravil kouzlo na mì, mùj manžel, který mì opustil 4 roky, mi náhle zavolal neèekanì a jsem tak šastný, že jsme se opìt dostali pomoci Dr. Isikolo a jsem tak rád, že budu opìt s mým manželem. Dr. Isikolo je velmi krásné kouzelník, mùžete ho kontaktovat, pokud potøebujete jeho asistenta, protože vím, že vám mùže pomoci. kontaktujte jej prostøednictvím jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho nyní +2348133261196.

Od: Tina | www | 13. 04. 2018 23:28
Ahoj všichni jsem Tina z Canada, chci podìkovat velkému Obohovi, který je dùvodem pro mé štìstí dnes tím, že pøivedu svou ztracenou milenku ke mnì, i když jsem byl ten, kdo ho špatnì vedl k rozpadu, k nìmuž došlo. Ale jsem rád, že se mohu dostat do kontaktu s doktorem, který mi do 48 hodin pøivedl své milence, aniž by vìdìl, jak to udìlal. Chci mu podìkovat za úsmìv na tváøi a chtìl bych vìdìt svìtu, že nám pomùžeme v každé situaci, v níž se ocitneme, pokud jsme ještì naživu a doktor Oboh je mezi kteøí jsou ochotni zachránit naše manželství a vztahy. Mùžete se s ním spojit prostøednictvím: obohtempleofanswer@gmail.com

Jméno: Tina

Zemì: Canada

Od: Marisa | www | 08. 04. 2018 14:13
CO DALŠÍ ODPOVÌDNOST PRO CO DÌLAT ISIKOLO PRO ME A MÙJ DOMÁCNOST.
Jmenuji se martin Marisa, žijící v souèasné dobì v Chorvatsku, chci rychle øíct svìtu, že existuje skuteèné on-line kouzelník, který je silný a originální. Jmenuje se Dr. Isikolo. Nedávno mi pomohl spojit mùj vztah s mým manželem, který odešel Když jsem se obrátil na doktora Isikola, dal mi pro mì kouzlo lásky a mùj manžel, který øíkal, že s mnou nemá nic spoleèného, ​​mì znovu zavolal a zaèal mì prosit, abych se vrátil. on je zpátky s touto láskou a péèí. dnes jsem rád, že všichni víte, že toto kouzelnické seskupení má pravomoc obnovit zlomený vztah zpìt. protože jsem teï s mým manželem spokojený. Pro každého, kdo ète tento èlánek a potøebuje jakoukoli pomoc, dokáže Dr. Isikolo nabídnout jakoukoliv pomoc, jako je Léèba všech typù nemocí, soudní pøípady, kouzlo tìhotenství, duchovní ochrana a mnoho dalších. Mùžete ho kontaktovat prostøednictvím svého e-mailu isikolosolutionhome@gmail.com nebo co ho zajímá +2348133261196.

Od: sandra barfinder | www | 20. 03. 2018 05:39
Vìøím, že každý, kdo vlastní 100% svého srdce, stojí za to bojovat. Ano, chlubím se, protože jsem se nikdy nesetkala s nìjakými negativními radami od svých rodièù, když jsem se mìl oženit. Mezi našimi dvìma rodinami byla válka, pak byl mùj manžel mateøským štìnìm, jeho rodinní pøíslušníci ho zvykli hodnì, že nemohl rozhodnout bez konzultace s nimi. Nejvíce mì pøekvapilo, když se 36letý muž snaží o to, aby jeho rodièe a nìkteøí èlenové rodiny souhlasili pøedtím, než se s nìkým setkali, nejhorší se stalo, když mu bylo pouèeno, aby mì pøivedli k domovu v Rampartu v New Orleans, to bylo riskantní pøijmout takovou pozvánku. Válka mezi našimi rodinami zaèala, když koneènì navrhl (to bylo asi pøed ètyømi lety), jeho rodina dávala nìjaké podmínky, pokud musí manželku mì (musíme žít s nimi), byl jsem v šoku, když mùj manžel pøijal a byl spokojen s jejich podmínkami (tak šílený). Moje rodina se zoufala a požadovala, abych se s ním okamžitì rozpadl. Rozhodl jsem se, že mu udìlám poslední zábìr jako èlovìk, který už pøevzal více než 100% svého srdce. Vzal jsem si riziko, že s nimi pùjdu duchovní tím, že poruším doktora Sharaju pøes sharajasid @ gmail.com, nevím, ale duchovní otec už vìdìl, že se s ním chci poradit. Nejdøív mi øekl, že mám nebezpeèí a jak je mùj manžel zroden od narození, jak si ho mozku umyje, aby vykonával své vùle. Stejnì jako citát, který øíká, že èlovìk vidí jasnì pouze srdce, uvìdomil jsem si, že nikdo vidìl to, co jsem vidìl u svého manžela, a proto jsem použil pomoc PRIEST SHARAJY, abych ho vytrhl ze své bídy. Jeho oèi, které poprvé otevøel PRIEST SHARAJA SID, se jeho rodina zamilovala se mnou a každému našemu požadavku vyhovìla, naše rodiny po mnì lásky zakoušely mír. Je to pøes 2 roky po lásce a mùj manžel se každým dnem neustále zlepšuje bez zásahu své rodiny. Èekala jsem pøíliš dlouho na to, abych sdílela tento úžasný kus. Dìkujeme za váš èas a také za PRIEST SHARAJA SID. Znal jsem ho tím, že jsem èetl nìkteré úžasné svìdectví na blogy .. text knìz sharajasid ++ (234) 9066-376197

Od: Ogundele | www | 15. 03. 2018 14:04
MUSÍŠ ÈÍST:

Jmenuji se Sandra jsem z Los Angeles, jsem zde, abych svìdèil o skvìlé práci velkého kouzelníka, který mi pomohl se všemi svými problémy dnes jsem šastný kvùli nìmu, všechno zaèalo v roce 2002, kdy jsem byl ženatý s mužem Johanem Smithem UK, mì po 15 letech manželství unavuje a není žádné dítì a vìci jsou pro nás obtížné, finanènì jsme nebyli v poøádku a mùj manžel se snaží o rozvod jen proto, aby mì žil sám a tváøil se životu, modlil jsem se k Bohu abych ho vrátil, až do roku 2016, kdy jsem se setkal s pøítelem, který mì vedl k doktoru Ogundeleovi kouzelníkovi, který jí pomohl s vlastními problémy, povzbudil jsem ho a kontaktoval ho, první vìc, kterou øekl, bylo, že moje problémy jsou u konce od kontaktovali ho za pomoc. Vìøím mu a zeptám se ho, co mám dìlat dál, øekl mi, co mám dìlat, a poté øekl, že se mùj manžel vrátí ke mnì, aby mì prosil o kolena za 24 hodin, to bylo po 10 letech rozvodu, pøekvapivì po jeho práci, mùj manžel pøišel prosit na kolena, naléhavì ho pøijal a informoval o tom Dr. Ogundele, øekl, že pro mì bude hodit Money Spell, aby moje rodina byla finanènì výhodná, a pracoval jsem s ním po 48 hodinách všude jít lidé milují mì a mé podnikání se pohybuje dopøedu za to nejlepší, teï jsem šastná a ráda informovala svìt, že je to nejsilnìjší èlovìk, se kterým jsem se setkal kdekoliv na svìtì, že má øešení jakéhokoliv problému, který máš, on není peníze vìdomí, že pomùže a poèkat, dokud jste v poøádku pøed oèekáváním jeho ocenìní, takže moji bratøi a sestra, pokud jste v jakékoli situaci a potøebují pomoc i poradenství, mìli byste kontaktovat Dr. Ogundele dnes a vaše problémy vyøešeny. Zde je jeho email: ogundeletempleofsolution@gmail.com a jeho èíslo Whatsapp: +2349065101630 a Viber èíslo: +27638836445. pro vás, kteøí potøebují pomoc, a pro ty, kteøí mi chtìjí podìkovat za dobrou práci.

Od: Roger Stacy | www | 05. 03. 2018 09:16
Toto je svìdectví pøemìnìné na život, o nìmž se cítím tak šastným støíhání se všemi tìmi, kteøí potøebují finanèní pomoc pro obchodní nebo rodinné záležitosti, které pro mì byly vyrobeny. Od 25. srpna 2016 jsem byl finanènì frustrovaný kvùli tomu, že jsem ztratil svou práci, dokud mi pomohl pan JEFF hacker s BLANK ATM CARD. Jsem tak plný radosti øezání tohoto pøíspìvku všem je, jak jsem dostal svou BLANK ATM CARD s denním stažením 5000 dolarù dennì, že bych ho využít 12 mìsícù bez stopy, každý den jsem stáhl 5000 dolarù v každém ATM , to je pøíležitost pro každého, aby to udìlal velmi dùležitým a zkusil to zkusit tak, jak jsem to udìlal, a dnes jsem dnes tak šastný. Byl jsem schopen vymazat všechny své vynikající úèty, dìkuji vám panu Jeffovi za to, co jste udìlal, abyste zmìnili svùj život, jsem vìènì vdìèný. Máte-li zájem o kontakt s panem JEFFem na BLANK ATM CARD, zašlete je prosím e-mailem na tento e-mail; jefflouisworld@gmail.com

Od: Petra | www | 21. 02. 2018 00:07
Hurá! Myslím, že jsem nejšastnìjší žena na zemi poté, co jsem svého manžela zpátky do svého života poté, co mì opustil 1 rok a šest mìsícù, co jsem uèil, že byl pryè navìky, dokud mi doktor Okpa nepøijel. Dneska jsem šastná kvùli doktorovi Okpovi, kterému mohu øíci, že je pro mì víceménì bohem, protože jsem nikdy neudìlal, že mùžu znovu získat svého manžela, ale udìlal skvìlou práci, kterou jsem nikdy neudìlal bìhem 24 hodinového intervalu. Chci použít toto médium, abych svìtu pomohlo, abych podìkoval velkému doktorovi Okpovi za to, že jsem vrátil své štìstí. Moji kolegynì, které procházejí podobnými záležitostmi, vám poradí, abyste kontaktovali Dr. Okpu za pomoc pøes okpatempleofsolution@gmail.com nebo mu zavoláte: +2347037596494

Petra z USA

Od: jacira | www | 10. 10. 2017 18:17
Jmenuji se Jaci, nedokážu to vysvìtlit, ale musím sdílet svou radost a štìstí se svìtem, nevím, jak mi baba EGBO pomohla vrátit mému manžela. Byl jsem frustrovaný za poslední dva roky, když mé dvì dìti žily bez mého manžela, který pøekvapivì odešel domù s dívkou. Jednoho vìrného dne pøijela mùj pøítel a já jsem jí vyprávìla o situaci, v níž jsem v posledních dvou letech, pak mi øekla o Dr. Egbo, že je velmi silný èlovìk, zpoèátku jsem jí nikdy nechtìl vìøit, protože jsem strávil hodnì na rùzných místech, ale pøesvìdèila mì, abych to zkusila, takže nemám na výbìr, protože opravdu potøebuju mùj manžel zpátky. Takže jsme kontaktovali Dr. Egba, který mi øekl, co jsem potøeboval, což jsem pochyboval. Nejvìtší radostí ve mnì dnes je, že doktor Egbo byl schopen vrátit mému manžela zpátky ke mnì a nyní žijeme šastnì jako nikdy pøedtím. Díky vám mùj krásný otec.
prosím, pokud máte jakýkoliv druh problému, doporuèuji vám, abyste ho kontaktovali na jeho soukromém e-mailu dregbosolutioncenter@gmail.com. díky moc, pane, toto je jediný zpùsob, jak tì mohu ocenit a budu vždycky o tobì øíkat svìtu, dìkuji vám, pane.
on také zmínil o jiných problémech, které je schopen øešit lidem obecnì jako napø.
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšeni ve své kanceláøi.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatí pro vaše podnikání
(7) Chcete, aby byl váš manžel / manželka vázán
navždy tvoje.
(8) Pokud potøebujete finanèní pomoc.
(9) Bylinná péèe
(10) Pokud nemùžete uspokojit svou ženu
sexuální touha nebo
nízká chyba akce.
(11) jestliže vaše menstruace odmítají pøijet
den v nìm
pøedpokládat nebo pøeteèení.
(12) pokud vaše práce odmítá platit vám, lidé
díky vám ETC. prosím kontaktujte Babu za pomoc na adrese dregbosolutioncenter@gmail.com

Od: jacira | www | 25. 09. 2017 12:30
Úžasné svìdectví o kouzelníku, které mi pøivedlo mého manžela .. Jmenuji se jacira.
Jsem šastnì ženatý s krásným a peèujícím manželem se dvìma dìtmi. V mé rodinì se pøed sedmi mìsíci objevil velmi velký problém, mezi mnou a mým manželem, tak strašným, že pøišel k soudu k rozvodu. øíkal, že nikdy nechtìl zùstat se mnou znovu a že mì už nemiluje. Takže vycucoval z domu a udìlal mì i mým dìtem procházet tìžkými bolestmi. Snažil jsem se všemi možnými prostøedky, abych ho vzal zpátky, po hodnì žebrání, ale bez úspìchu. a potvrdil, že se rozhodl a nikdy mì nechtìl vidìt znovu. Jednoho veèera, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem svého starého pøítele, který se zeptal svého manžela. Takže jsem jí vysvìtlil všechny vìci, a tak mi øekla, že jediný zpùsob, jak mého manžela vrátit, je navštívit kouzelník, protože pro ni opravdu pracoval. Takže jsem nikdy nevìøila kouzlu, ale nemìla jsem jinou možnost, než abych ji následovala. Pak mi dal e-mailovou adresu kouzelníka, který jí pomáhal pøedtím. Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a kouzelník mì ujistil, že budu mého manžela zpátky. Co úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevìøil, takže mluvil se mnou a øekl mi všechno, co potøebujeme udìlat. O ètyøi dny pozdìji poté, co jsme spoleènì pracovali a modlili se, pøekvapivì, mùj manžel, který mì nezavolal za posledních sedm sedm mìsícù, mi dal výzvu, aby mi oznámil, že se vrací. Tak úžasný!! Tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou zpùsobil mnì a mým dìtem. Tehdy od toho dne byl náš vztah silnìjší než jak to bylo døíve, pomocí kouzelníka. špatná paní, která používala voodoo kouzlo ke krádeži mého manžela, stále volávala, ale mùj manžel byl dost chlapík, aby jí øekl, že je mezi nimi, že se koneènì vrátil zpìt do své rodiny a zablokoval ji všechny seznamy kontaktù.
Jsem velmi spokojen s mým manželem. Tak prosím vás radím tam, abyste laskavì navštívili stejný e-mail dregbosolutioncenter@gmail.com, pokud jste v takovém stavu, nebo máte nìjaký problém související s " Takže díky tomuto Otci za to, že jsem vrátil mého manžela, a opìt pøinesl mé rodinì velkou radost.
prosím, zkuste ho oslovit prostøednictvím tohoto soukromého e-mailu, dregbosolutioncenter@gmail.com, a vysvìtlit mu všechno a také mi podìkovat pozdìji poté, co jste to vyzkoušeli. Miluju tì tak pane.

Od: jacira | www | 09. 09. 2017 12:23
Úžasné svìdectví o kouzelníku, které mi pøivedlo mého manžela. Jmenuji se Jacira, já jsem rodák z Walesu, ale bydlí zde v èeštinì a já jsem šastnì ženatý s krásným a peèujícím manželem s dítìtem . Velmi velký problém se objevil v mé rodinì pøed nìkolika mìsíci, mezi mým manželem a já, tak strašným, že pøišel k soudu pro rozvod, øekl, že nikdy nechtìl zùstat se mnou znovu, už mì miluješ, a tak jsem z domova vytáhl své vìci a udìlal mì i mému dítìti hroznou bolestí, snažil jsem se všech možných prostøedkù, abych ho vzal zpìt, po tom, co jsem moc žertoval, ale to všechno bezvýslednì potvrdil že se rozhodl a nikdy mì nechtìl vidìt znovu. Takže jeden veèer, když jsem se vrátil z práce, jsem se setkal s mým starým pøítelem, který se zeptal mého manžela. Tak jsem jí vysvìtlil každou vìc, tak mi øekla, že jediný zpùsob, jak mùžu vrátit mého manžela, je navštívit kouzelnické koleèko, protože to opravdu fungovalo i pro ni, takže jsem nikdy nevìøil ale nemìla jsem jinou možnost, než se øídit její radou, a pak mi dala e-mailovou adresu kouzelníka, kterou navštívila pøed nìkolika mìsíci, drujiagbeblacktemple @ gmail.com. Takže pøíští ráno jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a kouzelník, který mi odpovìdìl, mì ujistil, že dostanu svého manžela zpátky do dalších 72 hodin, co je úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevìøil, takže mluvil se mnou a øekl mi všechno, co potøebuji udìlat. Pak pøíští tøi dny, tak pøekvapivì, že mùj manžel, který mì nevolal za minulý mìsíc, mì zavolal, aby mì informoval že chce, aby mì a mùj kluk doma, Tak úžasné! Tak jsem se vrátil domù ten stejný týden, s velkou láskou a radostí, omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou zpùsobil mnì a mému dítìti. Pak od toho dne byl náš vztah silnìjší než jak to bylo pøedtím, díky tomuto èlovìku jsem teï velmi šastný, takže ti budu radit, abych laskavì navštívil tentýž webový server drujiagbeblacktemple@gmail.com, pokud jsi v takovémhle stavu, nebo máte nìjaký problém související s manželskou depresí. Takže díky Dr. ujiagbe za to, že jsem pøivedl svého manžela a opìt pøinesl mé rodinì velkou radost, jste skvìlý pán pane.

Od: Dr aiyana | www | 16. 08. 2017 22:57
Chtìli jste své ztracené milenky, aby se k vám vrátili? Mé odborné znalosti se zamìøují na ztracené lásky, psychické dosahy, léèbu bylin a podobné problémy duše. Pomohl jsem lidem vyøešit problémy v jejich manželství a vztazích s mocným kouzlem lásky. Musím pokornì øíci, že mám velmi vysokou úspìšnost pøi pomoci tìm, kteøí chtìjí:
(1) Vrate se k jejich ex
(2) Zachyte srdce toho, kterého milujete
(3) pøekonat neplodnost
(4) Zjistìte, zda je váš partner vìrný
(5) Zjistìte, co vaše budoucnost drží
(6) Ukonèete nespokojný vztah a vrate se ke své pravé lásce
(7) Vytvoøte lásku lásky mezi vámi a tou, kterou milujete, silnou a nerozbitnou
(8) Osvojte si lásku svého života
(9) Odhalte podvodníky a obnovte ztracené peníze.
(10) Rozšiøte své podnikání
11) Využijte finanèní odmìny
12) Posílejte svou kariéru prostøednictvím propagace
DR AIYANA
========================================
EMAIL dr.aiyanaspelltemple@gmail.com

Od: vira | www | 13. 08. 2017 23:45
Udìlejte si èas na pøeètení mých krátkých svìdectví, které vám mohou být užiteèné.
Ahoj
Jmenuji se Vira. Chci se podìlit o toto krátké svìdectví s dobrými lidmi tohoto svìta. Mohlo by vám být užiteèné tak èi onak. Tohle je mùj pøíbìh.
Mùj manžel si myslí, že polygamie není špatná, byl zaneprázdnìn, že vidìl další dívku za uplynulý rok a øekla jsem mu, že musí zastavit, ale mùj manžel øekl, že je do ní zamilovaný a také mluvil o tom, že je spolu s ní navždy. Mùj manžel mì miluje i dìti tak dlouho, dokud se s touto paní nezajímá, mùj manžel litoval, že se dostal do tohoto vztahu s dámou na prvním místì, ale není ochoten se s ní rozlouèit a pokud se zlomí S ní, nebude tam žádný jiný vztah, vèetnì mé ženy a jeho dìtí. Jednoho dne, když jsem procházel internetem hledáním práce, jsem vidìl nìkolik pøíkladù, jak tento duchovní otec pomohl lidem se svým problémem s vztahy.
Jeden z nich øekl, že mu pomohl uzdravit nemoc, druhá øekla, že pomohl jí otìhotnìt po 11 letech bezdìtnosti a vidìla jsem další dáma, která øíkala, že jí pomohl zachránit manželství a dostat dobrou práci, nechal E-mail pád tohoto velkého otce.
Rozhodl jsem se to zkusit a já jsem ho kontaktoval na jeho e-mailu: dregbosolutioncenter@gmail.com tento velký otec mi øekl, že mùj manžel byl pod kouzlem dámy. Ale on bude schopen zlomit kouzlo.
Jak jsme se modlili a pracovali, aby mùj potlaèil, mùj manžel skonèil vztah s dívkou do 48 hodin a on se vrátil ke mnì a omluvil se za každou vìc, kterou udìlal, a požádal o odpuštìní.
Pøátelé zùstávají tichi, protože øíkají, že "problém sdílený je problém, který je èásteènì vyøešen" Ale øíkám problém sdílený s tímto velkým otcem, protože je problém trvalého øešení ", protože nìkdo jako tento otec má øešení všech vašich problémù, Bez ohledu na problém je, kontaktujte jej na jeho soukromém e-mailu: dregbosolutioncenter@gmail.com
Teï žiju šastnì se svým manželem a dvìma krásnými dìtmi a otec mi také øekl, že bych ho mohl také kontaktovat pro øešení v jednom z následujících problémù v pøípadì:
(1) chcete, aby vaše ex zpìt.
(2) Vždy máte noèní mùry.
(3) Povýšení ve vaší kanceláøi
(4) Chcete dítì?
(5) Chcete být bohatí.
(6) chtìjí udržet svého manžela, aby byl jen tvùj navždy.
(7) potøebujete finanèní pomoc.
8) Chtìli byste mít pod kontrolou vaše manželství
9) Budete pøitahováni k lidem
10) Absence dìtí
11) mít manžela / WIFE
12) vyléèit pro jakoukoli nemoc.
Kontaktujte babe dnes a budete rádi, že jste to udìlal. E-mail: dregbosolutioncenter@gmail.com
DÍKY ZA VÁŠ ÈAS...

Od: ADAMS | www | 10. 07. 2017 00:20
Jmenuji se Adams Base v Austrálii, jsem tady, abych s vámi podìlil velmi dùležité svìdectví o tom, jak tento rohatý africký otec volal DR UJIAGBE mi pomohl, aby se moje žena otìhotnìla, snažíme se dostat naše vlastní dítì za posledních 7 let Ale žádné pozitivní øešení, dokud nezískám tuto otecovou e-mailovou adresu z internetu o tom, jak americká dáma svìdèí o své dobré práci, kterou udìlal pro její soustøedìný vztah s jejím manželem a jak ji otec pomohl sjednotit ji a její manžel, který Nechala ji skoro dva a pùl roku kvùli jiné ženì, pak se o tom s manželkou zamlouvám, jestli se budeme snažit a ona souhlasí s tím, zpoèátku jsem si myslel, že je to podvod, když nás požádá, abychom Pošlete mu peníze, aby si koupil vìci, které mu budou zvyklí vyøadit kouzlo, které mi na mnì udìlal i mùj bývalý, který jsem se odmítl vzít, protože se mi dvakrát dozvìdìla, byla jsem velmi potlaèena, když otec Všechno mi to øekl, protože všechno, co mi øekl o mnì a mém ex Byla to pravda, ale nikdy jsem nevìøila, nebo si myslí, že pùjde tak daleko, protože jsem se s ní rozlouèil kvùli jejímu špatnému chování.
Poslouchám otce a sleduji jeho pokyny, hle, po dvou mìsících naší modlitby a práce s ním, moje žena šla ke kontrole a doktor potvrdí její dva týdny tìhotenství po poslušnosti a následovat instrukce otce, jsme tak šastní právì teï budu vždy pokraèovat Dìkuji tomuto otci za jeho dobrou pomoc, kterou udìlal pro mne a mou rodinu, prosím, milý vive, jestli má nìkdo nìjaký problém s ním nebo jeho partnerem, kontaktujte prosím tohoto skvìlého muže za jakoukoliv pomoc, slibuji vám to, A aby se vaše rodina znovu spojila a byla vždycky šastná.
Mùžete se k nìmu dostat prostøednictvím jeho soukromého e-mailu, drujiagbeblacktemple@gmail.com.
Informuje mì, že mùže pomoci s níže uvedeným problémem
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
(2) pokud máte vždycky špatné sny.
(3) Chcete být povýšeni ve své kanceláøi.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Pokud potøebujete finanèní pomoc.
(7) Pokud chcete léèit HIV AIDS
Kontaktujte jej nyní pro okamžité øešení vašeho
Problémy na drujiagbeblacktemple@gmail.com
Dìkuji vám za Váš èas.

Od: sandra | www | 21. 06. 2017 14:00
Vìøím, že každý, kdo vlastní 100% svého srdce, stojí za to bojovat. Ano, chlubím se, protože jsem se nikdy nesetkal s nìkterými negativními radami od svých rodièù, když jsem se mìl oženit. Byla válka mezi našimi dvìma rodinami, pak byl mùj manžel matkou štìnì, jeho rodinní pøíslušníci ho zvykli hodnì, že se nemùže rozhodnout bez konzultace s nimi. Nejvíce mì pøekvapilo, když se 36letý muž snaží o to, aby jeho rodiè a nìkteøí èlenové rodiny souhlasili pøedtím, než se s nìkým setkal, nejhorší se stalo, když mu bylo dáno, aby mì pøivedl do svého domova v N. Rampartu v New Orleansu Bylo to riskantní pøijmout takovou pozvánku. Válka mezi našimi rodinami zaèala, když koneènì navrhl (to bylo asi pøed 4 lety), jeho rodina dávala nìjaké podmínky, pokud musí manželku mì (musíme žít s nimi), byl jsem v šoku, když Mùj manžel pøijal a byl spokojen s jejich podmínkami (tak bláznivý). Moje rodina se zoufala a požadovala, abych se s ním okamžitì rozlouskala. Rozhodla jsem se mu dát poslední zábìr jako èlovìk, který už pøevzal více než 100% svého srdce. Vzal jsem jim riziko, že s nimi pùjdu duchovní tím, že poradím s Priest AKOBE prostøednictvím AKOBESPIRITUALHOME40 @ Gmail.com, nevím, ale duchovní otec už vìdìl, že se s ním chci poradit. Nejdøív mi øekl, že jsem byl nebezpeèím, a jak byl mùj manžel zroden od narození, jak ho udržují v mozku, aby ho umylo, aby vykonával své vùle. Jako citát, který øíká, že èlovìk jasnì vidí pouze srdce, uvìdomil jsem si, že nikdo Vidìl to, co jsem vidìl u svého manžela, a proto jsem použil pomoc PRIEST AKOBE, abych ho vytrhl ze své bídy. Jeho oèi, které poprvé otevøel PRIEST AKOBE, se jeho rodina zamilovala se mnou a pøiznala každou naši žádost. Naše rodiny po poklidu milují mír. Je to více než 2 roky po lásce a mùj manžel se každým dnem neustále zlepšuje bez zásahu své rodiny. Èekal jsem pøíliš dlouho, než jsem mohl sdílet tento úžasný kus. Dìkujeme za váš èas a také za PRIEST AKOBE. Znala jsem ho ètením nìkterých úžasných svìdectví na blogy.

Od: laura | www | 14. 05. 2017 15:32
Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem èlánek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozpadem s rùznými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštìní mì pro další ženu. Ale zùstal jsem pozitivní a vìøil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zùstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý èlovìk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky nìmu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte nìjaký problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com
Mùžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
{2} Pokud hledáte práci.
(3) Chcete být ve vaší kanceláøi povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla.
(8) Odstraòte nemoc ze svého tìla kouzla.
(9) Obchodní kouzlo.
(10) Vítìzná èísla loterie.
(11) Pøiveïte zpìt ztracenou lásku a mnoho dalších.
Mùžete jej kontaktovat prostøednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

Od: laura | www | 14. 05. 2017 15:29
Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem èlánek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozpadem s rùznými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštìní mì pro další ženu. Ale zùstal jsem pozitivní a vìøil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zùstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý èlovìk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky nìmu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte nìjaký problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com
Mùžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
{2} Pokud hledáte práci.
(3) Chcete být ve vaší kanceláøi povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla.
(8) Odstraòte nemoc ze svého tìla kouzla.
(9) Obchodní kouzlo.
(10) Vítìzná èísla loterie.
(11) Pøiveïte zpìt ztracenou lásku a mnoho dalších.
Mùžete jej kontaktovat prostøednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

Od: Laura Woods57 | www | 24. 04. 2017 14:12
Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem èlánek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozlouèením s rùznými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštìní mì pro další ženu. Ale zùstal jsem pozitivní a vìøil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zùstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý èlovìk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky nìmu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Mùžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
{2} Pokud hledáte práci
(3) Chcete být ve vaší kanceláøi povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla
(8) Odstraòte nemoc ze svého tìla kouzla
(9) Obchodní kouzlo
(10) Vítìzná èísla loterie.
(11) Pøiveïte zpìt ztracenou lásku
a mnoho dalších.
Mùžete jej kontaktovat prostøednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

Od: Laura Woods57 | www | 24. 04. 2017 14:10
Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem èlánek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozlouèením s rùznými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštìní mì pro další ženu. Ale zùstal jsem pozitivní a vìøil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zùstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý èlovìk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky nìmu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Mùžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
{2} Pokud hledáte práci
(3) Chcete být ve vaší kanceláøi povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži bìhali po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla
(8) Odstraòte nemoc ze svého tìla kouzla
(9) Obchodní kouzlo
(10) Vítìzná èísla loterie.
(11) Pøiveïte zpìt ztracenou lásku
a mnoho dalších.
Mùžete jej kontaktovat prostøednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

Od: jenifer | www | 27. 03. 2017 02:24
Nikdy Vìøím na lásku kouzla, dokud jsem potkal kamaráda mého, který mi øekl všechno o DR.otutu, který pøivedl svého bývalého pøítele zpìt, i když mi øíkala jsem jí nevìøil, protože jsem si myslel, že ona také chtìla stejný falešný kouzlo koleèka, aby vzali své peníze. I když jsem jí dal šanci to vysvìtlit všechno, co má, aby mi o DR.otutu, øekl jsem jí, že existuje mnoho podvodníci, kteøí si chtìjí vzít naše peníze a já se nikdy padnout za obì na nì, i když svou snoubenkou, kteøí pøedpokládat vzít mì za pár mìsícù ode dneška mì opustil budu trpìlivì èekat na další chlapa když jsem ho tolik miloval. øekla mi, že toto DR není falešný, že je skuteèná a pomohl mnoha lidem, aby si své milované zpátky, pak jsem se jí zeptat, jak to kouzlo práce a co je požadavky, které musím udìlat, než bude moci cast milostné kouzla na mì? øekla mi, že bych ho mìl e-mailem na drotutuhealinghome@hotmail.com a mìla by mu øeknu, co chci. Opravdu ho e-mailem a øekl mu, že musím mùj bývalý chlapa zpátky jsem mu øekl, že to byl mùj pøítel, který mì smìøovat k nìmu, proè jsem byl pochybuje o jeho práci? øekl, že jeho práce je 100% jistý, a zaruèit, že nikdo nikdy pøijde do chrámu svého, a také zùstávají stejné. stal jsem se ohromený na jeho slovech mi øíkají a myšlenka pøišla do mé mysli, že, jak to dr znát všechny vìci, které jsme diskutovali døíve. øekl pøed tím, než mùže být zahájena na mé situaci, že musím mít víru a dùvìru v nìj a nechat další kouzlo koleèko a trpìlivì èekat na jeho vlastní, že pokud mohu øíci to vše budu mít mým milencem zpìt do 72 hodin. jsem øekl, v poøádku, jsem pøesvìdèen, a slibujeme, že s vámi pracovat samostatnì, pak mi dal formuláøe k vyplnìní, které jsem udìlal, a poslat mu to s mými obrazy také, a také obrázky z mého ex-milenec. on mi odpovìdìl za 30 minut pozdìji a øekl mi, že jeho bohové potøebují nìkteré položky seslat kouzlo na mì a mùj problém je velmi snadné, pokud mohu poskytnout tyto položky. Pak, když jsem se ho zeptat, jak mohu získat tyto položky a jak mohu poslat mu ji pro odlévání kouzlo lásky, on mi øekl, že bych nemìla starat o to, že existuje položky prodávající tady ve své vlastní zemi které lze získat položky pro mì. Pak jsem zeptejte se ho, kolik to bude stát, abych se koupit všechny tyto položky? mì který pošlu k nìmu s naprostou jistotou øekl, poté, co o hodinu pozdìji mi zavolal a øekl mi, že mùj problém byl vyøešen, že bych mìl èekat na 72 hodin, které má láska bude ptát po mnì, který jsem se podle jeho slov, když to bylo asi 6pm další tøi dny mùj bývalý mi volal, jestli am doma, že mì chtìjí vidìt naléhavì. I øekl k nìmu doufali, vše je v poøádku øekl ano, pak jsem mu øekl, že mùže pøijít, mùj bývalý muž vrátil ke mnì a žádal o odpuštìní, že vìdìl, co byl nad ním. právì teï jsem tak šastná, protože mám získat mým milencem zpìt a plánujeme na naší svatbì, že pøijde brzy, i volal dr a podìkovat mu moc a zeptat se ho, co budu dìlat pro nìj jako ocenìní, øekl mi, bych mìl zapomenout a udržet své peníze, že není po penìzích, ale na pomoc lidem, které rovnìž potøebují pomáhat tam vše, co je tøeba, abych udìlat, je dát více svìdectví o nìm tak, že lidé, tam venku, kteøí potøebují pomoc by mu e-mail také, že je Proto tu jsem dnes dát své svìdectví. mùže thy dobrý pán i nadále, aby mu požehnal a dát mu vìtší dlouhou životnost prosperity a moudrosti. To je dr e-mailová adresa drotutuhealinghome@hotmail.com mùžete ho také WhatsApp pøes jeho èíslo +2349051417394

Od: Laura | www | 10. 03. 2017 18:26
Dobrý den, jmenuji se Laura Woods, jsem procházel èlánek a zjistil o muži jménem Dr. Akpabio. Byl jsem trpí otázek rozchodu s rùznými chlapy. Musel jsem se obrátit na kouzla èarodìje. Steve byl na pokraji odchodu mì kvùli jiné ženì. ale já zùstala pozitivní a vìøil jsem mu mohl mít zpìt a aby ho zùstat. ejhle Dr Akpabio mi pomohl. Steve a já jsme zase spolu. Dr Akpabio je takový hodný èlovìk, on mi také pomohl s mými zdravotními problémy. Díky nìmu a díky Bohu za dar, který mu. Pokud máte nìjaký problém vùbec, kontaktujte jej na tento e-mail: drakpabioosulalaspells@gmail.com

Mùžete se obrátit doktor Akpabio pro následující:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpìt.
{2} Pokud hledáte práci.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláøi.
(4) Chcete ženy / muži bìžet po vás.
(5) Pokud chcete dítì.
(6) Chcete být bohatý.
(7) se chcete dostat manželství kouzla.
(8) odstraní nemoce z vašich tìlesných kouzel
(9) Obchodní kouzlo.
(10) loterie vylosovaných èísel.
(11) pøivést zpìt ztracenou lásku.
a mnoho dalších..
mùžete ho kontaktovat prostøednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo volejte / WhatsApp mu: +234 906 167 0869

Od: sandy | www | 06. 03. 2017 09:07
I AM Dora Sandy chci dìkovat a budu vždy dávat díky drokojie který pøivezl rozvodu manžela, který mì opustil pro 6years v rámci 48 hodin, jsem øekl o tomto posledním mìsíci, ale slíbil jsem vždy øíkat lidem o tom každý každý mìsíc, takže ty, které neèetl o tom minulý mìsíc bude èíst o tom tento týden, jsem hledal, jak otìhotnìt a jak se dostat rozvodu manžela zpìt do mého života, protože ho miluju s celou mého srdce, nemohla jsem ho nahradit jakýkoliv subjekt, jeden den jsem sledoval mé televizi, když jsem vidìl dámu dìkujte knìz Ina a ukáže svìtu, jak jí pomáhal jsem byl tak v šoku, nemohl jsem tomu uvìøit, protože jsem nikdy uèil, že existují síly, které mohou pøivést zpìt ztracenou manželství, pak to bylo, jak jsem se rozhodl, že ho pøíliš kontaktovat, protože já opravdu potøebují rozvodu manžela zpìt, když jsem ho kontaktoval jsem mu øekl všechno, a on mi øekl, aby se nebála, že mùj rozvod manžel bude jistì zpátky ke mnì, do 48 hodin zpoèátku jsem nemohl uvìøit, protože jsem si myslel, jak by mohl nìkdo, kdo se vydal za 6years vrátit do 48 hodin, takže pak jsem se rozhodl se dívat a vidìt, neuvìøitelné bìhem pøíštího 48 hodin jsem dostal volání od neznámá èíslo tak jsem vyzvednout hovor na další vìc, kterou jsem slyšel, byl mùj manžel hlas byl prosil a prosil mì na telefonu, který mu mám odpustit, že bych mìl zapomenout na všechno, co se stalo, že nevìdìl, co se stalo pøes nìj, slíbil nenechávat z jakéhokoli dùvodu, že byl opravdu líto, co udìlal, byl jsem tak pøekvapen, protože jsem nikdy vìøil, že se to mohlo stát, takže to bylo, jak jsem pøijal jeho omluvu a druhý den ráno se vrátil domù se mnou setkat a stále prosil, abych mu odpustila jsem mu øekl, že je vše v poøádku, že jsem mu odpustila, že bylo, jak jsme opìt zaèali a má Chang, slíbil jsem øíci toto svìdectví v rozhlasové stanice, komentuje toto svìdectví, že nyní jsem tìhotná, ale ještì v poøádku pøedtím, než tento mìsíc vyprší slibuji, že øíkám s rozhlasovou stanici a já budu pane, dìkuji much.World prosím, já prosit lidi, aby vám vyzkoušet a pomoz mi podìkoval tohoto muže pro mì, nebo pokud zde potøebovat jeho pomoc je jeho e-mailová adresa drokojiehealinghome@gmail.com

Od: gisel | www | 28. 02. 2017 23:37
Jsem zde, abych svìdèil, co tento velký kouzelník udìlal pro mì. Nikdy jsem nevìøil v kouzlení, i když jsem byl v pokušení zkusit to .. mùj manžel a já jsem mìl spoustu problémù soužití, vždycky nebude dìlat mi radost, protože se zamiloval do jiné ženy mimo manželství, já všechno možné, aby zajistily, že mùj manžel opustit tuto ženu, ale èím více mluvím s ním cítím vìtší smutek, takže moje manželství padal vede k rozvodu, protože jsem již péèi. Takže se vší tou bolestí a utrpení, rozhodl jsem se obrátit na sesilatele DR. Isikolo aby zjistil, jestli se vìci mohou zacvièit mezi mnou a mým manželem znovu. Toto kouzlo koleèko DR. Isikolo mi øekl, že mùj manžel je opravdu pod velkým kouzlo, které bylo okouzlila nìjakým kouzlem, tak jsem øekl bych dìlal všechny normální vìci znovu. On šel dopøedu a obsazení kouzlo pro mì, po 3 dnech odlévání kouzlo úplnì zmìnil mùj manžel dorazil omluvil øíkat, jak se ke mnì choval, že nebyl sám, opravdu dìkuji DR. Isikolo pøivést zpìt svého manžela Chci, aby všichni kontaktovat pro ty, kteøí mají problém s problematikou manželství a problém vztahu, který vyøeší za vás. Vaše e-mailová adresa je zde isikolosolutionhome@gmail.com
A vaše mobilní telefonní èíslo +2348133261196

Od: gisel | www | 28. 02. 2017 23:37
Jsem zde, abych svìdèil, co tento velký kouzelník udìlal pro mì. Nikdy jsem nevìøil v kouzlení, i když jsem byl v pokušení zkusit to .. mùj manžel a já jsem mìl spoustu problémù soužití, vždycky nebude dìlat mi radost, protože se zamiloval do jiné ženy mimo manželství, já všechno možné, aby zajistily, že mùj manžel opustit tuto ženu, ale èím více mluvím s ním cítím vìtší smutek, takže moje manželství padal vede k rozvodu, protože jsem již péèi. Takže se vší tou bolestí a utrpení, rozhodl jsem se obrátit na sesilatele DR. Isikolo aby zjistil, jestli se vìci mohou zacvièit mezi mnou a mým manželem znovu. Toto kouzlo koleèko DR. Isikolo mi øekl, že mùj manžel je opravdu pod velkým kouzlo, které bylo okouzlila nìjakým kouzlem, tak jsem øekl bych dìlal všechny normální vìci znovu. On šel dopøedu a obsazení kouzlo pro mì, po 3 dnech odlévání kouzlo úplnì zmìnil mùj manžel dorazil omluvil øíkat, jak se ke mnì choval, že nebyl sám, opravdu dìkuji DR. Isikolo pøivést zpìt svého manžela Chci, aby všichni kontaktovat pro ty, kteøí mají problém s problematikou manželství a problém vztahu, který vyøeší za vás. Vaše e-mailová adresa je zde isikolosolutionhome@gmail.com
A vaše mobilní telefonní èíslo +2348133261196

Od: Pavla | www | 15. 10. 2016 21:49
Dobrý den. Muj syn 14let ma uz 2mesice obrnu licniho nervu leve èásti obliceje. Neprislo se na zoz ceho to ma byl v nemocnici i podstoupil odbìry z michy. Každý den jezdi na rehabilitace, nahriva se 3 x dene soluxem, bere kortikoidy po kterych se mu to dost zlepsilo, zacal hybat obocim témìø uz to neni poznat, pusa a nos je zatim v pulce, ale nejvice me trápí ze stále nezavre oko. Kazde 2hodiny kapeme a nebo davame gel. Po vysazeni kortikoidu chceme zkusit akupunkturu. Zda pomùže k zavreni oka. Prosím o radu jak jeste mohu synovi pomoci? Dìkuji Pavla

Od: Anna | www | 05. 09. 2016 14:49
Pøátelé mi pomohl sdílet s pøáteli neskrývají své probl? Em, jsem tak velmi šastný DNES !!! To je dùvod, proè dávám tento velký dík Proroku Madani. Byl jsem trpí HIV / AIDS za posledních šest (6) let jsem strávil spoustu penìz dostat léky z nemocnic, aby sám zdravý, jsem se snažil všechno možné, aby se sám léèit, ale i could'nt dostat nìjakou øešení! dokud jsem se rozhodl zkusit bylinný lék. To bylo, jak jsem se dostal do kontaktu s touto bylinné lékaøe v on-line výzkumu, jsem ho kontaktoval a poté, co mìl spravovat svùj bylinný lék na mì, dva (2) dny poté, co chci k další zkoušce. Bohu buï sláva i testovaný HIV / AIDS negativní, (Jsem tak rád, že mùj sám HIV / AIDS záporný znovu). Jsem velmi hrdý na to, vyjádøit své štìstí prostøednictvím této platformy a øíci velký dík Proroku Madani pro obnovení svùj život zpátky do normálu. Mùžete stejnì contactPROPHET Madani pøes dr.kadkiamadani@gmail.com, pokud je nakaženo virem HIV / AIDS virus nebo mají nìjaké zdravotní potíže, nebo jste je Mobil telefonní èíslo nebo WhatsApp ho +2348138624813 PROROKA Madani mùžete být stejnì vyléèit následující choroba:
1.HIV/AIDS
2.HERPES 1/2
3.CANCER
4.ALS (Lou Gehrigova choroba)
5.Herpatitis B
6.chronic pankreatitida
7.Emphysema
8.COPD (chronická obstrukèní plicní nemoc)
9.asthma
10.Acute glaukomu s uzavøeným úhlem
11.Diabates
12.CHRONIC pankreatitida

Od: Hudson | www | 05. 06. 2016 18:36
OMG, jmenuji se Hudson Jason z USA chci øíci, že jsem ten nejšastnìjší èlovìk na svìtì dnes, protože Mé pìt let utéct milenec Vrátil se ke mnì po kolenou se slzami na oèích prosí mì, abych mu odpustila a pøijímám ho zpátky, všechno kvùli Dr. Sallam, moji pøátelé tam, øekl jsem mu, jakmile jsem si svou ženu zpìt budu øíkat to na rozhlasovou stanici a internetu, aby lidé vìdìli o nìm èím více, protože tento muž je velký a on vám mùže pomoci ve všech ostatních ohledech si mùžete myslet jen conta ct nìj a žádají mu pomoci. pokud budete potøebovat jeho pomoc kterého mùžete kontaktovat na adrese: sallamgreattemple@gmail.com .

Jméno: Hudson
Zemì: USA

Od: Lydia | www | 29. 05. 2016 07:02
To Dr.SUNNY ho mùžete e-mailem, pokud budete potøebovat pomoc v jejich vztahu drsunnydsolution1@gmail.com
Slibuji, že vaše problémy jsou øešeny okamžitì. Poté, co byl ve vztahu s ním sedm let, on mì opustil, jsem udìlal všechno, co mohu pøivést ho zpátky, ale marnì. By pro lásku cítím pro nìj, prosil, ale odmítl jsem vysvìtlil mùj problém na nìkoho on-line a navrhla bych radìji poslala Spellcaster, kdo by mi pomohl, aby mu kouzlo zpátky, ale já jsem ten, kdo nikdy vìøil v kouzlech, nemìl jinou možnost, než se snažit to, poslal koleèko, øekl žádný problém vše bude v poøádku do tøí dnù, mùj bývalý zpátky ke mnì do tøí dnù, kouzlo bylo obsazení a pøekvapivì druhý den to bylo kolem 4:00 hod. Mùj bývalý mi zavolal, byl jsem tak pøekvapen, odpovìdìl hovor a vše, co øekl, že byl tak líto všeho, co se stalo, chtìl jsem, což mám rád tolik. Byl jsem tak šastný, pøekvapený. Od té doby Slíbil jsem, že všichni budou vìdìt, že nikdy nebude mít problém vztahu, který budu odkazovat na spell džbánu o pomoc. Každá osoba mùže potøebovat pomoc závodníka, jeho e-mail drsunnydsolution1@gmail.com~~HEAD=dobj nebo pøidat mì na WhatsApp +2348077620669

On také dìlal mnoho kouzlo-like,
(1), chcete, aby vaše ex zpìt.
(2) Vždy máte noèní mùry.
(3) Má být podporovány ve své kanceláøi
(4) Chtìli byste dítì.
(5) Chcete být bohatý.
(6) chcete, aby vaše manžela / manželku, že je jen na vás navždy.
(7) potøeba finanèní pomoc.
8) Chtìli byste mít pod kontrolou tohoto manželství
9) Chcete být pøitahovány k lidem
10) Bezdìtnost
11) POTØEBUJETE manžela / manželky
13) Jak vyhrát loterii
14) PROMOTION SPELL
15) OCHRANA SPELL
16) Kouzlo PODNIKÁNÍ
17) jasnì dobrá práce
18) lék pro každou nemoc / H.I.V.
Spojit se s ním dnes na adrese: drsunnydsolution1@gmail.com

Od: Lydia | www | 14. 05. 2016 06:03
To Dr.SUNNY ho mùžete e-mailem, pokud budete potøebovat pomoc v jejich vztahu drsunnydsolution1@gmail.com
Slibuji, že vaše problémy jsou øešeny okamžitì. Poté, co byl ve vztahu s ním sedm let, on mì opustil, jsem udìlal všechno, co mohu pøivést ho zpátky, ale marnì. By pro lásku cítím pro nìj, prosil, ale odmítl jsem vysvìtlil mùj problém na nìkoho on-line a navrhla bych radìji poslala Spellcaster, kdo by mi pomohl, aby mu kouzlo zpátky, ale já jsem ten, kdo nikdy vìøil v kouzlech, nemìl jinou možnost, než se snažit to, poslal koleèko, øekl žádný problém vše bude v poøádku do tøí dnù, mùj bývalý zpátky ke mnì do tøí dnù, kouzlo bylo obsazení a pøekvapivì druhý den to bylo kolem 4:00 hod. Mùj bývalý mi zavolal, byl jsem tak pøekvapen, odpovìdìl hovor a vše, co øekl, že byl tak líto všeho, co se stalo, chtìl jsem, což mám rád tolik. Byl jsem tak šastný, pøekvapený. Od té doby Slíbil jsem, že všichni budou vìdìt, že nikdy nebude mít problém vztahu, který budu odkazovat na spell džbánu o pomoc. Každá osoba mùže potøebovat pomoc závodníka, jeho e-mail drsunnydsolution1@gmail.com~~HEAD=dobj nebo pøidat mì na WhatsApp +2348077620669

On také dìlal mnoho kouzlo-like,
(1), chcete, aby vaše ex zpìt.
(2) Vždy máte noèní mùry.
(3) Má být podporovány ve své kanceláøi
(4) Chtìli byste dítì.
(5) Chcete být bohatý.
(6) chcete, aby vaše manžela / manželku, že je jen na vás navždy.
(7) potøeba finanèní pomoc.
8) Chtìli byste mít pod kontrolou tohoto manželství
9) Chcete být pøitahovány k lidem
10) Bezdìtnost
11) POTØEBUJETE manžela / manželky
13) Jak vyhrát loterii
14) PROMOTION SPELL
15) OCHRANA SPELL
16) Kouzlo PODNIKÁNÍ
17) jasnì dobrá práce
18) lék pro každou nemoc / H.I.V.
Spojit se s ním dnes na adrese: drsunnydsolution1@gmail.com

Od: Božena | www | 01. 03. 2016 14:09
Dobrý den. Mùj muž má 14 dní obrnu lícního nervu na levé stranì. Navštívil neurologa, oèní a ušní oddìlení. Dostal 5 injekcí a chodí na rehabilitaci. Dáváme oèní kapky a oèní gel.mast , oko na noc zalepujeme, protože ho úplnì nezavøe. Pøikládáme teplé obklady nìkolikrát dennì.Oblièej se mu snažím jemnì masírovat. Kvùli povislé tváøi se pøi jídle nìkdy i kousne do vnitøího dásna.
Vèera jsem objevila váš èlánek o stimulaci lícního nervu na prstu u nohy a ihned jsem to šla zkusit. Máme ale ještì jiný problém -( je diabetik a 2x dennì píchá inzulín ) a nohy má ménì citlivé -má neuropatii. Až po chvíli øíkal, že nìco na noze cítí a že mu to jde trochu do chodidla, zmìny jinde nepocítil. Poradíte mi, jestli mám i nadále dìlat tuto stimulaci a jestli by bylo možné aktivovat i jiné body ohlednì neuropatie a diabetu? Tuto situaci s obrnou i se zvýšeným diabetem a neuropatií nenese pøíliš dobøe. Dìkuji Božena

Od: Veronika Fuhrmanová | www | 06. 06. 2015 22:33
Dobrý den, manžel má obrnu lícního nervu na levé stranì. Na pravé stranì toto onemocnìní prodìlal pøed dvìma lety. Dùvodem byl a je pásový opar... Pravá strana se po pùl roce uzdravila, ale vznikly synkinézi. Nyní 3 mìsíce marodí s levou stranou - èelo+oboèí se už hýbe, ve tváøi je ale pouze náznak a oko se nezavírá. Chodí samozøejmì na masáže, míèkuje si, nahøívá se. Chodí taky na akupunkturu - po ní je vždy vidìt malý pokrok. Aplikovali na nìj také Vojtovu metodu - když jsem mu jí dìlala doma, tak oko zavøel, ale ukázalo se, že synkinézi jsou pak vìtší. Hledám nejrùznìjší možnosti, jak uzdravení uspíšit a narazila jsem na Váš èlánek o obrnì... Bojím se ale, aby reflexní terapie nepùsobila jako Vojtova metoda - aby nevznikly a nezhoršovaly se synkinézi, které jsou nevrátné. Máte s tímto problémem nìjakou zkušenost? Je možné že by ref. ter. odstranila synkinézi na pravé stranì? Dìkuju za odpovìï.
S pozdravem Fuhrmanová

Od: Hanka | www | 23. 07. 2014 19:24
Dobrý den, prosím o radu. Vèera mì celý den píchalo v pravém uchu- pøi jezení, zívání a párkrát i jen tak v klidu. Dnes ráno, jsem si všimla, že na pravé stranì oblièeje v oblasti lícní kosti mám zhoršenou citlivost- když se doktu kùže je to "jakoby nebyla moje"- jakoby byla umrtevá,nárazovì mì bolí. Bolí mì zuby, hlava. U doktora jsem ještì nebyla, ale na inernetu jsem se doèetla, že to mùže být zánìt trojklaného nervu. Co si o tom myslíte vy? Budu ráda za jakoukoliv radu. Dìkuji Hanka

Od: Jiøí | www | 18. 07. 2014 13:45
Dobrý den.Je mi 37 a zhruba 5 dní jsem mìl šílené bolesti hlavy,nejvíce za levým okem.Žádné léky na bolest nezabírali.Byl jsem poslán na neurologii,kde mi dìlali ct mozku a po té poslán domù s tím,že se jedná o podráždìní trojklanného nervu,a dostal jsem lsilné léky,které se používají na epilepsii Neurotop retard 300.Jednu beru veèer a tøetí den ráno a veèer.Bolest se pøestìhovala do oblasti spánku,do ucha a poté do zadní èásti hlavy.Nyní bolest po tøech dnech ustoupila.Ale.Zaèala mi ochrnovat pùlka oblièeje,zatím pouze koutek úst.Nejde mi pískat.Celou dobu mì doprovázejí teploty 37-37-5st.C.Nevím co to je,ani lékaøi asi ne,a prosím moc o radu.Dnes obvodní Mudr.ještì udìlala vyšetøení na boreliozu.Prosím porad'te.Pøedem dìkuji

Od: Pavlína | www | 19. 06. 2014 19:22
Dobrý den, chci Vám poradit ohlednì parézy. Mìla jsem parézu facialis cca pøed 18 lety. Bylo to z jízdy v autì pøi otevøeném oknì. Nemìla jsem žádnou mimiku na pravé stranì oblièeje. Nehýbala jsem èelem, oboèím, nedovøela oko, úsmìv byl jen na jednu stranu, jíst a pít byl velký problém a strašnì velké bolesti hlavy. Byla jsem tehdy tìhotná ( v 9. Mìsíci). Doktor mì poslal do nemocnice, kde jsem ležela na porodním. Nic se mnou nedìlali. Kvùli miminka mi nemohli dát nic proti bolesti a nemohli mi podat ani kortikoidní léky jako je napø. prednison, který zabírá rychle, ale má i nežádoucí úèinky. Po porodu mì pustili domù. Dìlali a vymýšleli jsme vše, jak se uzdravit. Zaøídila jsem si v injekcích vitamíny B (myslím, že to byl B6 a B12), co si myslím, že mi velice pomohlo je akupunktura. Jehlièkami mi pan doktor napíchal ucho, oboèí, jehly jsem mìla i na hlavì. Hned po prvním napíchání jehel jsem pøišla domù a v zrcadle jsem zjistila, že dokážu hýbat oboèím a hlavnì bolesti pominuly. Byla to velká radost a psychika se hned zlepšila. Jehly mi píchal nejprve 2x týdnì. Napíchával mi nervy (bylo to nutné pro stimulaci). Po každém sezení jsem na tom byla líp a líp. Taky jsem chodila na rehabilitaci, kde mi stimulovali svaly pomocí elektroléèby a dìlali se mnou cvièení. Na rehabilitaci jsem chodila cca 3 mìsíce. Dnes parézu na mì nikdo nepozná. Samozøejmì mám nìjaké malé nedostatky o kterých vím jen já. Chci jen ještì øíct, že to potkalo i mého syna, když mìl 2 roky. Byli jsme na kolotoèi a na druhý den jsem zjistila, že má omezený pohyb v oblièeji. Nebudu to vše vyprávìt, ale já jsem hned vìdìla o co jde. Nasadili mu prednison a já jsem si vyhledala paní doktorku, kterou jsem prosila, aby mu udìlala akupunkturu s jehlièkami, jelikož pan doktor, který mi tu akupunkturu dìlal, byl na dovolené. Mìla jsem štìstí, že paní doktorka z rehabilitace se o toto zajímala, bodovala ho tehdy laserem, protože byl malý. Zkuste tuto metodu a uvidíte, že je úèinná. Èím døív s akupunkturou zaènete, tím vyléèení pùjde líp.

Od: Iva Zdanjuková | www | 25. 05. 2014 15:08
Dobrý den. Prosím o radu. Mému synovi vèera v nemocnici sdìlili, že má obrnu oblièejového nervu. Stìžuje si na špatnou hybnost levé poloviny oblièeje,pálí ho oko a špatnì se víèko zavírá. Užívá antibiotika,vitamíny skupiny B a oèní mast ke zvlhèení oka.Léèí se doma .Jiná léèba prý není, zítra by mìl zaèít s rehabilitací.Moc prosím o radu , jak mu uspíšit uzdravení , zda existují ještì i jiné léèebné postupy . Moc dìkuji za každé vlídné povzbudivé slovíèko a pøeji hodnì zdravíèka . S pozdravem Zdanjuková.

Od: gabi | www | 19. 03. 2014 18:49
Dobry den, mam belovu parezu uz 4mes s minimalnym progresom. Pareza je na lavej strane. Mozte mi poradit?
Dakujem. Gabika

Od: andrea | www | 01. 03. 2014 20:36
Dobry den mam obrnu licnoho nervu uz treti mesic zacalo to horeckama ,bolesti ucha ,,nechut .. Hned jsem sla k neurologovi nasadil mi kortizon dal mi papir s cviky a poslal domu .Byla sem dost nestastna zadne rehabilitace tak vse sem si nasla na nete. Koupila sem si uv lampu .konecne uz muzu zavrit oko, docela normalne se zasmat, ale strach mam porad bez cepice se ven bolim .je to lecba na dlouhou trat nekdy uz stracim silu.tak pokid budete vedet nejakou radu budu rada.a kdo ma tuhle nemoc preji trpelivost ..

Od: marie | www | 04. 02. 2014 12:59
Pøed 10 lety jsem prodìlala zánìt trojk.nervu.Po dlouhé dobì se to
usadilo.Loni jsem byla u zubaøedával mi titan.èep,který jsem 3 mìs.vydrželas bolestí,,musel být vyndán,neusadilo se to jak øíkal
lékaø,naopak se mi rozbolel opìttrojk.nerv a lícní nerv.Nyní po pùl rocemám poøád dost velké potíže,pøitom si tváø poøád chráním,pøed ofouknutím.Tváø je velice citlivá,mažu si tváø øebøíè.
olejem,tak je to trochu lepší.Nemohu chodit ven a jsem na to dost náhlá.Co by jste mi doporuèil,nechci žádné tlumící léky.
Dìkuji Marie.

Od: bandová anna | www | 31. 01. 2014 22:28
dobrý den ètu na vaší strance a potøebovala bych poradit jsem tet s dcerou v pardubické nemocnici s obrnou lícního nervu už sme tu desatý den a furt je to stejný chtìla sem se zeptat jak se to vaše cvièení provádí a jestli se to ,muže dìlat i malým dìtem je jí 7 let má to z ofouknutí pravdìpodobnì ve vísledcích z moku nic nevišlo dìkuji pøedem za odpovìd prosím pomozte mi jsem zoufalá

Od: Pavel Ježek | www | 12. 09. 2013 11:10
Moc dìkuji za radu, zveøejnìnou ve vašem èlánku - ochrnutí lícního nervu. 23.8.2013 se u našeho syna projevila obrna lícního nervu v dùsledku meningoencefalitidy zpùsobené borelií. Protože se zabyváme alternativní medicínou, hledali jsme každou malièkost, jak synovi pomoci. Použití reflexního bodu dle vašeho návodu bylo zásadní, pro nápravu jeho stavu. Již po týdnu se projevilo výrazné zlepšení a po 17 dnech hospitalizace v nemocnici byl syn propuštìn s tím, že není nutná další rehabilitace, protože hybnost tváøe se vrátila témìø do normálu. Dnes na nìm nikdo nepozná, že má za sebou takovéto vážné onemocnìní. I lékaøi se zajímali o to, jakým zpùsobem se toho podaøilo docílit. Ještì 1x dìkuji.

Od: Eva H. | www | 15. 11. 2012 08:36
Dobrý den, mám problém s levou stranou oblièeje. masírovat se má tedy na pravé stranì chodidla,že? dìkuji za odpovìï.Eva.

Od: sedmerohor | www | 29. 05. 2012 18:46
Jak jsem slíbila, celá šastná vkládám info že dnes - 29.5. už mi vše v oblièeji funguje na 95%! Ráda bych také, v duchu filozofie, která mne již 20 let živí dodala, že k vítezství nad každou nemocí je zapotøebí uvìdomìní, že existují také psychosomatické spouštìèe, které více èi ménì mají vliv na to, èím onemocníme. Paréza lícního nervu zpùsobí "klid" ve tváøi. Nebolí a jedna èást oblièeje zkrátka jen nekomunikuje, nereaguje, nejeví zájem. Jde o pøesný odraz naší vnitøní podvìdomé potøeby. Reálná ukázka pøetížení, únavy, ztráty zájmu. Ochrnutí levé èásti oblièeje reaguje na potøeby pravé mozkové hemisféry, jde hlavnì o soukromé, rodinné, osobní vìci, v opaèném pøípadì jde spíše o pracovní pøetažení, nebo starosti. Pro úplné vyléèení je tedy vhodné zároveò se zvolenou léèbou též soubìžnì øešit to co nás trápí.
Všem pøeji hodnì štìstí, Hanka.

Od: sedmerohor | www | 22. 05. 2012 12:57
Dobrý den, ochrnula jsem bìhem tøí dnù na pravé stranì oblièeje. Celou dobu jsem nechápala, co se dìje. V panice jsem pátrala po síti, než mi vše došlo. Tento zpùsob zjištìní diagnozy velmi bolí, protože témìø neexistují dobré zprávy o léèbì parézy lícního nervu. Snad jedinou jsem objevila tady(paní Mílo DÌKUJI!!!) Ihned jsem zaèala se stimulací lícního nervu na ètvrtém prstu pravé nohy. Došlo mi, že nejsem schopna si bolestivé ošetøení provádìt poctivì sama. Manžel si zaøídil volno, vše jsem mu vysvìtlila, a již pátý den každé 2 hodiny oba "trpíme" . Bolí to totiž pekelnì, a manželovi to vùbec nedìlá dobøe být toho strùjcem. Po každé masáži vetøu malièkou kapièku Bachových esencí è. 39 (krizovky) do horní a dolní èásti nervu (schéma na Wikipedii), a jednu si kápnu na jazyk. Uvìdomila jsem si totiž, že pozitivní nálada tady hraje velkou roli. Dnes se mi už trochu zvedá koutek úst a vìdomì trochu pohybuji víèkem, v oblasti nervù mám pocit horka a šimrání, a vím jistì, že to nejhorší mám za sebou!! Dìkuji Bohu, že jsem to neodevzdala školské medicínì do jejích lhostejných rukou. Dopíši sem datum, kdy se zase budu smát:-). Hana Kubíková.

Od: Vincent | www | 01. 08. 2010 08:23
Ahoj vsem postizenym Bellovou obrnou neboli zanetem licniho nervu. Mam pro Vas vsechny jednu radu. Rehabilitujte, masirujte, nahrivejte, berte vitamin B12, necvicte dokud nebudete znovu 100% fit. Samozrejme co nejmene mluvte, nesmejte se a drzte oblicej v teple. Z vlastni zkusenosti vim o cem mluvim. V soucasne dobe ziji Ve Velke Britanii a pred rokem me postihl zanet licniho nervu na leve strane obliceje. Dodnes mam potize se souhyby hlavne proto, ze jsem nedostal stejnou peci jake se mi dostalo v Ceske republice kdyz jsem onemocnel s pravou stranou obliceje. Preju hodne stesti a trpelivosti.

Od: Albrecht | www | 14. 01. 2010 23:27
Musím mos podìkovat za tento èlánek.Obrnu lícního nervu jsem dostal tìsnì pøed svátky a s terapií jsem zaèal okamžitì.Jsem pøesvìdèen,že mi pomohla natolik,že po 14 dnech mùžu normálnì jíst,oko se zavírá samo a vrací se mimika oblièeje.Prodìlávám rehabilitaci a vìøím,že do mìsíce nebude nic znát.
Ještì jednou díky za radu a pokud nìkoho postihne stejný problém neváhejte a maèkejte!!!

Od: Gabina | www | 31. 07. 2009 20:17
prosim Vas o radu,muj manzel ma obrnu licniho nervu asi dva mesice,diky Vasim strankam,zaciname s masazi prstu na noze.Jenom jsem se chtela zeptat,jestli to muzeme provadet,kdyz manzel prodelal pred 10 mesici srdecni infarkt.

Od: jana | www | 19. 02. 2009 11:42
Jsem ráda ,že nejsem sama kdo trpí obrnou lícního nervu a ráda bych se zeptala jak pryè ze strupy který mi vznikli touto chorobou .Opakovane se mi vrácí nový a nový a nemohu se toho zbavit.Smích mi ještì nejde ale srovnává se to,ikdyž nìkdy mì pálí oko napsali mi tyto léky na oèi kapky Ophthalmo-SEPTONEX a Ophthalmo-AZULEN myslíte že to pomùže.jak vyzrat nad tím dík a krásny den.

Od: Dáša | www | 30. 09. 2008 11:49
Dobrý den.Mám obrnu licního nervu pøesnì mìsíc,beru vitamíny,cvièím,ale víèko u oka,vlastnì celá tváø se ani nehne,zaèínám mít strach,že je to trvalé.Mám pocit,že nepomáhá nic.Zaèínám být zoufalá.Dáša

Od: Kamila | www | 04. 07. 2008 11:21
Chtìla bych se s vámi podìlit o zkušenosti s léèbou parézy lícního nervu.Obrnu mám kvùli oparu, který jsem mìla v uchu - došlo k výsevu pupínkù a otoku, jenž utlaèil i facialis (lícní nerv). Herpes jsem chytla v Alpách, kde byl ostrý vítr, mráz, pøestože jsem nosila èepici, kuklu, helmu...Ale hlavním dùvodem bylo celkové oslabení imunity, fyzické i psychické vyèerpání, snad i genetika. Po návratu z lyžování jsem jela okamžitì na pohotovost, potom na orl a neurologii, oèní. Byly mi pøedepsány rehabilitace - solux, mìkké techniky, elektrostimulace. Ale rehabilitaèní sestra mi odmítla provádìt elektrostimulaci, protože mùže dojít k synkinézám, což jsou trvalé zmìny, záškuby nervù - napøíklad když se smìjete, mùže vám závisle na tom škubat napø. oboèí. Na rehabilitace chodím už tøi mìsíce a teï jsme zaèali s elektrostimulací, ale jen na 2 minutky a ne na všechny postižené svaly, mìla jsem totiž ztuhlou bradu a horní koutek byl trošku lenivý. Došlo tak k výraznému zlepšení, ale opravdu se to nesmí pøehánìt. Dále jsem nahøívána soluxem, sestra mi dìlá Vojtovu metodu, stimulující masáž oblièeje, doma provádíme míèkování mìkkým balonkem.S tváøí se nesmí cvièit (pískání, køeèek, nafukování, šklebení, cenìní a podobné grimasy), dokud v tváøi není nìjaká reakce a se nervy nezaènou postupnì obnovovat(inervace). Vedle rhb chodím i na akupunkturu a zároveò laserování. Mùžu jenom doporuèit, také výraznì pomáhá. Doma si dìlám obklady z jeèmene, který uvaøím, takže docílím vlhkého tepla a navíc se lépe dostanou vitaminy do pokožky, než jenom upražením v troubì. K tomu má jeèmen výbornou schopnost udržet dlouho teplo. Dobré je i tváø nahøívat lampou, pokud ji vlastníte nebo si dávat horkou sprchu na ochrnutou pùlku oblièeje. Nìkteøí léèitelé zase radí pøikládat na oblièej napø. bøezové lístí nebo listí z èerného bezu. Užívám samozøejmì od zaèátku vitaminy - hlavnì B komplex a Milgammu (úèinìjší než B komplex, obsahuje totiž B12, která se dobøe do tìla vstøebává díky tomu, že je v mìkkých tobolkách). Užívala jsem jednak tabletovou formu, jednak 10 injekcí Milgammy. Z vitaminù užívám ještì C a E. Jinak je samozøejmì dùležité jíst co nejvíce ovoce, zeleniny, ryb,atd. k podpoøe oslabené imunity. Na neurologii mi pøedepsali ještì Enelbin na prokrvení. Na oèním mi pøedepsali lacrisin mast na noc a oftalmo septonex kapky. Ty mi však pøedepisovali asi po dobu dvou mìsícù, i když se mohou aplikovat jen 2 týdny. Proto jsem mìla oko neustále zarudlé, ke konci dne po únavì jsem vidìla rozmazanì a oko se nechtìlo dovírat. Septonexem jsem oko jen dráždila a dávala mu další kopance. Proto jsem si nechala pøedepsat Vidisic gel a oko je už témìø v poøádku, jen výjimeènì je èervené v koutku. Doufám, že nìkteré mé postøehy z léèby Vás inspirují a hlavnì pomùžou! Hodnì zdraví!

Od: Míla | www | 20. 01. 2008 16:33
Dobrý den.Ráda bych pøidala svou zkušenost s obrnou lícního nervu.Loni o vánocích postihla mou maminku a pùl tváøe jí zcela ochablo.Sedla jsem k PC a hledala informace a narazila na Vaší radu rexlexní masáže prstù.Mamce jsem to vysvìtlila a ukázala a ona poctivì maèkala a maèkala.Stalo se jí to mezi svátky a tak jí na rehabilitaci pozvali až v lednu,ale to už byla v poøádku.Mamince se ulevilo po dvou dnech a po týdnu nebylo nic poznat,bylo to jak zázrak a já jsem strašnì ráda,že jsemVaše stránky objevila.nyní když má moje dcerka problémy s chùzí po špièkách , hledám radu opìt zde. Dìkuji Vám za Vaše stránky.Pøeji Vám mnoho zdravíèka a pohody.


Pidn novho komente
Jmno:
E-Mail:
www:
Koment:
Prosm napite slic toto slo "ti": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz npovdu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist