lnky

 Zpt na seznam lnk 

Ischiatick (sedac) nerv

Je nejsilnjší nerv v tle, inervující nohy. Vystupuje ze spodní ásti bederní pátee a kíové kosti (L4 a S3), vychází z pánve a pes sedací ást postupuje dol po zadní stran nohy. Nad kolenem se vtví na vnitní a vnjší vtev. Bolesti na vnjší se prakticky nevyskytují, ale pesto ji doporuujeme zkontrolovat.

lovk o ischiatickém nervu ví, a kdy pociuje bolesti vystelující do nohy, omezení hybnosti a další problémy s dolními konetinami. Tyto problémy však nenastávají náhle, ale mají uritá stádia, která s nimi zdánliv nesouvisí. Všechno zaíná v krní pátei. A práv problémy v ní jsou velice nenápadné, lovk se s nimi jaksi nauí ít. Bohuel i vtšina léka toto stádium pehlíí, o em svdí skutenost, e svým pacientm léí pouze místa, kde se bolesti nebo problémy promítají.

Mezi hlavní píznaky blokace krní pátee patí: bolesti hlavy, a migrény, potíe s rukama (mravenení v prstech, tzv. písaská ke, nedokrvení prst, bolesti v zápstí, bolesti ve svalovém valu pod palcem, bolesti ramen - komplikace se luníkem, tenisový loket - také komplikace se luníkem, neschopnost zvednout ruce), slábnutí zraku a sluchu, štítná láza - omezení funkce. Pesto nejvtší dopad na zdraví má nemocná krní páte díky omezení hlavového nervu, vagusu, který zabezpeuje spojení mezi mozkem a bichem (rovnováha hmotna a duchovna). To me být poátkem všech nemocí, jaké si jenom umíme pedstavit. Proto je uvolnní krní pátee ústedním krokem celé naší procedury.

Posléze se bolesti, nebo nepímé píznaky krní pátee pesthují do hrudní a bederní pátee. V tomto stádiu jsou pociovány bolesti pímo v pátei, ale i tady se to me projevovat ve skryté form. Srdcové problémy, jako jsou arytmie, zuování a jiná degenerace tepen a il, neschopnost srdce protlait krev do periferií, rzné deformace v srdením svalu.

Velmi známá je souvislost bederní pátee s dvanáctníkem. V reflexních zónách na noze tyto dva orgány reprezentuje tentý sval, pouze se u kadého maká pod jiným uhlem. Take naptí v bederní páteí me zpsobit zaívací potíe. Ale i opan, nevhodná potravina (káva s mlékem) vyvolá kee v okolí bederní pátee.

Oblast kíové pátee a SI skloubení má na svdomí vtšinu problému v pohlavní sfée. Pedstavujeme si, e gynekologové v budoucnosti opustí neúmrné mnoství hormonální chemie, se kterou dnes „léí" a nauí se uvolovat krní a ostatní páte. Nedá nám nevzpomenout jeden typický píklad zvrácenosti souasné gynekologie. Asi 18 leté slen objevili pi preventivní prohlídce na dloze velký myom. Okamit ji odoperovali, ale po dvou týdnech se ukázalo, e myom roste vesele dál. Nasadili ji hormonální lébu s tím, e jí navodili stav pechodu v nadji, e rst myom zastaví. Pitom mla slena i pouhým okem viditelnou skoliózu pátee a neúmrn siln ji boleli reflexní plošky slinivky a jater. Navíc nikoho z „odborník" ani nenapadlo dát do souvislosti myomy s antikoncepci, kterou ji u dva roky podávali, o stavu pátee ani nemluv.

I kdy tady neustále mluvíme o pátei a jejich ástech, nemáme na mysli tuhé ásti pátee jako obratle nebo ploténky. Politiku v pátei dlají svaly, obaly sval, úpony, a nervy v jejím okolí. A i samotná ischialgie, tak se odborn íká bolesti v kíi s vyzaováním do dolní konetiny, má spíše píinu v mkkých partiích, ne v samotné pátei.

Naše teorie vzniku „hekzenšusu": keovitost, která dospla a do bederní oblasti zpsobuje, e ischiatický nerv nedostává potebné mnoství vyivovací energie a snaí se jakoby lapit dech. Zvtšit svj objem však neme, protoe je v silném plášti a tak vzniká velké pnutí, které lovk pociuje jako zántlivou bolest. e se nejedná o skutený zánt potvrzují pípady, kdy po dlouhodobém trvání tohoto onemocnní bolesti odeznli okamit po absolvování naši procedury.

V jednom pípad mu (45) tém rok trpl nesnesitelnými bolestmi zad a vystelováním do levé nohy. Absolvoval bhem ty doby všechny moné vyšetení a léby, které nabízí souasná medicína. Nezabralo však nic. Jenom se tak plíit ivotem, protoe nemohl bez bolesti ani stát, ani sedt, ani leet. Kdo zail toto onemocnní, urit ví jaké je to utrpní. Po reflexní terapii, uvolnní krní pátee a postupech na lku, mu oi záili štstím, e po dlouhé dob necítí ádnou bolest. Klienti hlásí, e ta bolest v noze se jakoby rozpadne na kousky pes pocity podobné mravenení pomalu mizí.

Krom standardního postupu, který pouíváme u kadého klienta je navíc ovlivování ischiatického nervu.To probíhá na pravé nebo levé noze anebo na obou. Záleí na tom kde je pi stisku bolest. Vtšinou je to na vnitních stranách. Na vnjší vtv se bolest objevuje zídkakdy.

Místo, kde ho lze dobe léit jsme se nauili ped adu léty od našeho mistra p. Jani. Asi tyi prsty nad vrcholkem vnitního kotníku ischiatický nerv vychází pod ki. Je tsn za holenní kostí, o kterou ho nehtem orientovaným na nj kolm, pitlaíme. Vnjší vtev hledáme podobn nad vnjším kotníkem za lýtkovou kostí. Jeliko se jedná o zántlivý charakter bolesti, nejvhodnjší je pouít sedativního hmatu (pitlait o kost a dret stálým tlakem a do odeznní bolesti). Hledáme kompromis mezi páteí, která potebuje pohyb a nemocným nervem, který má zase rád klid. Dáme pednost páteí a pilepíme na toto místo plíšek z bílého kovu (jednu korunu eskou), nebo semínko z msinice vytrvalé, které ješt pedtím správn zorientujeme (necháme ho psobit ti dny, pak je teba pilepit nové).

Místa ovlivování sedacího nervu Místa ovlivování sedacího nervu nehtem na noze


Pidno: 04. 12. 2007 20:12


Komente k lnku     

Od: Julie Papugov? | www | 13. 02. 2022 16:48
Dobr? den, zaj?malo by mne kam m?m nalepit tu 1 K?, s ?l?nku jsem to nepochopila. D?kuji za odpov??

Od: Lucka | www | 26. 02. 2017 13:02
Dobry den, myslite, ze je tento zpusob mackani bodu, i kdyz se jedna o utlaceni z duvodu vyhrezle plotenky? Mate techniku i u tohoto problemu? Veskera konzervativni lecba uz nefunguje. Dekuji Lucie

Od: palaidor | www | 09. 08. 2016 20:57
dámy a pánové , mám pro vás všechny koneènì øešení na problém zánìtu sedacího nervu , taky jsem ho sám nedávno prodìlal , a musím øíct že je to peklo , zkoušel jsem už zmínìnou akupresuru nad kotníkem avšak uleva žádná, kontaktoval jsem certifikovanou homeopatku , aby mi poradila , homeopatický preparát jménem HYPERICUM PERFORATUM C 30
dostanete ho v lékárnì , dáte si 3 kulièky do ust a cumláte a opakujete 3 krát po hodinì , jakmile jsem užil první dávku , uleva se dostavila za nìkolik sekund , pokud se vám bolesti bìhem dne vrátí , opakujte proceduru znovu a garantuji že už se navrátí , pøeji všem pohodièku a užívejte zdraví

Od: Robert Koneèný | www | 07. 07. 2016 14:20
Zdravím, je mi 20 a myslím si že mám zánìt sedacího nervu, nemùžu sedìt - je to to nejhorší pro nohu, cítím to od zadku až k lýtku a nìkdy i do chodidla.. Jaké potraviny vyøadit abych se vyhl zánìtu? a Co nejrychleji dal sebe do poøádku? Jsem aktivní sportovec, a už 2 mìsíce jsem necvièil nohy, protože mì to fakt limituje. Popøípadì nìjaké rady a tipy, jak si co nejrychleji pomoct ? :) Dìkuji Suplementuji protein, bcaa, omega 3, zinek, magnesium, resveratrol, vitamin C, z bylinek medunku, kopøivu, jaterní èaje. Docela dost konzumuji bílého jogurtu a chia semínek.. Jinak pøevážnì strava - vysokého obsahu bílkovin.

Od: MaMe | www | 06. 05. 2016 21:07
Dìkuji. Díky Vašemu návodu jsem se zbavil rok trvajícím problémùm s pravou nohou. Tlak ve spodní stranì stehna, Kyèelní kloub. kýla. To vše byla diagnóza. Pùvod jsem neodhalil a ani nikdo z pánù docentù, ale nyní jezdím na kole zase bez problémù. A vše jen díky akupresuøe.

Od: Václav | www | 08. 04. 2015 14:35
Dobrý den, je možné Vás navštívit v Brnì, èi jsou v Brnì vyškolení maséøi dle Vaší reflexní terapie? Dìkuji Václav

Od: Libuše | www | 24. 02. 2015 15:30
Kde prosím najdu odpovìdi na tyto otázky?

Od: LIBUŠE | www | 28. 12. 2013 22:48
Dobrý den, i já trpím bolestí sedacího nervu a hledala jsem zde pomoc na bolest, taky jsem ji našla, vymaèkávání toho bodu je super, na mì to funguje, bolesti se hodnì zmírnily a když mì vezmou tak zase maèkam dokud nepoleví,. urèitì to zkuste. Ty mince jsem nezkoušela, tak hodnì štìstí a hodnì úlevy od té pøíšerné bolesti pøeje Libuš

Od: Jarka | www | 24. 10. 2013 21:41
Dobrý den. Je možné vás navštívit nìkde v Praze ?
Dìkuji

Od: Marie | www | 11. 08. 2013 10:48
Dobrý den, prosim o radu. Mám bolesti sedacích kosti a obou ramen. Dìkuji. Marie

Od: Katarína | www | 26. 06. 2013 12:21
Po 3 týždòoch bolestí v pravej nohe v oblasti lýtka z vonkajšej strany som si nalepila 1 Euro na urèené miesto a boles sa ve¾mi zmiernila behom 5 hodín. Ïakujem!!!!

Od: Jana Schmidová | www | 02. 02. 2013 10:54
Prosím, jsou tohle rady od maïarského léèitele, který pomáhá i s rakovinou slinivky ? Moc prosím odpovìï . Dìkuji. Jana

Od: rudach | www | 05. 01. 2012 15:11
Tak halt!Hrubky,nehrubky.Autoøi dle jména jsou Maïaøi,ale léèení ischiasu dle metody ing,Janèi mì postavilo na nohy.

Od: Viktor | www | 25. 11. 2011 16:28
Jak je možné psát lékaøskou osvìtu a mít hrubky v témìø každé vìtì? Kdo tyhle koniny vùbec napsal?

Od: arny | www | 16. 11. 2011 19:28
Dobrý den ,už asi týden mì bolí pravé rameno ,vùbecnevímco si poèít ,zkoušel jsem maèkat reflexní body ramene ,na noze i na ruce ,ale zatím nezábírá ,mám i zvýšenou teplotu ,mùžete mi prosím poradit ?? dìkuji

Od: Albert | www | 17. 06. 2011 06:33
Zdravím! Tak ètu-ètu,ale žádná odpovìï na danou otázku se tady nevyskytuje tak nevím s kým se zde \\\"komunikuje\\\"? Mám též potíže s ischalgii a ten návod s minci mi moc jasný není a semínkem též,no vysvìtlení žádné........;a datum je HISTORICKÉ.....Díky!

Od: MIroslav | www | 28. 05. 2011 14:44
Ahoj , tiež mám tay problém s bolesou v oblasti lavej plopatky , korá vráža až do predného prsného svalu, pichanie mravèanie.
neurológ a onkológ niè moc, iba rehabilitácie.ktoré nezabrali.
Potom som bol v Žiline na vyšetrení na prístroji diacom , kde mi diagnostikovali:
zlatého stafilokoka.Na doporuèenie som užíval, alicín max a prášky na odèervenie.Týžden som mal úplne bezbolestný, no po týždni zase bolesti.
Odpíšte, ak nieèo pomohlo.
ïakujem
Miroslav

Od: Olda | www | 04. 05. 2011 16:38
Dobrý den pane Pataky.Záda mì nebolí,zatím.Nemohu,ale dlouho stát v klidu.Trvá to asi ètyøi roky a nyní nevydržím stát bez bolesti (nad vnìjším kotníkem a lýtkem levé nohy) ani jednu minutu.Musím si sednout nebo chodit,pak bolest pøestane.Prosím øeknìte mi kam mám umístit Kè pøedpokládám,že nad kotník a né na páteø.Dìkuji za odpovìd¡.

Od: Sarka Faulkner | www | 03. 05. 2011 00:14
Jsem rada ,ze tu jste nam vsem trosku poradit a zjistit a pomoci .Je mi 34 let a pred dvemi lety jsem prodelala velmi spatnou bronchitidu .Od te doby mam bolesti v bederni pateri ,bylo provedeno RKG srdicka ,na plcnim jsem byla nekolikrat ,alergii mi testovali na vse .Muj chiropraktik si mysli ,ze mam skripnuty nerv .Jak se to projevuje ?Muzu byt 3 mesice zcela v poradku a citim se na vrcholu sveta ,velmi zdrave se stravuji ,sportuji na kole a plavu jak to jde a joga je vecerni odpocinek ,ale najednou mi projede v bederni casti jakoby elektrina a ja vim,ze na druhy den uz me bude bolest trapit jak v zadech tak i na prsou a je velmi silna a meni se .Muze trvat tyden ci jeden den ,muze byt silna a muze se mi tocit hlava a pocit bolesti v zaludku .Je to velmi zvlastni .Muzete mi poradit jak mohu toto vse vylecit a zacit uzivat zivot jako predtim .Dekuji

Od: Karel | www | 06. 02. 2011 19:48
Dobrýden, á to pochopil tak že se to nalepí na bolavou oblast beder. O lepení nad kotník se v èlánku nepíše? Karel

Od: Daniela Drobková | www | 13. 12. 2010 19:35
Dobrý den, pokud jsem správnì pochopila, tak na sval zad,kde se nachází postižená oblast nalepíme minci(na 3 dny) a na bod nad kotníkem (4 prsty na vnìjší stranì,za kostí) pøilepit jadérko z jablka? Snad to vše chápu správnì. Dìkuji za odpovìï.Daniela

Od: Librová | www | 09. 12. 2010 22:18
Dobrý den, mìla bych prosbu, po lyžování si vždy natáhnu lýtkový sval a pak mi v nìm dlouho píchá a brní. Byla jsem u všech možných lékaøù, už to trvá cca 2 roky, vždy se to rozjede jen po lyžování a minulý rok jsem nemohla dokonce cca 3 mìsíce poøádnì chodit. Pøi poslední návštìvì lékaøe mi bylo øeèeno, že to vypadá na sedací nerv. Èetla jsem Váš návod, po stlaèení bodu mì to velice bolelo, teï jsem si na nohu nalepila 1Kè a zajímalo by mne, jak dlouho ji mám nosit.
Pøedem moc dìkuji za odpovìï.

Od: | www | 19. 09. 2010 19:32

Od: Jaroslav | www | 04. 09. 2010 10:25
Nechce se mi verit. Mel jsem hrozne akutni bolesti od krize do obou kolen az ke kotnikum. I presto, ze jsem uzival Votaren 50. Po aplikaci navodu na kotniky je ta bolest pryc. Jeste citim jakesi zbytkove ucinky, ale to uz neni nic ve srovnani predtim. Dekuji.

Od: karel Jerabek | www | 27. 01. 2010 18:51
Zdravim vas pratele z Montrealu a soucasne dekuji za radu.

Po vasi /Jancove /procedure bolesti odezneli za 2 dny.
Bravo....

Mimochodem co je to "Mesicnice Vytrvala/latinske jmeno prosim.

Takze jeste jednou dik a kdyby jste se za toulali pres more tak jste vitani. k.

Od: | www | 31. 12. 2009 22:55

Od: Marta Krišková | www | 30. 11. 2008 14:37
Dobry den, ma 38 rokov, som dva roky po operacii medzistavcovej platnicky L5/S1, hrozi mi dalsia operacia, nakolko platnicka sa vysunula opät, mam neustale bolesti v lavej nohe. Da sa pomôct bez operacie?

Od: Patakyovi | www | 20. 12. 2007 13:41
Je dobré ještì pøe pøilepením jadérkem rùznì otáèet a sledovat, ve které pozici má nejvhodnìjší úèinek a tam ho zafixovat.

Od: Zdena | www | 18. 12. 2007 21:05
Dobrý den milí Patakyovi, pokud na místo 3 chuny ( asi 4 prsty) nad vrcholem vnitøního kotníku chci pøilepit jadérko z jablka, hraje zde nìjakou roli, kam smìøuje špièka nebo je to jedno? Vždy je sedativní úèinek? Dìkuji Zdena


Pidn novho komente
Jmno:
E-Mail:
www:
Koment:
Prosm napite slic toto slo "tyi": *
(ochrana proti spamu)
Zobraz npovdu


Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist