Manželé Patakyovi a Reflexní terapie Vás vítají!

Manželé Patakyovi

Ing. Július Pataky a Beáta Patakyová jsou reflexní terapeuté. Alternativními metodami se zabývají od počátku devadesátých let. Věnují se terapeutické praxi, ve které používají a rozvíjejí reflexní terapii, reflexní diagnostiku, ale i další související metody, hlavně uvolnění psychických příčin nemocí, fytoterapii apod.

Přednášejí na kurzech RT a vedou vlastní školu reflexní terapie, jejíž program vytvořil Július v roce 1999. V témže roce přišla Beáta s myšlenkou instruktážních kurzů, kde se pracuje s malým počtem lidí a s důrazem na praxi. Denně poskytují bezpočet rad po telefonu a prostřednictvím internetu. Reflexní terapie se doslova stala součástí jejích životního stylu.

Pravidelně publikují v časopisech. Jsou autoři knížek: Učebnice reflexní terapie, Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch, Reflexní terapie, jako životní styl. Spolu také natočili instruktážní DVD a VHS: Reflexní terapie.

Aktuality:

 • 25. 12. 2018 18:01
  Kéž jsou všechny bytosti šastny a volnì nimi proudí láska.
 • 25. 12. 2018 17:00
  Rozhovor s Jaroslavem Duškem o reflexní terapii.https://www.youtube.com/watch?v=U7efNw9pHQc
 • 21. 12. 2016 21:15
  Pøejeme všem našim klientùm, žákùm a pøíznivcùm veselé Vánoce a v novém roce vše proniknuté láskou, štìstím a stálým zdravím.
 • 05. 02. 2016 15:11
  Reflexní terapie jako životní styl. Cesty k sobì. https://www.youtube.com/watch?v=TYXgSfXl-gc
 • 05. 02. 2016 15:07
  Reflexní plošky II. èást. https://www.youtube.com/watch?v=PdtxQ1esst8
 • 05. 02. 2016 15:07
  Reflexní ploška I. èást. https://www.youtube.com/watch?v=8Bc-5R55Fzk
 • 05. 02. 2016 15:05
  Zjednodušené meridiální dýchání. https://www.youtube.com/watch?v=UGiCd98mc9Y
 • 05. 02. 2016 15:04
  Ochranné energetické vajíèko. https://www.youtube.com/watch?v=g-vOnxJzs3s
 • 05. 02. 2016 15:02
  Uvolnìní soláru plexu pomocí reflexní terapie. https://www.youtube.com/watch?v=qf05vJvjWl8
 • 05. 02. 2016 14:55
  Instruktážní video na uvolnìní krèní páteøe reflexní (uvolnìní hlavních kloubù všech prstù). https://www.youtube.com/results?search_query=Ptakyovi
 • 05. 02. 2016 14:54
  Instruktážní video na uvolnìní krèní páteøe reflexní (uvolnìní hlavních kloubù všech prstù).
 • 19. 08. 2015 11:50
  Přidána nová galerie: Smaragdový ostrov.

Nejbližší kurz:

26. 07. 2021 do 31. 07. 2021
Název: Léto s reflexní terapii.
V Koutech nad Desnou. Organizují manželé Hrdli?kovi, 608 358 658, e-mail: hrdlicka@centrumkruh.cz Za?átek je v pond?lí v 16:00 hod. a konec v sobotu v 10:00 hod. Výuka: t?i hodiny dopoledne a t?i hodiny odpoledne, p?ednášejí Július a Beáta o reflexní terapii zážitkovým zp?sobem. Jako vždy je to reflexní diagnostika - základních 51reflexních plošek, p?ímé a nep?ímé uvoln?ní kr?ní páte?e, postupy na l?žku. Krom? toho jsou probírány body první pomoci C1,C2, C3, Br1, ?akry na chodidlech, nervová reflexní terapie a obousm?rná reflexní terapie. Je dostatek ?asu, takže n?které postupy Technologie Patakyových budou i d?kladn? procvi?ovány ve dvojicích. Po ve?e?i jsou probírána i r?zná p?itažlivá témata, jako nap?íklad TAO sexu, urinoterapie, dýchací techniky, otužování, odblokování citového nap?tí, jak lze vše nep?íznivé m?nit na lásku apod. Krom? toho každý den ráno v 8:30 – 8:55 medita?ní bosá ch?ze, odpoledne, p?ed výukou bude krátké ?tení z moudré knížky. Zpívání manter, meditace, energetický vlá?ek. Je možné s sebou vzít celou rodinku, protože ostatní ?lenové rodiny, kte?í se nezajímají o reflexní terapii, si m?žou užívat krásné p?írody Jeseník?

Naleznete zde:


Budeme vděční, za Vaše připomínky a názory.

Stálé zdraví!

Manželé Patakyovi.Home | Design & Code julius.pataky.cz | A | Nahoru
TOPlist